Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

ARCHES visar signifikant förlängd överlevnad för Xtandi hos vuxna män med metastaserad hormonkänslig prostatacancer

Resultat från fas 3-studien ARCHES visar signifikant förlängd överlevnad för Astellas XTANDI™ hos vuxna män med metastaserad hormonkänslig prostatacancer

Finala resultat från fas 3-studien ARCHES presenterades den 18 september som ett ”Late-breaking abstract” på årets virtuella ESMO-kongress, European Society for Medical Oncology, 2021.

Astellas Pharma tillkännagav den 17 september resultat från fas 3-studien ARCHES. Studien visar på en signifikant förbättrad total överlevnad (OS) för XTANDITM (enzalutamid) hos vuxna män med metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC). ARCHES är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas 3-studie som utvärderar enzalutamid i kombination med hormoner (ADT), jämfört med enbart hormonbehandling (dagens standardbehandling) vid metastaserad hormonkänslig prostatacancer. Total överlevnad (OS) var ett viktigt sekundärt effektmått.

Resultaten från studien visar att enzalutamid i kombination med dagens standardbehandling med hormoner (ADT) minskade risken för dödsfall med 34 procent (n=1 150; hazard ratio [HR]=0,66; [95% konfidensintervall [KI]: 0,53-0,81]; p<0,0001), jämfört med placebo och hormonbehandling. Mediantiden för total överlevnad (OS), som definierades som tid från randomisering till död av någon orsak, hade ännu inte nåtts i någon av de två grupperna. Säkerhetsprofilen för de två grupperna i studien var likvärdig med vad som tidigare rapporterats vid analysen av studiens primära effektmått (rPFS).

Dessa finala resultat från ARCHES-studien presenterades på årets virtuella ESMO-kongress (European Society for Medical Oncology) (Abstract LBA25) den 18 september 2021.

Resultat avseende ARCHES-studiens primära effektmått radiografisk progressionsfri överlevnad (rPFS) publicerades i Journal of Clinical Oncology 2019. Dessa resultat visar att enzalutamid i kombination med dagens standardbehandling med hormoner (ADT) uppnådde sitt primära effektmått. Risken för radiografisk progression eller död (rPFS) minskade signifikant med 61 procent jämfört med enbart hormonbehandling (n=1 150; HR=0,39 (95% KI: 0,30-0,50); p<0,0001).1

Vid uppföljning efter 14,4 månader i median hade mediantiden för radiologiskt verifierad progressionsfri överlevnad (rPFS) inte uppnåtts i patientgruppen som fick enzalutamid (95% KI), medan mediantid för rPFS-händelser (radiografisk progression eller död) hos patienterna som enbart fick hormonbehandling (ADT) var 19,0 månader (95% KI: 16,6-22,2 månader). Resultat avseende total överlevnad (OS) var ännu inte mogen vid tiden för publikationen.

I den primära analysen av ARCHES-studien var biverkningar av grad 3 och grad 4 (svåra och/eller livshotande eller invalidiserande) jämförbara i de två grupperna, och rapporterades hos 24,3 procent av patienterna som fick enzalutamid i kombination med ADT, jämfört med 25,6 procent för patienter som fick enbart hormonbehandling. Vanliga biverkningar (förekommer hos minst 5% av patienterna) rapporterades oftare hos patienter som behandlats enzalutamid i kombination med ADT, jämfört med patienter som fick enbart hormonbehandling, och inkluderade värmevallning, trötthet, artralgi, hypertoni, illamående, muskuloskeletal smärta, diarré, asteni och yrsel.

Dessa nya data stödjer enzalutamids globala myndighetsgodkännanden, inklusive Europeiska kommissionens marknadsföringstillstånd för enzalutamid som behandling vid metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC) tidigare i år.

Om metastaserad hormonkänslig prostatacancer

Hos män med prostatacancer anses sjukdomen vara metastaserad när cancern spridit sig utanför prostatakörteln till andra delar av kroppen.3 Män anses vara hormon- eller kastrationskänsliga om deras sjukdom fortfarande reagerar på medicinsk eller kirurgisk behandling för att sänka testosteronnivåerna.4Cirka 10 500 svenska män utvecklar prostatacancer varje år, och cirka 2 500 av dessa diagnosticeras med en metastaserad hormonkänslig prostatacancer (endera direkt vid diagnos eller till följd av återfall av lokal behandling).5 Medianöverlevnaden för män med mHSPC som börjar behandling med hormoner (ADT) är cirka tre till fyra år globalt sett.6

Om XTANDI™ (enzalutamid)

XTANDI (enzalutamid) är en peroral androgenreceptorsignalhämmare som är godkänd för behandling av vuxna män med metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC) i kombination med androgendeprivationsterapi. Enzalutamid är även godkänt för behandling och vuxna män med högrisk, icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer, samt metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) hos vuxna män som är asymtomatiska eller har milda symtom efter sviktande androgendeprivationsterapi och där kemoterapi ännu inte är kliniskt indikerat eller när sjukdom har progredierat under eller efter docetaxelbehandling.

För mer information om enzalutamid, se www.fass.se

Om ARCHES-studien

Fas 3-studien ARCHES är en internationell, randomiserad och placebokontrollerad multicenterstudie där 1 150 patienter med metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC) från USA, Kanada, Europa, Sydamerika och Asien-Stillahavsregionen deltar. Patienterna i ARCHES-studien behandlades antingen med enzalutamid 160 mg dagligen eller placebo och fortsatte med behandling med LHRH-agonist (luteiniserande hormonfrisättande hormonagonist), alternativt antagonist eller hade en sjukdomshistoria av kirurgisk kastration (bilateral orkidektomi).

Det primära effektmåttet för studien var radiografisk progressionsfri överlevnad (rPFS), definierad som tiden från randomisering till det första (objektiva) beviset på radiografisk sjukdomsprogression (som bedömts genom en central revision) eller död inom 24 veckor efter behandlingens avbrott. Radiografisk sjukdomsprogression bedömdes med hjälp av sekventiella bildanalyser enligt på definition i PCWG2 (Prostate Cancer Working Group-2) -kriterier om en eller fler nya skelettskador, och/eller visad progression avseende mjukdelsskador. Patienterna som inkluderades i studien hade både hög och låg sjukdomsaktivitet, och kunde vara både nyligen diagnostiserade patienter med mHSPC eller patienter som tidigare hade fått behandling och senare utvecklat metastaserad sjukdom. Studien omfattade också några patienter som nyligen fått docetaxelbehandling för mHSPC, men vars sjukdom inte var progressiv.

Referenser

1. Armstrong A, et al. Phase 3 study of androgen deprivation therapy (ADT) with enzalutamide (ENZA) or placebo (PBO) in metastatic hormone-sensitive prostate cancer (mHSPC): the ARCHES trial. J Clin Oncol. 2019;7:687.

2. European Medicines Authority. Summary of Product Characteristics: Xtandi 40 mg soft capsules. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/xtandi, Last accessed September 17 2021.

3. American Society of Clinical Oncology. ASCO Answers: Prostate Cancer (2021). http://www.cancer.net/sites/cancer.net/files/asco_answers_guide_prostate.pdf. Accessed September 17, 2021.

4. Cancer.net. Prostate Cancer: Types of Treatment (09-2020). https://www.cancer.net/cancer-types/prostate-cancer/types-treatment. Accessed September 17, 2021.

5. Nordcan: https://www-dep.iarc.fr/nordcan/sw/frame.asp. Accessed March 26, 2021.

6. Mottet N, et al. Updated Guidelines for Metastatic Hormone-sensitive Prostate Cancer: Abiraterone Acetate Combined with Castration Is Another Standard. Eur Urol. 2018;3:316-321.

Liknande poster

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder

1 500 västerbottningar testade sig för prostatacancer

Akut åtgärd krävs för att minska orimliga väntetider