Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Femårsdata: Majoritet med ALK-positiv lungcancer har progressionsfri överlevnad

Data från uppföljningsstudie visar över fem års progressionsfri överlevnad för majoriteten av patienter med ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer

• Hela 60 procent av patienterna är fortfarande vid liv utan sjukdomsprogression efter fem år

• Uppdaterade resultat visar fortsatt 81% minskning av risken för progression eller död och 94% minskning av progression av hjärnmetastaser jämfört med krizotinib

Pfizer tillkännagav idag 5-års uppföljningsresultat från fas 3-studien CROWN som utvärderar Lorviqua (lorlatinib, n=149), en tredje generationens ALK-hämmare, jämfört med Xalkori (krizotinib, n=147) hos personer med tidigare obehandlad, anaplastisk lymfomkinas (ALK)-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC*). Efter fem års medianuppföljning uppnåddes inte medianvärdet för progressionsfri överlevnad (PFS) baserat på prövarens bedömning med Lorviqua, med en observerad hazard kvot (HR) på 0,19 (95 % konfidensintervall [KI], 0,13-0,27), vilket motsvarar en 81% minskning av sjukdomsprogression eller död jämfört med krizotinib. Vidare levde 60 % av patienterna som behandlades med Lorviqua (95% KI, 51-68) utan sjukdomsprogression efter fem år jämfört med 8% (95% KI, 3-14) i gruppen som behandlades med krizotinib. Dessa data presenteras idag muntligt vid den stora cancerkongressen ASCO (American Society of Clionical Oncology (Abstract LBA8503) och har samtidigt publicerats i Journal of Clinical Oncology.

– Resultaten från CROWN-studien saknar motstycke inom avancerad icke-småcellig lungcancer*, eftersom majoriteten av patienterna på Lorviqua lever längre än fem år utan sjukdomsprogression, säger Roger Dansey, Chief Development Officer, Oncology, Pfizer. Dessa resultat är ett utmärkt exempel på Pfizers långvariga engagemang för att upptäcka och utveckla vetenskapliga genombrott för patienter och stödjer Lorviqua som ett alternativ för standardbehandling för första linjens behandling av personer med ALK-positiv avancerad NSCLC.

Lungcancer är den främsta orsaken till cancerrelaterade dödsfall runt om i världen,[i]och 4 466 nya fall av lungcancer diagnosticerades i Sverige 2022.[ii] NSCLC står för cirka 80% av lungcancerfallen,[iii]med ALK-positiva tumörer som förekommer i cirka 3-5 % av NSCLC-fallen.[iv]Cirka 25-40 % av personer med ALK-positiv avancerad NSCLC kan utveckla hjärnmetastaser inom två år från den första diagnosen.[v] Lorviqua designades och utvecklades specifikt av Pfizer för att hämma tumörmutationer som driver resistens mot andra ALK-hämmare och för att penetrera blod-hjärnbarriären.

– ALK-positiv avancerad NSCLC är vanligtvis aggressiv och påverkar ofta yngre människor i sina bästa år, säger Benjamin Solomon, vid Department of Medical Oncology, Peter MacCallum Cancer Centre, och huvudprövare för CROWN-studien. Denna uppdaterade analys visar att Lorviqua hjälpte patienter att leva längre utan sjukdomsprogression, där majoriteten av patienterna upplevde bestående nytta i över fem år, inklusive att nästan alla patienter hade skydd mot sjukdomsprogression i hjärnan. Dessa resultat för patienter med ALK-positiv NSCLC representerar ett stort framsteg inom lungcancer.

I denna uppdaterade analys visade Lorviqua en 94-procentig minskning av risken för att utveckla intrakraniell progression jämfört med krizotinib (HR, 0,06; 95 % KI, 0,03-0,12)*. Mediantiden till IC-progression uppnåddes inte (95 % CI, NR-NR) med Lorviqua och var 16,4 månader (12,7-21,9) med krizotinib. Hos personer utan hjärnmetastaser vid studiestart som fick Lorviqua utvecklade endast 4 av 114 hjärnmetastaser inom de första 16 månaderna av behandlingen, jämfört med 39 av 109 patienter som fick krizotinib. Vid tidpunkten för analysen behandlades 50 % av patienterna i CROWN-studien fortfarande med Lorviqua jämfört med 5 % av patienterna som fick krizotinib.

– Även om ALK-positiv avancerad NSCLC endast står för cirka fem procent av alla NSCLC-fall, innebär detta att 72 000 personer diagnostiseras över hela världen varje år, säger Kenneth Culver, chef för forskning och kliniska frågor vid den ideella organisationen ALK Positive. Dessa nya resultat från CROWN-studien symboliserar betydande framsteg i första linjens behandling av ALK-positiv lungcancer, vilket förhoppningsvis kan leda till stora förbättringar för patientgruppen.

Säkerhetsprofilerna för Lorviqua och krizotinib i femårsuppföljningen överensstämde med tidigare resultat, och inga nya säkerhetssignaler rapporterades för Lorviqua*. I denna analys överensstämde de vanligaste [≥20]% biverkningarna som rapporterades hos patienter som behandlades med Lorviqua med 2020 års analys av CROWN-studien, som inkluderade ödem, viktökning, perifer neuropati, kognitiva effekter, humöreffekter, diarré, dyspné, artralgi, hypertoni, huvudvärk, hosta, pyrexihyperkolesterolemi och hypertriglyceridemi. Biverkningar av grad 3/4 förekom hos 77% av patienterna med Lorviqua och hos 57 % av patienterna med krizotinib. Behandlingsrelaterade biverkningar ledde till permanent utsättning av behandlingen hos 5 % och 6 % av patienterna i Lorviqua- respektive krizotinib-armen.

Om CROWN-studien
CROWN är en randomiserad, öppen, parallell fas 3-studie där 296 personer med tidigare obehandlad ALK-positiv avancerad NSCLC randomiserades 1:1 till att få Lorviqua monoterapi (n=149) eller krizotinib monoterapi (n=147). Det primära effektmåttet i CROWN-studien är progressionsfri överlevnad baserat på blindad oberoende central granskning (BICR). Sekundära effektmått inkluderar progressionsfri överlevnad baserat på prövarens bedömning, total överlevnad (OS), objektiv responsfrekvens (ORR), intrakraniell objektiv respons (IOR) och säkerhet. Med tanke på att medianvärdet för progressionsfri överlevnad inte uppnåddes efter tre års uppföljning, genomfördes en oplanerad post hoc-analys med avsikt att ytterligare kvantifiera långsiktiga resultat baserat på prövarens tumörbedömning från denna studie vid en kliniskt meningsfull uppföljning på fem år. Resultaten från denna analys är deskriptiva.