Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Att delta i läkemedelsstudier: Bidrar till mer kunskap – men ger inte bättre medicinsk behandling

Patienter som är med i läkemedelsstudier får inte bättre medicinsk behandling än andra patienter. Det visar en ny studie ledd från Uppsala universitet som publicerats i BMC Cancer och som därmed bekräftar resultaten från en studie från 2004. ”Det är en vanlig uppfattning bland både vårdpersonal och patienter att det går bättre för patienter som är med i en studie. Men vi kan inte hitta något kvalificerat stöd för att det skulle vara så”, skriver här Tove Godskesen, forskare vid Centrum för forsknings- & bioetik, CRB, vid Uppsala universitet, och studieansvarig.

Enligt WHO orsakas ett dödsfall av sex av cancer1. I Sverige drabbas var tredje person av cancer under sin livstid2. En viktig förutsättning för framtagandet av nya eller bättre cancerbehandlingar är att de kan testas på frivilliga patienter i vetenskapliga studier, så kallade kliniska prövningar. Därför är forskning och cancervård idag nära sammanflätade. Vi har i tidigare gjorda studier i Sverige sett att många patienter deltar i kliniska prövningar för att därigenom få tillgång till bästa möjliga behandling3-6. Patienter letar ofta efter studier på nätet och vi har funnit att de riskerar få bristfällig information om tidiga kliniska prövningar, ofta utan att de risker som de experimentella studierna kan innebära saknas7.

Denna problematik förstärks av medias ofta mycket positiva men onyanserade rapportering om genombrott som sker i studier. Hur ser vårdpersonal på saken? I en studie av Peppercorn och kollegor8 från 2004 hävdade författarna att det finns en allmänt utbredd åsikt inom onkologin om att kliniska prövningar är den bästa behandlingen för cancerpatienter. Detta är betydelsefullt: Om den bästa behandlingen för cancerpatienter ges inom ramen för läkemedelsstudier borde alla patienter uppmuntras att delta, eftersom standardbehandlingen bara skulle vara näst bäst, enligt författarna.

Läs hela artikeln

Liknande poster

Inte bättre behandling i läkemedelsstudier

Cancerpatienter i kliniska prövningar