Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Kraftig ökning av hudcancer sedan 1960-talet

Risken att insjukna i fler än ett hudmelanom under en tioårsperiod har ökat tiofaldigt i Sverige sedan 1960-talet. Det visar en ny studie av forskare vid Karolinska Institutet och Lunds universitet som publiceras i Journal of the National Cancer Institute. Den stadiga ökningen tros bero på förändrade semestervanor med mera aktivt solbadande och utlandsresor till sydliga breddgrader.

– Det finns många hälsofördelar med utomhusvistelse, men det vore önskvärt om studier som denna kunde leda till att fler faktiskt börjar skydda huden bättre och hitta andra sätt att njuta av semester än genom att solbada, säger Hildur Helgadottir, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och forskare vid institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, som lett studien.

Hudcancer av typen melanom är en av de tumörsjukdomar som ökar snabbast i flera länder, inklusive Sverige. Under 2018 rapporterades 4543 nya fall av invasiva melanom och 508 dödsfall i sjukdomen i Sverige. Den starkaste orsaken till den kontinuerliga ökningen tros vara att vi utsätter oss på ett ofördelaktigt sätt för UV-strålning.

Med hjälp av det svenska Cancerregistret har forskare nu undersökt hur risken för insjuknande i fler än ett hudmelanom sett ut över tid. Styrkan med registret är att man kan titta långt tillbaka i tiden och att täckningsgraden och tillförlitligheten i rapporteringen är hög.


Hildur Helgadottir, forskare, överläkare
Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet
Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

– Cancerregistret startade 1958 vilket är ungefär samtidigt som svenskarnas sol- och charterresor började ta fart. Ett mera aktivt solbadande och utlandsresor till sydliga breddgrader har bidragit till ökad solexponering av svenskarnas ofta solkänsliga hud. Det är troligen en viktig förklaring till att det skett en kraftig ökning i risken att insjukna i upprepade melanom, säger Hildur Helgadottir.

Forskarna undersökte individer som fått ett första hudmelanom under 1960-, 1970-, 1980-, 1990- och 2000-talet och hur vanligt det var att de inom tio år utvecklade ytterligare melanom. På 1960-talet var det endast cirka 0,7 procent av de drabbade som fick fler än ett melanom, men sedan dess har risken successivt ökat och på 2000-talet fick cirka 7 procent nya melanom inom tio år. På 2000-talet fick dessutom en betydande andel av dessa ännu fler än två melanom, vilket tidigare var mycket ovanligt. Ökningen var brantare hos män och äldre individer.

En annan fråga var om riskökningen för flera hudmelanom enbart var en återspegling av den riskökning som setts för melanom i hela populationen. Resultaten visade dock att kurvan för insjuknande i fler än ett melanom var betydligt brantare än den generella riskökningen för melanom.

– Denna trend är allvarlig eftersom tidigare forskning har visat att de som drabbas av fler än ett melanom har sämre prognos. Även om medvetenheten om risker med UV-strålning har ökat så visar årliga rapporter från Strålsäkerhetsmyndigheten att svenskar oförändrat viger en stor del av sin semester åt aktivt solbadande, och hälften rapporterar även att de bränt sig i solen, säger Hildur Helgadottir.

– Detta är den första studien som påvisat hur risken att insjukna i upprepade melanom har ökat över tid. Det är sannolikt att en liknande trend skulle ses även i andra länder som haft en uppåtgående kurva för melanom, avslutar hon.

Forskningen är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Lunds universitet i Sverige samt University of Leeds i England. Studien finansierades av Cancerfonden och Radiumhemmets Forskningsfonder.

Publikation: “Multiple primary melanoma incidence trends over five decades, a nationwide population-based study”. Hildur Helgadottir, Karolin Isaksson, Ildiko Fritz, Christian Ingvar, Jan Lapins, Veronica Höiom, Julia Newton-Bishop, Håkan Olsson. Journal of the National Cancer Institute, online 24 juni 2020, doi: 10.1093/jnci/djaa088.

Liknande poster

Ny insikt om protein kan bana väg för nya cancerbehandlingar

Kirurgi och immunterapi samverkar mot melanom

Genetiska mutationer kan förutsäga bröstcancer som inte upptäcks vid screening