Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

BrainChild får 10 miljoner från Regeringen

Socialdepartementet avsätter ytterligare 49,5 miljoner kronor till fortsatt utveckling av precisionshälsa och cancerdiagnostik genom Genomic Medicine Sweden. Satsningen gäller tre pilotprojekt där Barncancerfondens projekt BrainChild är ett av dem. BrainChild ska integrera data med AI-teknologi för att förenkla åtkomsten till hälsodata kopplat till barncancer. Detta för att främja utvecklingen av precisionsmedicin och individanpassad vård vid barncancer med målet om ökad överlevnad och förbättrad livskvalitet.

Sverige ska vara ett föregångsland när det kommer till implementering av individanpassad diagnostik och behandling i hälso- och sjukvården. Därför öronmärker nu regeringen 10 miljoner kronor till det fortsatta arbetet med den nationella implementeringen av helgenomsekvensering för alla barn som drabbas av cancer, GMS Barncancer – också det initierat och finansierat av Barncancerfonden i samfinansiering med Socialdepartementet. Satsningen innebär även fortsatt utveckling av innovationsprojektet BrainChild.

– Regeringen stärker nu cancervården ytterligare med satsningarna på Genomic Medicine Sweden (GMS). Med tanke på de goda resultat GMS tidigare pilotstudier gett, där exempelvis nästintill samtliga regioner nu beslutat om att införa helgenomsekvensering för barn med cancer, hoppas vi nu på ytterligare framsteg, säger Acko Ankarberg Johansson.

 

Socialdepartementet avsätter ytterligare 49,5 miljoner kronor till fortsatt utveckling av precisionshälsa och cancerdiagnostik genom Genomic Medicine Sweden. Satsningen gäller tre pilotprojekt där Barncancerfondens projekt BrainChild är ett av dem. Foto: Sofia Sabel

Främja utveckling av precisionsläkemedel och möjliggöra individanpassad vård

BrainChild kan ses som en förlängning av det behov av centralisering och förenklad åtkomst till data som GMS Barncancer aktualiserade. I Sverige finns flera stora datakällor för barn med cancer, men de måste aktivt knytas ihop för att samla flera olika datatyper runt varje patient.

Finansieringen innebär att Barncancerfonden nu kan gå vidare och bygga en första prototyp som bidrar till att på ett säkert sätt samla befintliga barncancerdata och integrera AI-teknologi. Målet är att BrainChild ska möjliggöra nya och innovativa forskningssamarbeten, modernisera vården och fortsatt säkra insamlingen av genetisk data och bilddata från barn som drabbats av cancer.

– Det här är historiskt för oss och visar på regeringens ambition att stärka cancervården. Tack vare finansieringen kan vi gå vidare med nästa steg i arbetet för att stärka tillgång till och användning av både insamlade och nya data för både forskning och vård. Det är avgörande för ökad överlevnad och bättre livskvalitet genom nya behandlingar och läkemedel. Genom projektet svarar vi upp på behov som lyfts fram av såväl forskarsamhället som kliniker på Sveriges sex barncancercentrum. Vi på Barncancerfonden är glada över att kunna driva på den här typen av unika innovationsprojekt säger Ola Mattsson, generalsekreterare på Barncancerfonden.

Arbetet med BrainChild startade våren 2022 och under hösten 2023 påbörjades sedan en förstudie som genomfördes med över 30 externa företrädare från akademi, näringsliv och sjukvård. Förstudien gjordes möjlig genom en donation från EQT Foundation. Även om Barncancerfonden initierat och driver projektet kommer det alltid ha karaktären av ett samarbetsprojekt med många viktiga aktörer.

Idag överlever 85 procent av de barn som drabbas av cancer, och av de som överlever har sju av tio sena komplikationer efter den avslutade behandlingen.  Genom att bidra till skapandet av en gemensam dataplattform kan tillgången till viktiga data för forskare och industriaktörer öka både i och utanför Sverige. Det i sin tur skulle öppna upp för större möjligheter att utveckla precisionsmedicin – där förindividanpassade behandlingar både kan minska biverkningarna som dagens tuffa cancerbehandlingar ger och rädda fler liv.