Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Genexpressionsanalys inför beslut om adjuvant behandling av bröstcancer

NT-rådet har under en försöksverksamhet yttrat sig gällande medicintekniska produkter och metoder som utvärderats inom ramen för TLV:s medicinteknikuppdrag. Rekommendationerna har getts på samma grundval som för läkemedel och i dialog med nationella programråd och vårdprogramgrupper. Från och med mars 2020 har MTP-rådet tagit över yttranden om nya medicintekniska produkter.

Genexpressionsanalys inför beslut om adjuvant behandling av bröstcancer

MTPrådet uppdrog till TLV att genomföra hälsoekonomiska utvärderingar av fyra produkter inom produktgruppen prognostiska plattformar inom bröstcancer i september 2020. Avgränsningen för utvärderingen var kvinnor som är över 50 år med nodnegativ, ERpositiv, HER2negativ bröstcancer av tumörgrad 2 och Ki67analys där det kvarstår osäkerhet kring tumörens riskkategorisering inför beslut om att ge eller att avstå adjuvant behandling.

De
fyra identifierade produkter som ingick i beställningen var: MammaPrint (Agendia), Oncotype DX (Exact Sciences), PAM50/Prosigna (Veracyte) och EndoPredict (Myriad Genetics).
Företaget Myriad Genetics avböjde att medverka med produkten EndoPredict i utvärderingen. Avseende produkten MammaPrint kan MTPrådet i dagsläget inte uttala sig om produkten p.g.a. otillräckliga underlag i relation till ställd fråga.

Rekommendation och sammanvägd bedömning MTPrådets sammanfattande rekommendation till regionerna är:
att Prosigna kan användas inför beslut om adjuvant cytostatikabehandling av kvinnor med  bröstcancer när osäkerhet om nyttan med behandling föreligger
.

att Oncotype kan användas inför beslut om adjuvant cytostatikabehandling av kvinnor med bröstcancer när osäkerhet om nyttan med behandling föreligger under förutsättning att hantering av personuppgifter kan ske i enlighet med gällande svensk och EUlagstiftning (se nedan).


att för närvarande avstå användning av produkten EndoPredict och produkten MammaPrint på grund av avsaknad av efterfrågat underlag
.

Läs hela rekommendationen här

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider