Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Endast 2 av 21 regioner har kommit i gång med organiserad prostatacancertestning

Staten har bidragit med särskilda medel till att stödja regionerna för att inleda försöksverksamhet med organiserad prostatacancertestning/OPT. Regionerna ska pröva olika metoder och deras testverksamhet är viktig då den skapar erfarenhet som behövs för ett nationellt införande av prostatacancerscreening. I alla regioner påbörjades snabbt diskussioner om att starta testverksamhet. Efter tre år har endast två regioner, Region Skåne och Västra Götalandsregionen, kommit i gång med OPT. I alla andra har det uppstått låsningar om hur försöksverksamheten ska läggas upp eller om finansieringen. En region har bett att få avvakta mer konkreta instruktioner från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen fastställde 2018 att PSA-testet inte var tillräckligt för att införa screening och att risken för att många män behandlats i onödan var för stor. Sedan dess har prostatadiagnostiken förändrats i grunden. Med magnetkamera, MR och tilläggstester minskas risken för överdiagnostik och överbehandling väsentligt. Färre lågriskcancrar upptäcks utan att de som kräver behandling missas.

Användandet av magnetkamera etableras snabbt och att använda magnetkamera för biopsi gjordes år 2018: 15%, 2019: 32%, 2020:57% och 2021:73% så magnetkamera har blivit en viktig metod för diagnostiseringen.

– Det är viktigt att försöksprojekten om organiserad prostatacancertestning/OPT kommer i gång för att snabbt utvärdera och skapa den erfarenhet av de nya diagnosmetoderna som behövs för att Socialstyrelsen ska kunna göra en ny bedömning av frågan om screening. Om screening införs kan 1 000 liv räddas varje år och antalet med spridd prostatacancer minskas. Organiserad prostatacancertestning har redan påbörjats som pilotprojekt i några få regioner. Det är anmärkningsvärt att regionerna trots fleråriga diskussioner har så svårt att få i gång testverksamhet. Det verkar som om de har svårt med de politiska besluten. I några regioner har dock processen kommit långt så en start kan vara nära förestående, säger Olov Berggren, generalsekreterare Prostatacancerförbundet.

Liknande poster

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder

1 500 västerbottningar testade sig för prostatacancer

Akut åtgärd krävs för att minska orimliga väntetider