Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Varför slutar kvinnor ta sina antihormonella tabletter trots att de ger gott skydd mot återfall i bröstcancer?

Varför slutar kvinnor ta sina antihormonella tabletter trots att de ger gott skydd mot återfall i bröstcancer?
Det finns flera olika skäl till att kvinnor avbryter sin antihormonella behandling i förtid, trots kunskap om vikten av att förebygga återfall i bröstcancer. En enkät som genomförts bland medlemmar i bröstcancerföreningen Amazona visar att det finns insatser som vården kan göra för att minska antalet kvinnor som avbryter behandlingen. Bättre stöd och en flexiblare start av tablettbehandlingen – mer anpassad till den enskilda patienten än till sjukvården
– skulle kunna ha stor betydelse, skriver Eva Langlet, legitimerad receptarie.

Drygt 9 000 kvinnor fick diagnosen bröstcancer 2013. Omkring tre fjärdedelar har hormonkänsliga tumörer och ordineras en antihormonell efterbehandling under minst fem år. En sådan minskar väsentligt risken för återfall och död. Ett antal studier visar dock att en hög andel av kvinnorna avbryter behandlingen i förtid. I syfte att hitta faktorer som kan påverka ett beslut att avbryta behandlingen genomfördes våren 2015 en enkätundersökning bland bröstcancerföreningen Amazonas medlemmar i Stockholm. Svarsfrekvensen blev 86 procent vilket innebar 764 väl ifyllda enkäter.
De väsentligaste frågeställningarna var:
• Hur många avbryter och efter hur lång tid?
• Vilka skäl finns för att avbryta behandlingen och varför väljer man att fortsätta?
• Vilka biverkningar upplevs som svårast och väger några biverkningar tyngre inför ett beslut om avbrott?

BCF Amazonas medlemmar är inte helt representativa för den totala gruppen inom Stockholms län, men just dessa olikheter kan vara en förklaring till att antalet avbrott är lägre än i andra undersökningar. Amazonas medlemmar är tillräckligt svensktalande för att kunna ta till sig fakta. Man kan också anta att de som väljer att bli medlemmar i en patientförening är mer aktiva och intresserade av sin sjukdom än sina medsystrar. Detta visar sig bland annat genom att de svarande både anser sig välinformerade om nyttan med behandlingen och om eventuella biverkningar.

Läs hela artikeln som PDFAntihormonella

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider