Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

NYA ARBETSSÄTT vid Centrum för cancerrehabilitering

Planerad specialiserad teamrehabilitering i öppen vård för patienter efter avslutad behandling har saknats i Sverige. Sedan 2017 har dock Centrum för cancerrehabilitering i Region Stockholm uppdraget att bedriva sådan rehabilitering. Här beskriver verksamhetschefen Maria Hellbom en förändrad syn på rehabilitering vid cancer.

Cancerrehabilitering förknippades länge med de rehabiliteringsvistelser som vissa landsting/ regioner erbjuder eller som bekostas via fondmedel. I samband med att Regionala cancercentrum etablerades kom begreppet att innefatta rehabiliterande åtgärder för patienten under behandling. I Region Stockholm (då Stockholms läns landsting) ingick ett Centrum för cancerrehabilitering i den regionala cancerplanen 2016–2019, och beslutades inom ramen för Framtidens Hälsooch Sjukvård. Uppdraget gick till Stockholms Läns Sjukvårdsområde och en verksamhet med det unika uppdraget planerad specialiserad cancerrehabilitering i öppenvård öppnade sommaren 2017.

REHABILITERING EFTER CANCERBEHANDLING
En tidig tanke med Centrum för cancerrehabilitering var att samla all cancerrehabilitering i Stockholmsregionen under ett tak. Det visade sig vara svårt att genomföra under åren 2016–2018 då cancervården vid storsjukhusen var inne i en intensiv förändringsprocess. Fokus blev slutligen att ta emot patienter som var i slutfas av eller hade avslutat primär cancerbehandling. Fördelen med detta har varit att uppbyggnad av verksamheten har kunnat fokusera helt på planerad specialiserad teamrehabilitering.

Läs hela artikeln

Liknande poster

Nytänkande arbetssätt med cancerrehabilitering i Region Jämtland Härjedalen

Läs mer...

Kraftens hus Sverige får miljonanslag från Sjöbergstiftelsen

Läs mer...

Nytt avstamp i satsningen för en jämlik cancerrehabilitering

Läs mer...