Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

På KI campus – Kraftfullt cancerkluster KI Science Park nu störst i landet på läkemedelsutveckling

På KI campus – Kraftfullt cancerkluster KI Science Park nu störst i landet på läkemedelsutveckling
Karolinska Institutet Science Park har etablerat sig som det viktigaste navet för entreprenörer med ambitioner inom läkemedelsområdet.
– Här finns bolag med projekt i samtliga utvecklingsfaser, säger Märit Johansson, VD på KI Science Park. Och om man ser till antalet bolag som ägnar sig åt läkemedelsutveckling är vi det största klustret i Sverige.

Sedan starten för nio år sedan har KI Science Park, med anläggningar i Solna och Flemingsberg, växt till att omfatta över 90 företag. Närheten till branschkollegor och till forskningen vid Karolinska Institutet är uppenbart lockande för forskningsintensiva små och medelstora företag. Av den senaste upplagan av The Swedish Drug Development Pipeline, SwedenBIO:s årliga inventering av svenska bolags läkemedelsprojekt, framgår att KI Science Park nu är Sverigeledande i branschen ifråga om läkemedelsutveckling. En femtedel av parkens företag som ägnar sig åt läkemedelsutveckling är verksamma på cancerområdet. Av dessa hör Kancera och Aprea till de mer namnkunniga.

FLERA PROJEKT IGÅNG PÅ KANCERA
Kancera, som verkat i KI Science Park sedan 2010, är ett av bolagen med inriktning på utveckling av läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer.
– Vi strävar efter att både stoppa överlevnadssignaler i cancerceller och att hindra cancerns anpassning av ämnesomsättning för att på så sätt öka känsligheten för cytostatikabehandling, förklarar professor Håkan Mellstedt, grundare av Kancera och numera hedersordförande i styrelsen och medlem i bolagets industriella råd. Kancera har flera parallella projekt igång, men satsar just nu sina begränsade krafter på framförallt två spår där man kommit längst. Det gäller småmolekylära ROR-hämmare (som omprogrammerar cancerceller så att de destruerar sig själva) och småmolekylära Fractalkinehämmare som kan stoppa tumörtillväxt och även lindra svår smärta.
– Det är väldigt bra men svåra projekt. Vi arbetar med helt nya targets och andra verkningsmekanismer för att komma åt resistensutveckling, säger Håkan Mellstedt.

Läs hela artikeln som PDF

Liknande poster

Jubileumssymposium om HER2 lockade experter till Stockholm – framsteg, utmaningar och pågående forskning

”Det bästa jag varit med om under mitt långa forskarliv”

Jan-Åke Gustafsson 15 år efter mediedrevet: ”Mest nöjd med att ha handlett 150 doktorander till disputation”