Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Stor andel barn som haft hjärntumör drabbas av hjärntrötthet

I en ny studie var 70 procent av barn som haft hjärntumör och 30 procent av dem som haft leukemi drabbade av hjärntrötthet. Trots att det kan leda till svårigheter med inlärning och sociala samspel har det hittills saknats en metod för att följa upp och mäta hjärntrötthet.

Barn som behandlas för cancer drabbas ofta av sena komplikationer, antingen av sjukdomen eller av behandlingen. En vanlig komplikation är hjärntrötthet, en sorts ”mental hårddiskkrash” som kan leda till svårigheter med koncentration, inlärning och socialt samspel. Bland deltagarna i en ny studie vid Skånes universitetssjukhus var 70 procent av barnen som haft hjärntumör och 30 procent av barn som haft akut lymfatisk leukemi (ALL) drabbade av hjärntrötthet.

Trots det finns inte hjärntrötthet med som en faktor i de så kallade uppföljningsprotokollen efter barncancer och fram tills nu har det även saknats ett instrument att utvärdera hjärntröttheten med. Elin Irestorm, neuropsykolog vid psykologenheten på Skånes universitetssjukhus, har lett studien i vilken hon även översatt, utvärderat och implementerat ett instrument för att mäta hjärntrötthet.

– Studien visar hur vanligt det är med hjärntrötthet och jag hoppas att det ska leda till att man kan fånga upp och hjälpa dessa barn i framtiden, med psykologiskt stöd, hjälpinsatser eller annan behandling, säger hon.

Studien pekar även på att symptomen för hjärntrötthet och depression, som också är vanligt efter barncancer, överlappar varandra. Bland annat symptom som trötthet, svårigheter med minne, inlärning och koncentration samt humörsvängningar. I och med det ser Elin Irestorm en ökad risk för att barn får fel hjälp, eller ingen hjälp alls.

– Endast genom att erbjuda alla barn som genomgått barncancer en ordentlig neuropsykologisk utredning så kan man säkerställa att de får rätt hjälp och stöd och anpassningar för rätt problem, säger hon.

Katarina Gold är chef för avdelningen för råd och stöd på Barncancerfonden vars fokus bland annat ligger på att förbättra livsvillkoren för barncanceröverlevare.

– Resultaten av denna studie har stor betydelse. Den sätter fingret på hur stor andel av den växande gruppen barncanceröverlevare som utan rätt hjälp riskerar att få stora utmaningar i livet, både i skola och arbetsliv. Fler insatser och anpassningar behöver göras, säger hon.

Om barncancer

  • Varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer.
  • Cancer är den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 14 år i Sverige.
  • Cirka 85 procent av barnen överlever, men det varierar mycket beroende på cancertyp.
  • 7 av 10 överlevare drabbas av sena komplikationer.

Studien i korthet

  • Är den första studie som tittat på hjärntrötthet hos barncanceröverlevare i Sverige och jämfört barn som behandlats för hjärntumör eller ALL med friska barn.
  • Visar att hjärntrötthet var vanligt hos överlevarna, 70 procent av barnen i studien som behandlats för hjärntumör led av hjärntrötthet och motsvarande siffra för barn som behandlats för ALL var 30 procent.
  • Är en delstudie i en större avhandling om hjärntrötthet efter barncancer.

Så gjordes studien

  • Barn i åldrarna 8-18 år som behandlats för hjärntumör alternativt ALL fick genomgå en utvärdering med hjälp av instrumentet Multidimensional Fatigue Scale. Resultaten jämfördes med resultaten hos en kontrollgrupp med friska barn.
  • Totalt deltog 60 barn som behandlats för cancer samt 60 barn som ingick i kontrollgruppen i studien.
  • Studien har delvis finansierats av Barncancerfonden.

Liknande poster

Region Skåne inför precisionsdiagnostik i barncancervården

300 000 kronor till internationellt utbyte inom barnonkologi

Svårt sjuka barn med cancer kan snart vårdas i nya intermediärvårdssalar på Norrlands universitetssjukhus