Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

En hyllning till all världens bröst – fakta om bröstcancer på fem språk

Inför internationella kvinnodagen har Bröstcancerförbundet tagit fram information om bröstcancer på arabiska, engelska, persiska, somaliska och turkiska. Informationen är del av en kampanj som syftar till att öka medvetenheten om självundersökning och vikten av tidig upptäckt av bröstcancer bland utrikesfödda kvinnor. Idag uteblir var femte kvinna från sin mammografiundersökning. Utrikesfödda kvinnor uteblir mer än dubbelt så ofta som sina svenskfödda medsystrar.

Varje år får cirka 8000 kvinnor och 60 män diagnosen bröstcancer. Två av tre fall upptäcks vid screening. Ju tidigare en bröstcancer upptäcks desto bättre är prognosen och möjligheten att bli botad. Sedan regelbunden screening infördes i Sverige har dödligheten i bröstcancer minskat med 30 procent, enligt Regionala cancercentrum i samverkan. Bland kvinnor som regelbundet deltar i screening har dödligheten minskat med 45 procent.

–I vissa kulturer har man en annan syn på både cancer och screening. Det saknas ofta kunskap om att cancer är botbart och många ställer sig frågan varför man ska screena ett friskt bröst. Därför behövs riktade informationsinsatser till utrikesfödda kvinnor och deras familjer. Det här initiativet är vårt sätt att dra ett strå till stacken, säger Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet.

Var femte kvinna som kallas till mammografiundersökning uteblir från sitt besök. Det är främst tre grupper av kvinnor som inte kommer på undersökningen: kvinnor med kortare utbildning och svagare ekonomi, kvinnor mellan 40–50 år samt utrikesfödda kvinnor.

Utrikesfödda kvinnor uteblir mer än dubbelt så ofta från mammografiundersökningen jämfört med svenskfödda kvinnor. Därför finns ett stort behov av att nå ut till dessa kvinnor med information om vikten av tidig upptäckt, självundersökning och regelbunden mammografi.

–Vår vision är att ingen ska drabbas av bröstcancer. För att närma oss målet behöver vi genomföra informationsinsatser som når fram oavsett socioekonomisk eller kulturell bakgrund, säger Susanne Dieroff Hay.

Bröstcancerförbundet erbjuder sedan tidigare appen Klämdagen med instruktioner och påminnelser om självundersökning av brösten direkt i mobilen på arabiska, engelska, persiska, somaliska, svenska och turkiska. I samband med internationella kvinnodagen genomför Bröstcancerförbundet en informationskampanj för att specifikt nå ut bland utrikesfödda kvinnor och deras närstående.

För information om bröstcancer på andra språk besök bröstcancerförbundet.se

Bröstcancer i siffror

  • Varje timme får en kvinna beskedet bröstcancer
  • Nära 8 000 kvinnor i Sverige per år får diagnosen bröstcancer
  • Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor
  • Två av tre fall upptäcks vid mammografiscreening

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider