Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Det nationella vårdprogrammet för AML hos vuxna är uppdaterat

Ett nytt vårdprogram för akut myeloisk leukemi (AML) hos vuxna har nu fastställts av RCC i samverkan och publicerats på cancercentrum.se. Det första nationella vårdprogrammet för AML togs fram 2014 och har uppdaterats ett flertal gånger. Innan dess fanns nationella riktlinjer.

I denna uppdaterade version av vårdprogrammet har några mindre förändringar genomförts varav nedanstående är de viktigaste:

  • Rekommendationerna angående hypometylerande behandling som primärterapi har ändrats något. Även hos gruppen äldre patienter med sekundär AML bör man, oavsett samsjuklighet, i första hand välja hypometylerande behandling snarare än intensiv kombinationskemoterapi.
  • I vårdprogrammets (bilaga V) finns en beskrivning av ytterligare sex AML-läkemedel (gilteritinib, venetoklax, ivosidenib, enasidenib, CC-486 och glasdegib) vilka godkänts av FDA för behandling av AML. I väntan på ytterligare resultat från pågående kliniska studier, samt värdering av läkemedlen hos EMA resp. TLV/NT-rådet, kan dock vårdprogramgruppen ännu inte ge några rekommendationer om deras användning vid AML.

I Sverige insjuknar ca 350 personer årligen i AML. Medianålder vid injuknande är 71 år. Patienter upp till cirka 75 år utan svår samsjuklighet erbjuds vanligen kurativt syftande behandling med intensiv kemoterapi. Mer lågintensiv behandling med azacitidin kan ge god sjukdomskontroll och i vissa fall förlängd överlevnad. Flera nya läkemedel är på väg in i behandlingen och utvärderas nu ytterligare inom ramen för kliniska läkemedelsstudier.
Patienter med AML av typen akut promyelocytleukemi (APL) behandlas enligt speciellt protokoll (beskrivet i vårdprogrammet) baserat på höga doser syntetiskt A-vitamin (ATRA) i kombination med arseniktrioxid (ATO).
I vårdprogrammet betonas värdet av att använda nya genetiska metoder för att bl.a. påvisa specifika mutationer i leukemicellerna. Flera av dessa mutationer har prognostisk betydelse och några kan även påverka val av behandling.

Sidan publicerades 2 november 2020

Nationellt vårdprogram AML, Kunskapsbanken

Liknande poster

Immunterapi som eliminerar muterade cancerceller visar lovande effekt

Läs mer...

40 miljoner till ”dammsugande” mördarceller

Läs mer...

Bärbar läkemedelspump ger cancersjuka frihet att leva

Läs mer...