Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Bröstcancer sprider sig via lymfsystemet

Bröstcancer sprider sig via lymfsystemet
Svullna lymfknutor kan vara ett tecken på att cancer har börjat sprida sig. Många cancerformer inklusive bröstcancer och prostatacancer sprider sig just via lymfsystemet och kan bilda lymfmetastaser i närliggande lymfknutor. Det är en av de viktigaste prognostiska markörerna i dessa cancerformer. Det har länge varit oklart hur cancerceller sprider sig genom lymfsystemet och det finns idag inga läkemedel som kan förhindra det. I en forskningsstudie, som nyligen publicerades i tidskriften Oncogene, har vi upptäckt en mekanism för hur bröstcancerceller sprider sig via lymfsystemet genom att förklä sig till immunceller1.

DRIVKRAFTER TILL ATT CANCERCELLER BÖRJAR SPRIDA SIG
Den absolut största orsaken till att människor dör i cancer är att den sprider sig och bildar metastaser i vitala organ som lungor och lever. Vi vet fortfarande för lite om hur spridningsprocessengår till och kanske framförallt, varför cancerceller sprider sig. Man uppskattar att endast en bråkdel av de cancerceller som ger sig iväg på resa genom kroppen faktiskt överlever och bildar metastaser i ett annat organ2. Men, vilka är då de drivkrafter som gör att cancerceller väljer att vandra iväg från den vävnad där de skapades, för att ge sig ut på en osäker vandring genom främmande vävnader och kärl? En tänkbar orsak är att den lokala miljön blir ogynnsam i takt med att tumören växer okontrollerat. I linje med detta finns det forskningsresultat som visar att tecken på metabolisk obalans som dålig syresättning (hypoxi) och celldöd (apoptos/ nekros) är förknippade med spridningsbenägenhet i olika tumörmodeller3. Flykt skulle alltså kunna vara en anledning till att cancerceller sprider sig för att söka sig till en ny, bättre miljö. Ny forskning visar dock att en tumörs spridningsbenägenhet inte är så nära kopplad till dess tillväxt som man tidigare trott4. Det finns inga tydliga linjära samband mellan en tumörs storlek och dess förmåga att sprida sig. Små tumörer kan vara väldigt spridningsbenägna samtidigt som stora tumörer kan vara godartade. Det här antyder att cancercellers förmåga att sprida sig och bilda metastaser styrs av andra mekanismer än de som styr cellernas tillväxt. Denna teori förstärks av det faktum att de flesta cancerläkemedel som används idag och som är utvecklade för att slå på cancercellernas tillväxt, har väldigt begränsade effekter på tumörers kapacitet att metastasera.

Läs hela artikeln som PDF

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider