Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Första nationella vårdprogrammet för tjock-och ändtarmscancerscreening framtaget

Ett nationellt vårdprogram för tjock-och ändtarmscancerscreening har framtagits av RCC i samverkan och nu publicerats på cancercentrums hemsida. Screeningen såväl som vårdprogrammet är det första i sitt slag i Sverige.

Screeningprogrammet för tjock-och ändtarmscancer har implementerats i samtliga regioner under 2021-2022, de sista tillkom under september månad i år. Unikt för programmet är en nationell samordning, som innebär att screeningen är utformad på samma sätt i alla Sveriges regioner –från erbjudande om screening till eventuell koloskopi.

300 liv kan årligen räddas

Målet med screeningen är att minska dödligheten och förebygga antalet insjuknande i tjock-och ändtarmscancer som är Sveriges tredje vanligaste cancerform. Beräknat är att minst 300 liv årligen kommer kunna räddas då screeningprogrammet är fullt utbyggt år 2026. “Drygt 6 900 insjuknar per år i tjock-och ändtarmscancer. Ungefär 2/3 av dessa botas idag. Helt avgörande för botbarheten är upptäckt i ett tidigt skede. Screeningprogrammet är ett led i detta, liksom att det även bidar till att förhindra uppkomsten av cancerformen då även förstadier kan påvisas”, säger Birger Pålsson, docent, överläkare och ordförande för RCCs nationella arbetsgrupp för tjock- och ändtarmscancerscreening.

En avgörande faktor för att rädda liv, är att cancern eller ett förstadium faktiskt upptäcks. Det kräver i sin tur en screeningkedja med hög kvalitet, någonting som det nationella vårdprogrammet trycker starkt på. Det innehåller detaljerade beskrivningar om hur screeningen bör bedrivas från början till slut, för en jämlik vård och för att 300 liv årligen ska kunna räddas.

Huvudmålen med detta nationella vårdprogram är:

  • Minska dödligheten i sjukdomen genom att påvisa den i ett tidigare skede och genom att polyper diagnostiseras och tas bort.
  • Ge rekommendationer för processen med tjock-och ändtarmscancerscreening, ur medicinsk och organisatorisk synpunkt, för att uppnå tidig upptäckt av sjukdomen och skapa förutsättning för en jämlik vård.
  • Ge tydliga rekommendationer om vilka krav som bör ställas på enskilda screeningkolskopister, på de enheter som utför koloskopi och på själva undersökningen.

Läs mer:

Liknande poster

Regionala Cancer Centrum – RCC

Lovande resultat med panitumumab i tillägg till neoadjuvant kemoterapi vid kolorektalcancer

Stora förändringar i behandling av recidiverande mantelcellslymfom