Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Karolinska Universitetssjukhuset bland de första i Europa med ny robotkirurgi

I mer än 20 år har Karolinska Universitetssjukhuset använt robotkirurgi. Nu blir sjukhuset ett av de första i Europa att använda en ny robot. Den använder teknik som kan göra stor skillnad för en viss grupp patienter.

Singleport-robot. Foto: Intuitive Surgical Operations Inc.

På Karolinska Universitetssjukhuset gör robotar redan stor nytta inom cancerkirurgi. Varje år använder kirurgerna dem i omkring 1.300 till 1.400 ingrepp. Robotarna som finns på Karolinska i dag använder en teknik kallad för multiport. Vid operation gör roboten ett hål i patienten för kameran och andra hål för instrumenten.

Olof Akre, professor i onkologisk kirurgi och verksamhetschef vid Tema Cancer på Karolinska Universitetssjukhuset. Fotograf: Ateljé Uggla.

Nu har Karolinska skrivit avtal för en singleport-robot som nyligen blev godkänd för den europeiska marknaden. Till skillnad från de andra robotarna använder den här endast ett hål. Kameran och instrumenten går in samma väg och kan sedan vecklas ut där kirurgen ska operera.

– Det möjliggör kirurgi som tidigare ansågs för riskfylld, säger Olof Akre, professor i onkologisk kirurgi och verksamhetschef vid Tema Cancer på Karolinska Universitetssjukhuset.

Den nya tekniken gör det möjligt att gå in genom bara munnen på patienter där kirurgen tidigare hade behövt göra större ingrepp på käken. Roboten kan också göra stor skillnad för patienter där det är möjligt att gå in via analöppningen eller vaginan.

– Det innebär mindre smärta, kortare operations- och vårdtid. För en viss grupp patienter kommer den här roboten göra stor skillnad och minska lidande, säger Olof Akre.

Den nya roboten gör sannolikt sin första operation på Karolinska Universitetssjukhuset i början av april. Då blir sjukhuset ett av de första i Europa att använda den nya tekniken. Det är i linje med sjukhusets ambition om att vara ett av världens smartaste.

– När ny teknik finns vill vi ligga i framkant och vara med och utveckla den, säger Olof Akre.

Satsning inom ultraljudsverksamheten kapade köerna till undersökning

Nu avslutas det senaste steget i uppgraderingen av ultraljudsverksamheten på Skånes universitetssjukhus. Med utökade lokaler i Lund, ny utrustning och utbildning av personal är köerna till ultraljud därmed i princip borta.

Adil Adlouni, sonograf, arbetar tillsammans med Anders Nilsson, överläkare, på ultraljudsenheten på Skånes universitetssjukhus i Lund där antalet ultraljudslabb nu fördubblats.

– Ultraljudsundersökningar används inom många olika områden och vi behöver ha kapacitet att möta behoven både när det gäller enklare undersökningar och undersökningar som görs inom den högspecialiserade vården. Det har vi nu tack vare den här satsningen, säger Maja Ekman, biträdande överläkare inom Bild och funktion på Skånes universitetssjukhus och metodansvarig för ultraljudsverksamheten på sjukhuset.

Maja Ekman, biträdande överläkare inom Bild och funktion och metodansvarig för ultraljudsverksamheten.

Medicinskt ultraljud används både i den akuta och planerade vården och är en vanlig undersökning vid till exempel misstänkt gallsten eller olika tumördiagnoser. Ultraljud används också i hög utsträckning som hjälpmedel för att ta riktade vävnadsprov från till exempel organ i buken eller för att lägga in drän till djupa infektionshärdar.

Satsning i flera steg

Satsningen på att uppgradera ultraljudsverksamheten i Lund och Malmö inleddes 2020 då väntetiderna var långa.

– Patienter som vi skulle ha undersökt inom fyra veckor fick ibland vänta i flera månader, säger Anders Nilsson, överläkare och lokalt ansvarig för ultraljud inom Bild och funktion på Skånes universitetssjukhus i Lund.

  • För att öka tillgängligheten gjordes en satsning i flera steg:
  • Riktade insatser för att korta köerna genomfördes med bland annat extra undersökningstider på helger.
  • Nya ultraljudsmaskiner köptes in till enheterna i Malmö, Lund och Trelleborg.
  • Medarbetare utbildades, till exempel specialistutbildades fler röntgensjuksköterskor i medicinskt ultraljud till så kallade sonografer.
  • En process inleddes på Skånes universitetssjukhus i Lund för att ge ultraljudsenheten större lokaler.

Förra veckan invigdes de nya lokalerna och i Lund har kapaciteten nu fördubblats.

– Tidigare kunde vi undersöka cirka 30 patienter per dag, nu kan vi undersöka 60 patienter, säger Anders Nilsson.

Förbättrad tillgänglighet

Satsningen innebär en kraftigt förbättrad tillgänglighet för patienterna.

– Invigningen i Lund är det sista steget i det här arbetet och innebär att köerna till ultraljud på Skånes universitetssjukhus nu i princip är borta. Förutsättningarna för att det ska förbli så är dessutom mycket goda. Den ökade kapaciteten och kompetensen öppnar även för nya patientgrupper och vi kommer i vissa fall att kunna avlasta både CT- och MR-verksamheterna (skiktröntgen och undersökning i magnetkamera), säger Maja Ekman.

Ny insikt om protein kan bana väg för nya cancerbehandlingar

Struktur av c-MYC-protein.

I en studie publicerad i Nature Communications har KI-forskare avslöjat en fascinerande upptäckt som kan vara viktig vid cancerbehandlingar. Denna nya insikt handlar om c-MYC, en proteinkomponent som är central för cancerutveckling.

Vad visar studien?

–  Vår studie påvisar ett kameleontliknande segment i c-MYC-proteinet. Detta segment alternerar mellan en öppen och en stängd form. I sin utsträckta form är proteinet aktivt och segmentet interagerar med andra proteiner och driver cancerutveckling. Men här kommer det spännande: Genom att låsa detta segment i sin kompakta form kan vi stänga av c-MYC proteinets funktioner, vilket erbjuder en ny strategi för att potentiellt hämma cancerutveckling, säger forskaren Dilraj Lama vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet och studiens försteförfattare.

Varför är resultaten viktiga?

– c-MYC är kopplat till majoriteten av alla cancerformer. Dess dynamiska struktur har gjort det svårt att utforma läkemedel för att påverka proteinets funktion, säger professor Marie Arsenian Henriksson och fortsätter:

– Vårt genombrott genom identifiering av en switch mellan den aktiva och inaktiva strukturen av c-MYC möjliggör att tämja denna “omkopplare” genom att screena för små molekyler som endera bryter bindingen till andra proteiner alternativt låser c-MYC i den inaktiva formen

Hur genomfördes studien?

– I ett tvärvetenskapligt samarbete kombinerade vi datormodeller med laboratorieexperiment. Vi fokuserade på c-MYC, det mest kända cancerproteinet och identifierade den föränderliga strukturen. Genom simuleringar lokaliserade vi det transformerande området. Därefter använde vi masspektrometri och cellstudier för att påvisa att en speciellt designad molekyl kan låsa detta område i en inaktiv form, vilket stänger av c-MYC:s kommunikationslinjer – ett avgörande steg för utvecklingen av cancerterapier, säger lektor Michael Landreh och fortsätter:

– Denna approach kan även omsättas för andra proteinet och inte endast för att bekämpa cancer, utan också för att rikta in sig på liknande proteiner som är involverade i andra sjukdomar.

Forskningen finansierades huvudsakligen av Vetenskapsrådet och Cancerfonden. Forskarna uppger att det inte finns några intressekonflikter.

Min vårdplan buksarkom blir den 20:e diagnosspecifika vårdplanen

Nu lanseras Min vårdplan för buksarkom inklusive gynekologiska sarkom. Det är den 20:e diagnosspecifika vårdplanen och målet är att alla cancerdiagnoser ska få en egen vårdplan.

I Sverige insjuknar cirka 300 till 400 individer varje år i sarkom i bukområdet. Buksarkom utgör cirka 20 procent av alla sarkom. Det är ingen stor patientgrupp i jämförelse med andra cancerdiagnoser, men det är en grupp som varit eftersatt.

Buksarkom hanteras i dag på fem sjukhus i landet; Skånes universitetssjukhus, Sahlgrenska, Linköping, Karolinska och Norrlands universitetssjukhus. Annica Pettersson är onkologisjuksköterska och ordförande i den nationella arbetsgruppen som tagit fram vårdplanen. Hon välkomnar vårdplanen och tror att den blir viktig för vården av patienter med buksarkom:

Annica Pettersson, onkologisjuksköterska och ordförande i den nationella arbetsgruppen som tagit fram vårdplanen.

– Det här blir ett stort lyft för patientgruppen. Vårdplanen bidrar till en jämlikare vård i hela landet. Nu kan till exempel en onkologisjuksköterska på en mindre ort få tillgång till vårdplanen och ge samma information till patienten som en sköterska på Sahlgrenska, säger Annica Pettersson.

För att ta fram Min vårdplan finns en mall som innehåller generella texter. Arbetsgruppen arbetar sedan fram innehåll som är anpassat för den specifika diagnosen. Hälften av innehållet i Min vårdplan buksarkom är diagnosanpassat.

– Det har tagit arbetsgruppen ungefär ett år att ta fram vårdplanen, vilket är relativt snabbt. Vanligtvis tar det uppemot 18 månader att utarbeta en plan. Tidigare har det inte funnits så mycket texter och material när det gäller buksarkom, så vi har behövt skriva en hel del från grunden, säger Annica Pettersson.

Arbetsgruppen består av fyra kontaktsjuksköterskor och två patientföreträdare. Maria Jernström, ordförande i Sarkomföreningen, är en av patientföreträdarna och bekräftar vikten av att vårdplanen blir mer tillgänglig för fler vårdgivare:

Maria Jernström, ordförande i Sarkomföreningen och patientföreträdare Min vårdplan buksarkom.

– Vårdplanen gör stor skillnad. I och med att buksarkom bara opereras på ett fåtal ställen i landet blir det särskilt värdefullt för alla patienter som bor långt från sjukhusen. Vårdplanen innehåller ju mycket specifik information om just min sjukdomsbild och vilka behandlingar jag fått. Det blir en trygghet att veta att min lokala vårdgivare kan få tillgång planen. Dessutom är ju vårdplanerna lätta att tillgå på 1177, säger Maria Jernström.

På frågan om hur Min vårdplan buksarkom sprids svarar Annica Pettersson att det finns upparbetade nätverk:

– Vårdplanen sprids via ordinarie vägar som RCC har, men också via vårt nätverk med kontaktsjuksköterskor och via patientföreningar inom sarkom. Sarkom-Sverige är ganska litet. Vi känner varandra, så det kommer bli ganska lätt att sprida vårdplanen.

Det här är Min vårdplan

Min vårdplan är ett verktyg som möjliggör delaktighet och inflytande för patienten genom hela vårdförloppet. Verktyget finns via e-tjänsten Stöd och behandling på 1177. Min vårdplan innehåller personcentrerad fördjupad information om diagnos, behandling och rehabilitering. Patienten bygger Min vårdplan tillsammans med behandlaren.

Min vårdplan buksarkom och gynekologiska sarkom.

Min vårdplan cancer.

 

Region Skåne inför precisionsdiagnostik i barncancervården

Region Skåne inför nu helgenomsekvensering som rutindiagnostik vid barncancer men arbetar också för nya screening- och uppföljningsprogram utifrån den genetiska information som analyserna ger. Målet är att hitta barn som riskerar att drabbas av cancer eller canceråterfall tidigare, innan sjukdomen bryter ut.

Region Skåne tar över finansieringen av helgenomsekvensering och inför det som rutindiagnostik för cancerdrabbade barn.

Nu meddelar Region Skåne, liksom tidigare Norra sjukvårdsregionen, att de tar över finansieringen av de genetiska diagnoser som tills nu finansierats via projektet GMS barncancer. Stefan Jovinge, Forskning- och undervisningschef Skånes universitetssjukhus tyckte inte att det var ett svårt beslut.

– Helgenomskevensering som diagnosmetod för barncancer har visat sin styrka, särskilt när vi väger in den snabba utvecklingen inom precisionsmedicinen. Vi har redan idag fall där tumörens arvsmassa styr behandlingen så helgenomsekvensering blir allt viktigare inom onkologin.

Stefan Jovinge berättar att Region Skåne och Region Stockholm har störst sekvenseringskapacitet i landet. Han menar också att barnonkologin ligger långt framme inom området genetiska analyser tack vare arbetet inom GMS barncancer, och att det kommer att komma till nytta även för andra patientgrupper och andra sjukdomsområden.

– Vi har i regionen gjort stora satsningar på ny utrustning för sekvensering och vi har också nyligen satsat stort på ett precisionsmedicinskt centrum, ATMP-center. Där kan vi redan idag ge genterapibehandlingar och bota sjukdomar som det tidigare inte fanns behandlingar för men vi kommer också att kunna ta fram helt nya precisionsläkemedel och immunterapier.

Onkogenetik framväxande område

Helgenomsekvensering öppnar också upp för utveckling av cancerprevention och screeningprogram inom barnonkologin. Joakim Wille, läkare och barnonkolog på Barncancercentrum vid Skånes Universitetssjukhus, är lokalt ansvarig för ett delprojekt av GMS Barncancer som kallas ChiCAP, Childhood Cancer Predisposition study. Inom GMS Barncancer studerar man gener för att kunna sätta en precis diagnos och se om det finns någon passande behandling mot någon av de identifierade mutationerna. Inom ChiCAP så studerar man ytterligare 200 gener som sedan tidigare är kända för att kunna påverka utvecklingen av barncancer, så kallad cancerpredisposition. Kartläggningen av dessa medfödda mutationer kallas onkogenetik och Joakim Wille bygger nu upp den onkogenetiska verksamheten i Lund. Han har också startat ett nationellt nätverk av barnonkologer som ska garantera att alla barn som har en predisposition för cancer ska behandlas lika.

– Förutom barn redan drabbade av cancer så kan det handla om både symptomfria och till synes friska barn som vi vet bär på en mutation då föräldrar eller syskon insjuknat. Dessa barn vill vi följa, kunna erbjuda screening och uppföljning som möjliggör tidig upptäckt när väl en cancer utvecklas.

Vissa barncancerprotokoll, de riktlinjer som styr behandlingen av olika diagnoser, är redan idag anpassade för några kända genetiska avvikelser. Joakim Wille hoppas också att de tillstånd hos barn som innebär högre risk för cancer ska inkluderas i arbetet med vårdprogram för ärftlig cancer.

– Det innebär att barnet kan få både ett anpassat behandlingsprotokoll liksom ett anpassat kontrollprogram när vi hittat en sådan här mutation. Och om vi genom screening kan upptäcka och behandla tumörerna tidigare så hoppas vi att vi det kan leda till mindre kirurgiska ingrepp och kanske mindre strålning på grund av metastasbildning vilket vi i sin tur hoppas ska leda till både bättre överlevnad och mindre sena komplikationer orsakade av tuff behandling.

Att Sverige har valt att helgenomsekvensera alla barn som insjuknar i cancer är unikt, i andra länder görs det bara vid vissa diagnoser och återfall. Britt-Marie Frost, forskningschef på Barncancerfonden som också arbetat som barnonkolog i över 30 år ser en lovande utveckling.

– Vi ser en fantastisk kunskapsutveckling just nu och svensk onkogenetik inom barnonkologi ligger i internationell framkant. Vi kommer att kunna införa preventions- och screeningprogram för de barn som har syndrom eller mutationer som innebär en högre risk för att utveckla cancer. Och vi har redan idag exempel på hur det här projektet bidragit till helt ny behandling.

Fakta Södra sjukvårdsregionen:

Varje år insjuknar omkring 55–60 barn i Södra sjukvårdsregionen, i en cancersjukdom.

300–350 barn är under vård eller aktiv uppföljning för en cancersjukdom inom Södra sjukvårdsregionen.

I Södra sjukvårdsregionen finns ungefär 1800–2000 barncanceröverlevare.

Barncancercenter vid Skånes Universitetssjukhus, SUS diagnosticerar och initierar all onkologisk behandling för barn med cancer inom Södra sjukvårdsregionen. Detta inkluderar stamcellstransplantation, som genomförs rutinmässigt.

Mycket av den onkologiska behandlingen sker på Barncancercentrum på SUS, men där det är möjligt erhåller barnen även vissa av onkologiska behandlingar.

SUS har sedan många år tillbaka en väl fungerande Uppföljningsmottagning, som följer vuxna som erhållit onkologisk behandling som barn.

FAKTA GMS Barncancer:

Satsningen inom barncancer startade 2019 med ett uppstartsbidrag från Barncancerfonden på 15 miljoner kronor och görs tillsammans med Barntumörbanken.

Proverna som analyseras samlas in vid Sveriges sex barnonkologiska centrum som ligger i Stockholm, Göteborg, Lund, Uppsala, Linköping och Umeå.

Målet för GMS barncancer är att införa molekylärgenetiska analyser i rutinsjukvården för barn med cancer för att förfina diagnosen och förbättra behandlingsmöjligheterna.

För att GMS Barncancer ska kunna övergå i rutinsjukvården krävs långsiktig finansiering från regionerna.