Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny IHE Rapport om cancer i Europa

Comparator Report on Cancer in Europe 2019 – Disease Burden, Costs and Access to Medicines

Hofmarcher T, Brådvik G, Svedman C, Lindgren P, Jönsson B and Wilking N

I en ny rapport analyserar och jämför IHE cancersituationen i Europa. Rapporten ger en omfattande bild av utvecklingen av cancer i Europa mellan 1995 och 2018. Den belyser skillnader mellan europeiska länder när det gäller sjukdomsbörda, kostnader och patienternas tillgång till nya cancerläkemedel. Rapporten beskriver också den senaste medicinska utvecklingen och tar upp en rad policy-relevanta frågor avseende exempelvis effektivitet i cancervården och prissättning, värdering, och betalning av nya cancerläkemedel.

För Sveriges del visar rapporten att:
• Cancer orsakar näst flest dödsfall och funktionsjusterade levnadsår efter kardiovaskulära sjukdomar, likande som i Europa som helhet.
• Antal nya cancerfall ökade mellan 1995 och 2018, men räknat per capita låg antalet i Sverige 2018 något under värdet för Europa.
• Antal dödsfall orsakade av cancer ökade marginellt mellan 1995 och 2018, medan i några länder minskade dödsfallen (räknat per capita).
• Utifrån patientens perspektiv är överlevnad det relevanta måttet och här ligger Sverige i topp hos många olika cancertyper (senaste uppgifter är från 2014). Fem års överlevanden för äggstockscancer i Sverige är högst i Europa.
• En förhållandevis liten andel av de totala hälso- och sjukvårdkostnaderna läggs på cancer i Sverige (ungefär 4 %) jämfört med Europa som helhet (ungefär 6 %), dock utgör hälso- och sjukvårdkostnader en större andel av BNP i Sverige (ungefär 11 %) än i Europa (ungefär 10 %). Räknat per capita lades knappt 200 euro på cancer-relaterad hälso- och sjukvård i både Sverige och Europa år 2018.
• Tillgång och användning av nya cancerläkemedel var förhållandevis hög i Sverige år 2018, men nådde inte upp till den högsta nivån som uppmättes i Frankrike, Schweiz, Tyskland och Österrike. Användning av läkemedel för immunterapi, som är det senaste stora paradigmskiftet i behandling av flera olika cancertyper, var dock något sämre i Sverige. Här hamnar Sverige bara på en tolfte plats i Europa, strax bakom Slovenien.

Denna rapport gjordes på uppdrag och finansierades av EFPIA – the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations.

Ladda ner rapporten (pdf)

Liknande poster

Ojämlikheter i EU:s cancervård

Bortom återvinning: ny roll för autofagiprotein i membranreparation upptäckt

Ny metod räknar hur många RNA-molekyler som tar sig in i cellen