Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

God rapportering till register för cancerläkemedel

Rapporteringen till cancerläkemedelsregistret fungerar bra i sydöstra sjukvårdsregionen. Samtliga tre regioner ligger väl till vad gäller antal rapporterade behandlingar per invånare.

Magnus Lagerlund, basenhetschef och överläkare på onkologiska kliniken och strålningsfysik, Region Kalmar län


 Magnus Lagerlund. Foto Anna Nyqvist

Hur fungerar rapporteringen till cancerläkemedelsregistret i Region Kalmar län?

– Det fungerar bra här på onkologen, men jag uppfattar att det finns behov av ökad inrapportering från övriga kliniker som ger dessa läkemedel (medicinklinikerna). Vid in- och utsättning av läkemedel som ska registreras meddelar respektive läkare detta till ansvarig sjuksköterska som sedan matar in uppgifterna. Kontroller mot Cytodos (IT-verktyg) genomförs för att säkerställa täckningen.

Vad tror du är anledningen till att sydöstra sjukvårdsregionen presterat så bra med sin inrapportering?

– Vi har sedan många år ett gott samarbete inom onkologin i vår sjukvårdsregion, bland annat via Regional arbetsgrupp (RAG) onkologi. Klinikcheferna tycker att det är en mycket viktig fråga och är drivande även nationellt. Jag är själv onkologichefsrådets representant i nationella gruppen för läkemedelsregistrering. Det finns också medarbetare i Jönköping som varit drivande i frågan och fungerat som ett stort stöd för oss i Kalmar, särskilt initialt.

Hur skulle man kunna öka rapporteringen ännu mer?

– Se till att andra kliniker som ger dessa läkemedel kommer igång med eller ökar sin registring. Sedan tror jag att direktöverföring från Cytodos blir ett verkligt lyft, men även införandet av individuell patientöversikt (IPÖ).

Per Nodbrant, verksamhetschef onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Region Jönköpings län


Per Nodbrant. Foto Johan W Avby

Hur fungerar rapporteringen till cancerläkemedelsregistret i Region Jönköpings län?

– Det fungerar väldigt bra. Två till tre personer ansvarar för aktuella klinikers inmatning. Vi har sannolikt så gott som 100 procent täckning.

Vad tror du är anledningen till att sydöstra sjukvårdsregionen presterat så bra med sin inrapportering?

– Vi har hittat en god struktur för inmatningen, även om den skiljer sig mellan regionerna. Vi har ett gott samarbete inom onkologin i sydöstra sjukvårdsregionen och diskuterar läkemedelsfrågor och registret på våra gemensamma möten med regionala arbetsgruppen onkologi. Välfungerande läkemedelskommittéer och en stödjande regional expertgrupp för cancerläkemedel bidrar. En hel del data matades redan in i det tidigare frivilliga läkemedelsregistret, så för oss blev det inte så stor skillnad.

Hur skulle man kunna öka rapporteringen ännu mer?

– Genom automatiska överföringar från individuella patientöversikter, vilket redan idag görs för vissa diagnoser (exempelvis bröst). Då behövs patientöversikter för fler ännu diagnoser och en mer stödjande attityd i organisationen för införandet av dessa. Det är också viktigt att nå ut till verksamheter utanför onkologin som också hanterar cancerläkemedel, exempelvis urologi, lungmedicin, gynekologi och hematologi.

Tommy Leijon, verksamhetschef onkologiska kliniken, Linköpings universitetssjukhus, Region Östergötland

Hur fungerar rapporteringen till cancerläkemedelsregistret i Region Östergötland?

– Rapporteringen i Östergötland fungerar mycket bra, men skulle kunna bli ännu bättre.

Vad tror du är anledningen till att sydöstra sjukvårdsregionen presterat så bra med sin inrapportering?

– Jag tror att det handlar om att det finns duktig administrativ personal som sköter registreringen, personal som är utbildad för uppgiften. Det är också viktigt med en kontinuerlig uppföljning av registreringen.

Hur skulle man kunna öka rapporteringen ännu mer?

– Det skulle möjligen vara ännu tätare uppföljning, eller om vi skulle ha en teknisk lösning för att kunna följa registreringen i realtid.