Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Europeiska kommissionen godkänner Breyanzi för behandling av vissa former av recidiverande och refraktärt storcelligt B-cellslymfom

 

  • Breyanzi (lisokabtagen-maraleucel) är en skräddarsydd CAR T-cellterapi som visat djupa och varaktiga svar och med en hanterbar säkerhetsprofil.
  • Godkännandet baseras på resultat från studien TRANSCEND WORLD, och den pivotala internationella studien TRANSCEND NHL 001, som är den största pivotala studien som inkluderat patienter med recidiverande eller refraktärt diffust storcelligt B-cellslymfom efter två eller flera linjer av systemisk behandling, inklusive de med brett spann av histologi och högrisksjukdom.
  • Breyanzi är Bristol Myers Squibbs andra CAR T-cellterapi med ett godkännande inom EU, och stärker därmed företagets målsättning att driva forskningen framåt och möjliggöra CAR T-cellbehandlingar för fler patienter.

 

Bristol Myers Squibb meddelar att den Europeiska kommissionen har beslutat om marknadsföringstillstånd för Breyanzi (lisokabtagen-maraleucel; liso-cel). Godkännande för Breyanzi gäller i alla EU:s medlemsländer*. Breyanzi är en chimär antigenreceptor

(CAR) T-cellsbehandling som riktar sig mot CD19. Breyanzi är godkänt för behandling av vuxna patienter med recidiverande eller refraktärt diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL), primärt mediastinalt storcelligt B-cellslymfom (PMBCL) och follikulärt lymfom av grad 3B (FL3B), efter två eller flera linjer av systemisk behandling.

Breyanzi ges som en individanpassad infusion som ges som en engångsdos. Behandling med Breyanzi har visat varaktiga kompletta svar hos en hög andel patienter med recidiverande eller refraktärt diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL), och med en hanterbar säkerhetsprofil.

– Europeiska kommissionens godkännande av Breyanzi är ett viktigt steg i vårt åtagande att ta fram nya innovativa behandlingar för att möta medicinska behov hos patienter som lever med cancer. Idag finns det begränsat med behandlingsmöjligheter som ger en långvarig remission för patienter med recidiverande eller refraktärt diffust storcelligt B-cellslymfom, och vi ser därför väldigt positivt på detta nya godkännande, säger Karin Andersson, medicinsk chef på Bristol Myers Squibb Sverige.

Diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL) är en aggressiv form av blodcancer. Det är den vanligaste formen av non-Hodgkins-lymfom (NHL), och utgör en tredjedel av alla diagnostiserade fall. Fler än två tredjedelar av patienterna med DLBCL kommer inte att svara på, eller kommer att få återfall, efter andra linjens behandling. För dessa patienter som får ytterligare behandling är responsgraden låg, där två till 15 procent uppnår kompletta svar. Trots vissa behandlingsframsteg på senare tid finns ett behov av att förbättra de långsiktiga behandlingsresultaten för denna typ av lymfom.

Godkännandet baseras på resultat från studien TRANSCEND NHL 001 som utvärderar Breyanzi hos vuxna patienter recidiverande eller refraktärt diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL), primärt mediastinalt storcelligt B-cellslymfom (PMBCL) och follikulärt lymfom av grad 3B (FL3B), inklusive de med brett spann av histologi och högrisksjukdom. Hos 216 patienter som behandlades med Breyanzi, och som utvärderas med avseende på effekt, uppnådde 73 procent av patienterna en respons (95% KI: 66,2 %-78,5 %), och där 53 procent av dessa visade minimalt eller inget detekterbart lymfom efter avslutad behandling (komplett respons [CR]; 95% KI: 46,4 %-60,0 %). Mediantiden för responsduration (DoR) var 20,2 månader hos alla som svarade (95% KI: 8,2 – ej uppnådd), och för patienter fick komplett respons (CR) var mediantiden 26,1 månader (95% KI: 23,1 – ej uppnådd).

Säkerhetsdata för Breyanzi baseras på fyra studier i en poolad analys (TRANSCEND NHL 001, TRANSCEND WORLD, PLATFORM och OUTREACH). 314 patienter med recidiverande eller refraktärt diffust storcelligt B-cellslymfom är inkluderade och som fått Breyanzi inom dosintervall 44-120 x 106. Cytokinfrisättningssyndrom (CRS) inträffade hos 39 procent av patienterna, varav tre procent var grad 3 eller grad 4 CRS. Mediantiden till debut av CRS var fem dagar (intervall: 1-14 dagar) och mediandurationen var fem dagar (intervall: 1-17 dagar). Neurologisk toxicitet (NT) uppstod hos 26 procent av patienterna som fick Breyanzi varav 10 procent var av grad 3 eller 4. Mediantiden för första symtom av neurologisk toxicitet var nio dagar (intervall 1-66 dagar) och 99 procent av alla NT uppkom inom de första åtta veckorna efter infusion med Breyanzi. Mediandurationen för NT var tio dagar (intervall: 1-84 dagar).

De vanligaste rapporterade biverkningarna av grad ≥ 3 var neutropeni, anemi, trombocytopeni, leukopeni, infektion med en ospecificerad patogen och febril neutropeni. För fullständig information om speciella varningar, försiktighetsmått och biverkningar vid användning av Breyanzi, inklusive lämplig hantering, se produktresumén (SmPC).

*Ett marknadsföringstillstånd enligt EMA:s centrala procedur inkluderar inte Storbritannien (England, Skottland och Wales).

Om TRANSCEND NHL 001

TRANSCEND NHL 001 är en öppen, multi-center, pivotal fas I-studie genomförd i USA för att utvärdera säkerheten, antitumöraktiviteten och farmakokinetiken för Breyanzi som behandling av patienter med recidiverande eller refraktärt diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL), primärt mediastinalt storcelligt B-cellslymfom (PMBCL) och follikulärt lymfom av grad 3B (FL3B). De primära effektmåtten inkluderade behandlingsrelaterade biverkningar, dosbegränsande toxicitet, och total responsfrekvens (ORR). Sekundära effektmått för studien inkluderade komplett respons (CR), responsduration (DoR), progressionsfri överlevnad (PFS), och totalöverlevnad (OS). TRANSCEND är namnet på det breda kliniska forskningsprogram som utvärderar Breyanzi vid flera olika hematologiska indikationer och behandlingslinjer.

 

Om TRANSCEND WORLD

TRANSCEND WORLD är en enarmad, multi-kohort, multi-center, fas II-studie som utvärderar effekten och säkerheten av Breyanzi som behandling av patienter med aggressiva B-cellslymfom (NHL). Det primära effektmåttet var total responsfrekvens (ORR). Sekundära effektmått för studien inkluderade säkerhet, komplett respons (CR), händelsefri överlevnad (EFS), progressionsfri överlevnad (PFS), totalöverlevnad (OS), responsduration (DoR), farmakokinetik och hälsorelaterad livskvalitet. Studien genomfördes i Europa och Japan.

Liknande poster

CAR T-cell therapy makes its mark in CLL

Hur identifiera och hantera immunrelaterade hudbiverkningar?

Nästa generations CAR-T-celler för ännu bättre behandling av cancer