Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Xtandi förlänger den totala överlevnaden signifikant hos patienter med icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer

Fas 3-studien PROSPER visar att Xtandi signifikant förlänger den totala överlevnaden hos patienter med icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer

Resultaten publicerades i New England Journal of Medicine och presenterades samtidigt virtuellt på cancerkongressen ASCO.

Astellas Pharma Inc. presenterade den 29 maj resultat från den slutliga analysen av total överlevnad (OS) från fas 3-studien PROSPER. I studien jämförs XTANDI (enzalutamid) i kombination med dagens standardbehandling med hormoner (ADT), med enbart hormonbehandling hos patienter med icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC).

Resultaten visade att risken för död minskade med 27 procent hos de patienter med icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC) som behandlades med XTANDI i kombination med dagens standardbehandling med hormoner (ADT), jämfört med de patienter som enbart fick standardbehandling med hormoner (ADT) (n=1 401, hazard ratio (HR) 0,73 (95% konfidensintervall (Kl): 0,61-0,89; p=0,001). Resultaten visade en medianöverlevnad (OS) på 67,0 månader för kombinationsbehandlingen med XTANDI (95% KI: 64,0 månader, ej uppnått), jämfört med 56,3 månader med enbart ADT (95% KI: 54,4-63,0 månader). Total överlevnad (OS) var ett viktigt sekundärt effektmått i studien.

Dessa resultat publicerades online i New England Journal of Medicine1 och presenterades samtidigt på årets virtuella ASCO-kongress, American Society of Clinical Oncology (abstract #5515), fredagen den 29 maj.

– Totalöverlevnad är ett viktigt effektmått för att utvärdera läkemedel för behandling av prostatacancer. Dessa nya data bekräftar tidigare presenterade resultat som visar värdet av behandlingen med XTANDI för att minska risken att patienter med kastrationsresistent prostatacancer dör till följd av sjukdomen, säger Cora N. Sternberg, M.D., F.A.C.P., klinisk chef vid Englander Institute for Precision Medicine, professor i hematologi-onkologi, Weill Cornell Medicine och NewYork-Presbyterian.

Resultat publicerade i New England Journal of Medicine 2018 visade att PROSPER-studien hade uppnått sitt primära effektmått, som var metastasfri överlevnad (MFS). Resultaten visade att XTANDI i kombination med dagens standardbehandling med hormoner (ADT)signifikant minska risken för metastasering eller död, jämfört med enbart ADT hos patienter med icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (HR = 0,29 (95% KI: 0,24-0,35); p<0,001).2 MFS var definierat som tiden från randomisering till sjukdomsprogress och spridning, det vill säga fram tills dess att deras cancer genom undersökning med magnetkamera (MRT) eller datortomografi (CT), kunde visa sig vara metastaserande, eller om patienten avled inom 112 dagar efter avslutad behandling.Läs mer i pressmeddelandet från den 28 juli 2018 här.

Säkerhetsprofilen i den finala analysen av total överlevnad (OS) var likvärdig med vad som rapporterats vid den primära analysen från 2018 samt från tidigare studier med XTANDI. De vanligaste biverkningarna i OS-analysen, oavsett förhållande till studieläkemedlet, som inträffade oftare (≥10%) hos patienter som behandlades med XTANDI i kombination med ADT, var trötthet (37% jämfört med 16%), hypertoni (17% jämfört med 6%), asteni (10% jämfört med 7%), ryggsmärta (13% jämfört med 8%), yrsel (12% jämfört med 6%), diarré (12% jämfört med 10%), illamående (13% jämfört med 9%), värmevallningar (14% jämfört med 8%), fall (18% jämfört med 5%), ledvärk (13% jämfört med 8%), förstoppning (13% jämfört med 8%), hematuri (10% jämfört med 9%), huvudvärk (11% jämfört med 5%) och minskad aptit (12% jämfört med 5%). Biverkningar av grad 3 eller högre rapporterades hos 48 procent av patienterna som fick XTANDI i kombination med ADT, jämfört med 27 procent för patienterna som fick enbart hormonbehandling.1

Om icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC)

Kastrationsresistent prostatacancer innebär att dessa mäns prostatacancer progredierar trots pågående medicinsk kastrationsbehandling. Hos dessa män fortskrider sjukdomen trots kastrationsnivåer av testosteron (det vill säga mindre än 50 ng/dl).3 Vid icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC) saknas kliniska mätbara tecken på spridning till andra delar av kroppen (metastaser), men stigande PSA-värden kan påvisas och det är en indikation på att sjukdomen fortskrider.4 Många män med icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer kommer utveckla en metastaserad kastrationsresistent prostatacancer.5

Om PROSPER-studien

Fas 3-studien PROSPER är en internationell, dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad multicenterstudie. 1 401 patienter med icke-kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC) från USA, Kanada, Europa, Sydamerika och Asien-Stillahavsregionen deltagit. Patienterna i PROSPER blev behandlade med antingen enzalutamid 160 mg en gång dagligen i kombination med dagens standardhandling med hormoner (ADT) (n=933) eller med placebo i kombination med hormoner (n=468). Patienterna som inkluderades i studien hade alla förhöjda PSA-värden trots behandling med hormoner, men inga andra tecken på sjukdomsprogress eller metastasering.

Studiens primära effektmått, metastasfri överlevnad (MFS), definierat som tiden från randomisering till sjukdomsprogress och spridning, det vill säga fram tills dess att deras cancer genom magnetkamera (MRT) eller datortomografi (CT), kunde visa sig vara metastaserande, eller död inom 112 dagar efter avslutad behandling. Viktiga sekundära effektmått inkluderade total överlevnad, tid till PSA-progression och tid till första användning antineoplastisk terapi.

För mer information om studien besök www.clinicaltrials.gov

Referenser

1. Sternberg CN et al. Enzalutamide and Survival in Nonmetastatic, Castration-Resistant Prostate Cancer. New England Journal of Medicine. May 29, 2020.Published online ahead of print. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2003892

2. Hussain M, Fizazi K, Saad F, et al. Enzalutamide in Men with Nonmetastatic, Castration-Resistant Prostate Cancer. New England Journal of Medicine. 2018;378(26):2465-2474. doi:10.1056/nejmoa1800536.

3. Kirby M, Hirst C, Crawford ED. Characterising the castration-resistant prostate cancer population: a systematic review. Int J Clin Pract 2011;65(11):1180-92.

4. Luo J, Beer T, Graff J. Treatment of nonmetastatic castration-resistant prostate cancer. Oncology 2016;30(4):336-44.

5. Smith MR, Kabbinavar F, Saad F, et al. Natural history of rising serum prostate-specific antigen in men with castrate non-metastatic prostate cancer. J Clin Oncol 2005;23(13):2918-25.

Liknande poster

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder

Läs mer...

1 500 västerbottningar testade sig för prostatacancer

Läs mer...

Akut åtgärd krävs för att minska orimliga väntetider

Läs mer...