Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Bisfosfonater förbättrar överlevnaden för postmenopausala kvinnor

San Antonio Breast Cancer Symposium ägde rum i San Antonio, Texas mellan 10-14 december. Det var ett mycket intensivt möte med spännande presentationer som täckte ett stort spektrum från grundforskning till kliniska studier inom bröstcancer.

Konferensens höjdpunkt var onekligen metaanalysen om bisfosfonater som adjuvant behandling som gjordes av Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group i Oxford och presenterades av Professor Coleman. Analysen genomfördes med individuella patientdata från 22 randomiserade studier och totalt 17791 patienter.  Efter 10 års uppföljning sågs en statistiskt signifikant reduktion av fjärrmetastaser hos patienter som erhöll en adjuvant bisfosfonatbehandling (20,9% vs. 22,3%, p=0,03). Reduktionen var exklusiv för skelettmetastaseringen (6,9% vs. 8,4%, p=0,0009) då ingen skillnad noterades i uppkomst av fjärrmetastaser utanför skelettet, lokala recidiv eller kontralateral bröstcancer. I en predefinierad subgruppsanalys konstaterades dessutom att nästan hela effekten var hos postmenopausala patienter (Rate Ratio (RR) = 0,66 för skelettmetastaser). Motsvarande RR för premenopausala var 0,93 och var icke-signifikant). Anledningen till detta fynd är inte helt klar, men experimentella data tyder på att bisfosfonaternas antitumorala effekt är av betydelse i en östrogenfattig miljö. Glädjande nog översattes recidivreduktionen efter 10 år till en kliniskt och statistiskt signifikant absolut vinst i bröstcancermortalitet för postmenopausala patienter på 3,1% (relativ överlevnadsvinst 17%) (Figur 1). Det bör noteras att man inte såg några skillnader i övrig mortalitet, vilket bekräftar att bisfosfonater är en säker behandling. Val av preparat (aminobisfosfonat eller clodronat), och dos (hög ”cancerdos” eller låg ”osteoporosdos”) verkade inte ha någon betydelse. Det var en konsensus bland deltagare på mötet att resultaten är banbrytande och kommer att ändra den adjuvanta behandlingen hos postmenopausala kvinnor med bröstcancer.
Läs artikeln

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider