Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Anslag till forskning inom äggstockscancer

Lena Wäpplings Stiftelse är stolt över att tillkännage årets mottagare av forskningsanslag. Vi gratulerar Josefin Fernebro vid Karolinska Institutet i Stockholm, Mats Enlund och Björg Jónsdóttir, båda vid Uppsala universitet, för deras banbrytande arbete inom äggstockscancerforskning. Dessa tre forskare delar på 1,2 miljoner kronor för sina spännande projekt.

Äggstockscancer är den dödligaste gynekologiska cancern, och färre än hälften av dem som drabbas lever 5 år efter diagnosen. Idag är kvinnor helt beroende av att söka vård vid upptäckt av symptom. Symptomen som ofta är vaga, leder ofta till att diagnosen ställs först när cancern spridit sig, och därmed en sämre överlevnadsprognos. Det är därför av yttersta vikt att vi fortsätter att investera i forskning för att förbättra diagnosmetoder och behandlingsalternativ.

Vår grundare, Lena Wäppling, är själv överlevare från spridd äggstockscancer och har kämpat för att göra skillnad sedan starten av stiftelsen. Hon betonar vikten av att öka medvetenheten och finansieringen för att bekämpa denna svåra sjukdom.

De forskningsprojekt som tilldelats våra anslag adresserar några av de största utmaningarna inom äggstockscancer, inklusive effektiva behandlingar vid återfall, förbättrade rutiner vid operation, och snabbare upptäckt av återfall.

Josefin Fernebro fokuserar på att undersöka om metoden PARP-PET skulle kunna användas för att välja ut patienter som skulle kunna dra nytta av behandling med PARPhämmare, då de drabbas av återfall. PARP-hämmare har visat sig vara mycket effektiva vid äggstockscancer, men passar inte för alla. Idag saknas tillförlitliga verktyg för att välja ut rätt patienter för behandlingen. En del får därmed en verkningslös, dyr behandling med onödiga biverkningar. Fernebro säger: ”PARP-hämmare har revolutionerat behandlingen av patienter med spridd äggstockscancer de senaste åren, och om vi kan förbättra möjligheterna att i förväg veta vilka patienter som kan svara på behandlingen möjliggör vi bättre behandling av fler patienter. Anslaget betyder oerhört mycket för oss och i förlängningen förhoppningsvis för patienterna, då det är helt avgörande för genomförandet av forskningsprojektet”

Mats Enlund analyserar om överlevnaden i äggstockscancer skulle kunna öka beroende på vilket narkosmedel som används vid canceroperationen. Enlund kommer att nyttja de stora svenska kvalitetsregistren för cancer och Svenskt Perioperativt register (SPOR) för att kunna dra slutsatser och ge en rekommendation om vilket narkosmedel som ger bäst överlevnadsprognos.

Stiftelsen vill uppmuntra och möjliggöra att fler forskare kan ägna sig åt forskning om äggstockscancer, och delar årligen ut ett speciellt anslag till en forskare som är i början av sin forskningskarriär. Björg Jónsdóttir är årets mottagare av detta anslag. Jónsdóttir fokuserar på att hitta sätt att tidigare upptäcka återfall. I projektet studeras om regelbundna blodprov skulle kunna tas av patienten i sin hemmiljö. Blodproven, som därefter analyseras utifrån en ny diagnostisk panel, skulle kunna indikera återfall tidigare än den idag frekvent använda tumörmarkören. Detta skulle kunna öka möjligheten till förnyad kirurgi eller snabbare onkologisk behandling.

Det är tack vare våra fantastiska donatorer och deltagare i Lenas Lopp för Livet som vi har möjlighet att finansiera dessa viktiga forskningsprojekt. I höst kommer loppet genomföras i virtuell form under hela vecka 36, och dessutom ordnas lokala arrangemang i Västerås, Sundsvall och Tyresö.

Vi fortsätter att kämpa för att öka medvetenheten och hitta bättre behandlingsalternativ för att öka överlevnaden i äggstockscancer. Läs mer om vårt arbete här. 

Lena Wäpplings Stiftelse är den enda svenska, privata stiftelsen som finansierar gynekologisk forskning för att tidigare diagnostisera och behandla äggstockscancer. Stiftelsen har sitt säte i Västerås, men finansierar forskning över hela världen. Stiftelsen är en registrerad välgörenhetsorganisation med ett 90-konto från Svensk Insamlingskontroll.