Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Europaparlamentet vill se en effektivare EU-strategi mot cancer

Parlamentet har antagit sina slutliga rekommendationer om en övergripande och samordnad EU-strategi för att bekämpa cancer.

– Fler åtgärder behövs för att ta itu med miljö-, livsstils- och arbetsrelaterade riskfaktorer
– Cancerpatienter måste få bättre tillgång till gränsöverskridande sjukvård och kliniska prövningar
– Brister på cancerläkemedel måste hanteras effektivare

Betänkandet från parlamentets särskilda utskott för cancerbekämpning (BECA) antogs på onsdagen med 652 röster för, 15 röster emot och 27 nedlagda röster.

Fokus på cancerförebyggande

Eftersom mer än 40 procent av alla cancerformer kan förebyggas genom ”samordnade åtgärder inriktade på beteenderelaterade, biologiska, miljömässiga, arbetsrelaterade, socioekonomiska och kommersiella” riskfaktorer (4) efterlyser ledamöterna effektiva förebyggande åtgärder på nationell nivå och EU-nivå, som grundar sig på oberoende vetenskaplig expertis (2). Bland de rekommenderade åtgärderna finns finansieringsprogram som uppmuntrar människor att sluta röka (8) och främjande av åtgärder för att minska och förebygga alkoholrelaterade skador som ska ingå i en omarbetad alkoholstrategi för EU (16). Parlamentet kräver också en obligatorisk och harmoniserad EU-näringsmärkning på framsidan av livsmedelsförpackningar (19) och gränsvärden för exponering i arbetet för minst 25 ytterligare ämnen (34).

Lika tillgång till gränsöverskridande cancervård

Parlamentarikerna är oroade över att patienter fortfarande upplever problem när de söker sjukvård och vill delta i kliniska prövningar i andra EU-länder. Ledamöterna vill därför reformera nuvarande lagstiftning för att underlätta rörligheten och tillgången till specialiserad utrustning och vård. Det ska finnas enhetliga regler för att godkänna och ersätta gränsöverskridande hälso- och sjukvård, däribland rätten till ett andra yttrande (61). Det multinationella samarbetet och sättet att utföra gränsöverskridande kliniska prövningar måste också effektiviseras, tycker ledamöterna (170).

En EU-strategi för läkemedelsbrister

För att förhindra brister och göra cancerbehandlingar mer tillgängliga och ekonomiskt överkomliga på EU-nivå förespråkar parlamentet starkt en utvidgning av de gemensamma upphandlingsförfarandena, särskilt för sällsynta, pediatriska och nya cancerläkemedel och cancerbehandlingar (86). Parlamentarikerna vill också diversifiera leveranskedjan för cancerläkemedel, övervaka brister närmare och bygga upp ett strategiskt lager av kritiska cancerläkemedel (82).

Andra viktiga rekommendationer i betänkandet är bland annat följande:

  • Att alla patienter i EU ska ha ”rätt att bli bortglömda” (där försäkringsgivare och banker inte får ta hänsyn till cancerdrabbades sjukdomshistoria) tio år efter behandlingens slut (högst fem år för patienter som diagnostiserats före 18 års ålder) (124).
  • Att lägga till andra cancerformer (utöver bröstcancer, livmoderhalscancer och tjock- och ändtarmscancer) till det nya EU-stödda cancerscreeningprogrammet (49).
  • Att se till att läkemedelssystemet blir öppnare, särskilt när det gäller prissättningen, kriterierna för ersättning och nettopriserna på läkemedel i olika europeiska länder (85).

Slutdebatten ägde rum i plenum på tisdagen – se höjdpunkterna från debatten och den fullständiga inspelningen.