Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Bortom mammografi – kompletterande metoder inom bröströntgen

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och chansen att överleva sjukdomen är högre om cancern upptäcks tidigt och tumören är relativt liten och inte aggressiv.

Bröstcancer. Illustration: Getty Images (SciePro).

Mammografi-screening används för att identifiera tidig bröstcancer genom en röntgenundersökning av brösten. Metodens tillförlitlighet är dock sämre hos kvinnor som har en stor andel körtel- och bindväv i sina bröst jämfört med kvinnor som har en stor andel fettvävnad. Dessa kvinnor skulle dra nytta av ytterligare bildmetoder såsom ultraljud eller magnetkamera (MRI). Ett stort hinder för att använda sådana metoder är den drastiska kostnadsökningen för varje extra upptäckt cancer.

I sin avhandling testade doktorand Roxanna Hellgren vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik och och överläkare/verksamhetschef vid Södersjukhusets mammografiavdelning därför några alternativa metoder som potentiellt kan vara mindre kostsamma. I sina studier jämförde hon bland annat en ny ultraljudsmetod (ABVS) mot traditionell ultraljudsundersökning och fann att den hade en liknande förmåga att upptäcka bröstcancer. Hon testade också om tillägg av infraröd bildgivning till mammografi-screening skulle leda till ökad upptäck av bröstcancer. Dessutom jämförde hon en MRI-undersökning på 5 minuter istället för 30 minuter och fann att den kortare undersökningen var tillräcklig för att upptäcka samma proportion av bröstcancerfall.

Vad är de viktigaste resultaten i din avhandling?

–Vi kunde ge en ökad kunskap om den diagnostiska tillförlitligheten av två olika bildmetoder, vilket förhoppningsvis kommer att leda till ytterligare studier. Vi visade också på vikten av en god studiedesign vid utvärdering av nya diagnostiska metoder.

Varför valde du att forska om just detta?

–Det är viktigt att förbättra cancervården genom tidig upptäckt. Det leder både till mindre aggressiv behandling och bättre överlevnad. Det gynnar framför allt patienten men även samhället i stort.

Hur tycker du att forskningen ska fortsätta framöver på det här området?

–Den verkliga kostnaden för varje extra bröstcancerfall som kan upptäckas med hjälp av de metoder vi har undersökt behöver studeras vidare i framtida screeningstudier. Vi behöver också fokusera resurser på att förstå kvinnor som inte deltar i screening och överbrygga hindren för deltagande i hälsofrämjande åtgärder.

Liknande poster

Ny insikt om protein kan bana väg för nya cancerbehandlingar

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer