Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Akut åtgärd krävs för att minska orimliga väntetider

Sverige står inför en alarmerande situation när det gäller väntetider för prostatacancerpatienter. De har de i särklass längsta väntetiderna av alla cancersjukdomar. Trots en åttaårig satsning och 3,5 miljarder kronor från regeringen har inte väntetiderna för prostatacancervården minskat överhuvudtaget.

Pengarna som avsatts för att reducera dessa väntetider har tyvärr använts till andra ändamål, och regeringen har varit oförmögen att korrigera detta systemfel. Regionerna, som har självbestämmanderätt och prioriterar på eget bevåg, har inte rättvist fördelat dessa medel för att minska väntetiderna för prostatacancerpatienterna. Det är katastrof att pengarna inte hamnar rätt.

Regeringens ambition har varit att minska antalet ”onödiga” väntedagar mellan misstanke och första åtgärd och därmed skydda patienterna från det svåra lidande som ovissheten medför.

Trots att ingen patient ska behöva vänta mer än det maximala antalet dagar det standardiserade vårdförloppet föreskriver, som exempelvis för kirurgi är 68 dagar från välgrundad misstanke till första behandling, har ingen region uppnått målet. Väntetiderna ligger allt jämt långt över angivna nivåer.

Prostatacancerpatienter utgör inte enbart den största gruppen cancerpatienter, de har dessutom de i särklass längsta väntetiderna. En analys Prostatacancerförbundet gjort med hjälp av RCC i SKR:s Signedatabas från 2022 visar att prostatacancer står för hela 34% av de onödiga väntedagarna, övertiden, inom alla 27 cancerdiagnoser. Detta borde vara en stark signal till regionerna om behovet av åtgärder.

Sju av tio patienter som behandlades för prostatacancer tvingades vänta för länge och hela 44% av den samlade väntetiden 2022 var övertid. Den borde vara noll. Sammantaget väntade prostatacancerpatienter 311 480 dagar över angiven ledtid förra året. En fruktansvärd siffra lika lång som 853 år, 10 generationer!’

Särskilt intressant ur patientperspektiv är att granska hur den överskjutande väntetiden fördelar sig per individ. Prostatacancerpatienter får i genomsnitt vänta 57 dagar för länge på sin första behandling.

– Prostatacancerförbundet anser att de orimligt långa väntetiderna för prostatacancerpatienter inte bara leder till enormt lidande för de drabbade utan också ökar risken för att sjukdomen förvärras. Den nuvarande situationen, att prostatacancerpatienter i genomsnitt väntar nästan två månader utöver de angivna ledtiderna, är närmast skandalös. Dessutom är vården påtagligt ojämlik beroende på geografisk plats och social grupp. För att uppnå de uppsatta målen krävs ett större engagemang från regeringen, sjukvårdspolitiker och ansvariga inom vården. Väntetiderna måste minska, och det krävs akuta åtgärder, säger Kent Lewén, ordförande Prostatacancerförbundet.

Prostatacancerförbundet slår larm om den allvarliga situationen för prostatacancerpatienter i Sverige. Den åttaåriga satsningen på 3,5 miljarder kronor har inte resulterat i någon förbättring. Denna situation kräver omedelbara och konkreta åtgärder från regeringen och sjukvårdspolitiker för att minska lidandet och säkerställa rättvis vård för alla prostatacancerpatienter.

Liknande poster

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder

1 500 västerbottningar testade sig för prostatacancer

Samarbete kapar köerna till MR-undersökning i Skåne