Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Enhertu vid icke-resektabel eller metastaserad bröstcancer i tredje linjen

Rekommendation och sammanvägd bedömning

NTrådets rekommendation till regionerna är:
att Enhertu som monoterapi kan användas för behandling av vuxna patienter med inoperabel eller metastaserad HER2positiv bröstcancer som tidigare har fått två  eller flera behandlingsregimer riktade mot HER2.

Tillståndets svårighetsgrad är hög.
Åtgärdens effektstorlek är måttlig.

Tillståndet är mindre vanligt.

Osäkerheten i den vetenskapliga dokumentationen är mycket hög.

Osäkerheten i den hälsoekonomiska värderingen är hög.


TLV värderar kostnaden per vunnet QALY för Enhertu jämfört med trastuzumab i kombination med kemoterapi till cirka 1 050 000 kronor.

I samband med nationell samverkan för Enhertu har nationella förhandlingar genomförts med företaget vilket har resulterat i avtal som innebär återbäring av en del av kostnaden för Enhertu till regionerna.


En sammanvägd bedömning av ovanstående faktorer gör att Enhertu kan betraktas som kostnadseffektivt.


Det finns tre nivåer för NTrådets rekommendationer till regionerna: att läkemedlet bör användas, kan användas eller att läkemedlet inte ska användas. Rekommendationen i det här fallet är att Enhertu kan användas eftersom det har måttlig, men kliniskt relevant effekt vid ett tillstånd med hög
svårighetsgrad samtidigt som osäkerheten i det vetenskapliga underlaget är mycket hög.

Läs hela rekommendationen här

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider