Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Femårsdata: Opdivo + Yervoy med kemo förbättrar överlevnad vid metastaserad icke-småcellig lungcancer

Femårsdata från CheckMate -9LA-studien visar att Opdivo plus Yervoy och kemoterapi förbättrar överlevnaden hos patienter med tidigare obehandlad, metastaserad icke-småcellig lungcancer jämfört med enbart kemoterapi

Bristol Myers Squibb meddelar idag resultat från 5-årsuppföljningen av fas 3- studien CheckMate –9LA som visar varaktiga, långsiktiga överlevnadsfördelar med Opdivo plus Yervoy (ipilimumab) i kombination med två cykler av kemoterapi, jämfört med enbart kemoterapi som första linjens behandling av patienter med metastaserad NSCLC. Resultaten presenteras vid ASCO:s årsmöte 2024 som äger rum 31 maj till 4 juni 2024 i Chicago, USA.

Med en minsta uppföljningstid på 57,3 månader fortsatte den dubbla immunterapibaserade kombinationen att förbättra totalöverlevnad efter fem år hos 18% av patienterna som behandlades med Opdivo plus Yervoy med två cykler av kemoterapi jämfört med 11% av patienterna som behandlades med enbart kemoterapi.

Femårsöverlevnaden för patienter med PD-L1 <1%, en svårbehandlad patientgrupp, som behandlades med Opdivo plus Yervoy med två cykler av kemoterapi var mer uttalad och uppgick till 22% jämfört med 8% för patienter som behandlades med enbart kemoterapi.

– I denna 5-årsdata är det glädjande att se att över en femtedel av patienterna fortsätter att svara positivt på behandlingen. Det är särskilt betydelsefullt för patienter som är PDL1-negativa, säger Anders Vikström, överläkare, lungkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.

Vid 5-årsanalysen var responsen mer varaktig i Opdivo plus Yervoy plus kemoterapiarmen, med 19% av patienterna som fortfarande visade behandlingsrespons jämfört 2024-06-03 2 med 8% för enbart kemoterapi. Fördelen med Opdivo plus Yervoy med två cykler av kemoterapi bibehölls för alla sekundära effektmått och subgrupper.

Inga nya säkerhetssignaler observerades vid denna utökade uppföljning.

Om CheckMate -9LA

CheckMate -9LA är en öppen, multi-center, randomiserad fas III-studie som utvärderar kombinationen Opdivo (360 mg var tredje vecka) och Yervoy (1 mg/kg var sjätte vecka) tillsammans med histologi-baserad kemoterapi (två cykler), jämfört med enbart kemoterapi (upp till fyra cykler följt av underhållsbehandling med pemetrexed om indicerat) som första linjens behandling av patienter med metastaserande ickesmåcellig lungcancer oavsett PD-L1-uttryck och histologi. Patienter i studiens experimentarm (n=361) behandlades med dubbel immunterapi i upp till två år eller till sjukdomsprogress eller oacceptabel toxicitet. Patienterna i kontrollarmen (n=358) behandlades med upp till fyra cykler av kemoterapi följt av underhållsbehandling med pemetrexed (om indicerat) till sjukdomsprogress eller toxicitet. Primärt effektmått i studien var totalöverlevnad (OS) i ”intention-to-treat”-populationen. Sekundära effektmått inkluderade progressionsfri överlevnad (PFS) och objektiv responsfrekvens (ORR), och effekten av behandlingen utvärderades också med avseende på biomarkörer.