Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Gavreto – Ny precisionsmedicin för lungcancer tillgänglig

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att subventionera Gavreto (pralsetinib) för behandling av patienter med spridd icke-småcellig lungcancer som orsakats av en förändring i en gen som kallas RET. Detta är den första och enda godkända målstyrda behandlingen i första linjen för patienter med denna typ av lungcancer.

Den aktiva substansen i Gavreto, pralsetinib, är en så kallad RET-hämmare, som tillhör en bredare klass av cancerläkemedel som kallas tyrosinkinashämmare. Pralsetinib blockerar aktiviteten hos det onormala protein som uttrycks från den förändrade RET-fusionsgenen, det så kallade RET-fusionsproteinet, som i lungcancercellerna kan leda till okontrollerad celltillväxt och cancer. Genom att blockera RET-fusionsproteinet hjälper pralsetinib till att minska tillväxten och spridningen av cancern.

Läs hela TLV:s subventionsbeslut här.

– Det är glädjande att patienter med spridd icke-småcellig lungcancer som har RET-fusion nu kan få tillgång till ett nytt behandlingsalternativ med möjlighet till förlängd överlevnad och bibehållen livskvalitet. Ett tydligt exempel på precisionsmedicin. Det är viktigt att alla regioner genomför cancerdiagnostik via vävnadsprov, eller via blodprov (ct-DNA) om det är svårt att erhålla adekvat vävnadsprov, för att hitta patienterna med RET-fusion så att de kan få tillgång till den nya behandlingen, säger Ronny Öhman, överläkare i lungmedicin vid Skånes universitetssjukhus.

Behandlingen godkändes av EMA (European Medicines Agency) den 19 november 2021. Godkännandet grundas på de positiva resultaten från den pågående ARROW-studien.

Studien visade att Gavreto minskar tumörstorleken hos patienter med spridd RET-fusionspositiv icke-småcellig lungcancer som inte hade behandlats tidigare, såväl som hos de som tidigare behandlats med cellgifter. Hos tidigare obehandlade patienter svarade cirka 72 procent (54 av 75) helt eller delvis på behandling med Gavreto. Hos patienter som fick Gavreto efter att ha behandlats med platinabaserad kemoterapi svarade cirka 59 procent (80 av 136) helt eller delvis på behandling med Gavreto.

RET-fusionspositiv lungcancer står för cirka 1-2 procent av all icke-småcellig lungcancer, och i den indikationsgrundande ARROW- studien jämfördes Gavreto inte med någon annan behandling eller placebo. En randomiserad fas 3-studie vid namn AcceleRET-Lung där Gavreto jämförs mot platinabaserad kemoterapi pågår bland annat på Karolinska universitetssjukhuset i Sverige.

Lungcancer är den sjätte vanligaste cancerformen hos män och den fjärde vanligaste hos kvinnor. Det är också den cancerform som skördar flest liv. I Sverige drabbas cirka 25 personer årligen av spridd RET-fusionspositiv icke-småcellig lungcancer. Ofta är patienterna yngre och har sällan rökt, jämfört med den genomsnittlige lungcancerpatienten.

Gavreto är nu regulatoriskt och hälsoekonomiskt utvärderat och tillgängligt för patienter i Sverige.

Liknande poster

Framgångsrikt arbete med Min vårdplan lungcancer i Sörmland

Läs mer...

Ett steg mot AI-stödd precisionsmedicin

Läs mer...

Allt snabbare utveckling av målinriktade behandlingar inom lungcancerområdet

Läs mer...