Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Fler cancerfall kan upptäckas inom primärvården

Primärvården är eftersatt och personalen får inte rätt förutsättningar att identifiera patienter där cancer kan misstänkas. Det konstaterar Cancerfonden i en ny rapport som handlar om hur primärvården kan bli bättre på att upptäcka fler cancerfall tidigare.


Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.

– Fler kan botas eller leva längre med god livskvalitet om vården bli snabbare på att upptäcka cancer hos patienter, men för lite fokus på allmänläkarnas kompetensutveckling och arbetsmiljö har lett till problem när primärvården möter patienter med cancer, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.

Den digitala utvecklingen inom primärvården är på efterkälken. Det finns ett behov av en fungerande digital infrastruktur som kan ge primärvårdens personal lättillgänglig och relevant information om patienter.


Jan Zedenius, överläkare och medicinskt sakkunnig på Cancerfonden. Fotograf: Malin Norlen

– Det behövs en mer handfast styrning från regeringen om vi ska få till en effektiv digitalisering av vården, idag är ansvaret alldeles för utspritt vilket har lett till att Sverige inte har ett journalsystem som ser till patientens hela vårdsituation, säger Jan Zedenius, överläkare och medicinskt sakkunnig på Cancerfonden.

I rapporten pekar Cancerfonden ut ett antal områden för en primärvård med bättre möjligheter att upptäcka cancer tidigare.

  1. Regionerna måste säkra regelbundna utbildningsinsatser för att öka primärvårdspersonalens kompentens inom tidig upptäckt av cancer.
  1. Stödet för utveckling och införande av digital infrastruktur, såsom kvalitetsregister och digital vårdinformation måste förstärkas.
  1. Säkrad forskningstid och karriär- och lönestrukturer som lockar till forskning i primärvården måste inrättas för att öka kunskapen kring cancerdiagnosticering inom primärvården.
  1. En starkare nationell styrning. Systemet med 21 självstyrande regioner står i vägen för att effektivt utveckla cancervård i takt med att ny teknik utvecklas.

​​Läs mer i Cancerfondsrapporten vård 2020

Liknande poster

Ny guide ska bidra till ökat deltagande i cancerscreening

Missförstånd kring HPV-vaccination riskerar kvinnors hälsa

Cancerfonden träffar Stockholms regionpolitiker för att prata om hur cancervården kan bli bättre