Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Bröstcancerrapporten 2021: Rätten till ett nytt bröst – en fråga om bostadsort

Bostadsort kan avgöra om en bröstcancerdrabbad kvinna erbjuds bröstrekonstruktion direkt eller tvingas vänta flera år på ett nytt bröst. Bröstcancerrapporten 2021 visar också att det finns stora regionala skillnaderna när det gäller vilken information bröstcancerdrabbade kvinnor får om olika metoder för bröstrekonstruktion. Många, sex av tio bröstcancerpatienter i Bröstcancerförbundets granskning, uppger att de inte har fått information om bröstrekonstruktion i samband med bröstcanceroperationen. Och en av fem svarar att de inte har fått information om att de kan få en bröstrekonstruktion senare.

Varje år mister en av fem kvinnor hela bröstet i samband med bröstcancer, så kallad mastektomi. Av dessa får var tredje ett nytt bröst, antingen i samband med canceroperationen eller senare, när den medicinska behandlingen är avslutad. En del gör ett medvetet val att inte låta rekonstruera sig.

Rätten till bröstrekonstruktion – ett postkodlotteri

En enkät som Bröstcancerförbundet gjort bland sina medlemmar, och som besvarats av 2 293 personer, visar att en tredjedel av bröstcancerpatienterna har fått en direktrekonstruktion. Högst var andelen i Stockholm där knappt hälften (47,5 procent) svarar att de fått en direktrekonstruktion, följt av Norrbotten och Kronoberg. I vissa regioner, som Blekinge och Kalmar är det ingen av de svarande som fått en direktrekonstruktion. Bilden bekräftas även i Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer.

Stockholm är också bäst på att informera om möjligheten till direktrekonstruktion, enligt enkäten. Där har hela sex av tio patienter (58 procent) informerats om direktrekonstruktion. I Västra Götaland däremot uppger bara knappt två av tio patienter (17 procent) att de informerats om möjligheten till direktrekonstruktion.

– Alla som drabbas av bröstcancer och som ställs inför beskedet att ta bort det cancerdrabbade bröstet, måste ges inflytande och möjlighet att ta ett välgrundat beslut om bröstet ska rekonstrueras. För att kunna ta det beslutet måste patienten nogsamt informeras om samtliga metoder som kan tillämpas vid mastektomi – oavsett sjukhus och bostadsort, säger Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet.

Nationella riktlinjer för bröstrekonstruktion efterlevs inte

Enligt det nationella vårdprogrammet för bröstcancer ska alla som ställs inför beskedet att det bröstcancerdrabbade bröstet måste tas bort informeras om möjligheten att få en bröstrekonstruktion.

Trots det uppger var fjärde bröstcancerpatient att de inte känt sig delaktiga i beslutet om direktrekonstruktion eller ej. Många patienter vittnar också om bristande information både vad gäller direktrekonstruktion och sen rekonstruktion.

– Det står både i patientlagen, på 1177 och i våra nationella riktlinjer att man ska informeras om möjligheten till rekonstruktion inför cancerbehandlingen. Patienterna har rätt till information om de behandlingsalternativ som står till förfogande, säger Jana de Boniface, överläkare och bröstkirurg, på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm, och forskare vid Karolinska Institutet.

Bröstsymmetri viktigt

En av fyra i Bröstcancerförbundets undersökning uppger psykiskt välbefinnande och kroppssymmetri som de viktigaste anledningarna till att de valt att rekonstruera sitt bröst. Bland de patienter som medvetet avstår bröstrekonstruktion efter mastektomi skulle en tredjedel även vilja operera bort det andra bröstet. I Sverige och internationellt höjs röster för att estetiskt platt stängning ska ses som en vedertagen metod likställd med rekonstruktion. Det vill säga att kirurgen ser till att bröstkorgen blir så slät som möjligt när det cancerdrabbade bröstet tas bort.

Vården måste bli mer jämlik

Bröstcancerförbundet vill verka för en likvärdig vård och bröstcancerpatienters rätt till information och delaktighet oavsett val av rekonstruktionsmetod. Bröstcancerrapporten 2021 visar att mycket återstår innan vi har en jämlik vård för bröstcancerpatienter. Bröstcancerförbundet vill därför att hälso- och sjukvården:

  • Säkerställer att alla bröstcancerpatienter får information om möjligheter till rekonstruktion, liksom för- och nackdelar med olika metoder, så att patienten kan vara delaktighet och fatta ett välgrundat beslut.
  • Säkerställer att professionen inkluderar estetisk platt stängning som en vedertagen metod vid mastektomi.
  • Ökar den geografiska tillgängligheten till direktrekonstruktion, genom att skapa nationella kunskapscentrum inom bröstkirurgi.
  • Genomför prospektiva studier och undersöker hur val av metod vid mastektomi; direktrekonstruktion, sen rekonstruktion och estetisk platt stängning, påverkar självkänsla och livskvalitet bland bröstcancerpatienter.
  • Uppdaterar kapitlet om bröstrekonstruktion i Nationellt vårdprogram bröstcancer och förtydligar att frågan om livskvalitet är individuell och inte beroende av ett, två eller inga bröst alls.

Läs mer och ladda ner Bröstcancerrapporten 2021 här.

Om undersökningen:

Bröstcancerrapporten är en årlig rapport som tas fram av Bröstcancerförbundet. Rapporten belyser viktiga frågor inom bröstcancervården för att alla kvinnor ska få bästa möjliga bröstcancervård. Årets upplaga har temat rekonstruktion, och rätten att få det bortopererade bröstet återskapat för den som så vill. Bröstcancerrapporten undersöker hur väl regionerna lever upp till riktlinjerna för rekonstruktion i det nationella vårdprogrammet för bröstcancer. Rapporten bygger på en enkät till medlemmar i Bröstcancerförbundet som förlorat minst ett bröst i samband med bröstcancer, och har besvarats av 2 293 personer. Ytterligare en enkät har riktats till medlemmarna i Svensk Förening för Bröstkirurgi och besvarats av 76 kirurger. Utöver det bygger rapporten på intervjuer med bröstcancerläkare, forskare och patienter.