Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Frontiers in Cancer Research and Therapy

Frontiers in Cancer Research and Therapy – från basal cancerforskning till nya terapeutiska vägar och biomarkörer
Konferensen ”Frontiers in Cancer Research and Therapy” på Nobel Forum bjöd under två dagar i februari på spännande föredrag från nationella och internationella toppforskare inom basal och translationell cancerforskning. Vi fick lyssna till hur fynd från cancermetabolism, cancerstamcellsforskning, tumörsignalering och immunonkologi nu lett fram till nya terapeutiska strategier, biomarkörer och kliniska prövningar. Här refereras mötet av Adam Sierakowiak, Per Hydbring, Petra Hååg och Kristina Viktorsson, samtliga verksamma vid Institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet.

Institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet arrangerade 23–24 februari sin årliga konferens “Frontiers in Cancer Research and Therapy” på Nobel Forum. Prefekt Dan Grandér hälsade ett fullsatt Nobel Forum välkomna till ett mycket intressant program där toppforskare inom fälten cancermetabolism, cancergenetik, cancerstamceller, nya cancerbehandlingar och biomarkörer inbjudits från USA, Europa, Stockholm och från Karolinska Institutet. Ett särskilt fokus låg på lungcancer – aktuella terapier, biomarkörer och signalvägar för denna tumörform belystes. Programmet i sin helhet återfinns på http://ki.se/onkpat/kalender/ frontiers-in-cancer-researchand- therapy-0 och här ges referat från några av presentationerna som gavs på mötet. Konferensen började med en session om metabolism hos olika former av cancer och hur det kan ge nya terapeutiska tillvägagångssätt. Dr M. Celeste Simon, från University of Pennsylvania, USA, visade att tumörer som lever i en syrefattig miljö uppreglerar transportörer som hjälper tumörcellerna att lättare ta upp socker. Vidare kunde Dr Simon visa att nedbrytningen av socker är viktig för tumörcellernas överlevnad i denna syrefattiga miljö och även att produktionen av aminosyran aspartat, vilken tillverkas av tumörcellernas mitokondrier spelar en nyckelfunktion. Studier på en typ av njurcancer, klarcellscarcinom och som kännetecknas av syrefattig miljö, visade att om man tillsatte Fruktos-1,6-bisfosfatas (FBP1) så kunde tumörtillväxten hämmas1. Dr Simon och forskargruppen hade studerat cirka 1 000 olika cancerprover från patienter med denna typ av cancer och
sett att FBP1-uttrycket var nedreglerat. Att kunna aktivera eller öka uttrycket av FBP1 skulle kunna bli en intressant framtida terapi för att kunna behandla denna typ av syrefattiga tumörer.

Läs hela artikeln som PDF

Liknande poster

Stor glädje att få träffas på riktigt igen när Uppsala bjöd på fullmatade dagar

Kicki Waller symposiet – Fullmatat symposium i Åre när det äntligen gick att ses

CNS på ESMO: Väl fungerande teknik och mycket intressant vetenskapligt program