Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

49 MSEK — årets anslag från Lundbergs Forskningsstiftelse till forskning inom bland annat cancer

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse har sedan den instiftades 1982 stöttat medicinsk forskning med över en miljard kronor. Inom ramen för 2022 års anslag fördelas drygt 34 miljoner kronor på 16 forskningsprojekt, huvudsakligen inom de forskningsområden som stiftelsen främst gagnar – cancer, njursjukdomar och ortopedi. Dessutom anslås 15 miljoner till ett särskilt forskningsprojekt om medicinsk teknologi och hälsoekonomi som markerar stiftelsens 40-årsjubileum.

Styrelsen fr v Gunilla Westergren-Thorsson, Olle Larkö, Christina Backman (ordförande), John Vivstam och Anders Klein. Foto: Magnus Gotander

I år hade Lundbergs Forskningsstiftelse 50 ansökningar att ta ställning till på styrelsemötet nyligen. 2022 års anslag, drygt 49 miljoner kronor, fördelas på 17 forskningsprojekt i Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala. Projekten berör bland annat ändtarmscancer, hjärncancer hos barn, artros, reumatiska sjukdomar och hälsoekonomi.

”Svensk forskning är framgångsrik och fortsatt lovande. För att den ska kunna bibehålla sin höga nivå krävs betydande medel från privata finansiärer som stiftelser och fonder. Vi gläds åt att kunna bidra med angeläget stöd till forskning inom sjukdomsområden som drabbar väldigt många mycket hårt”, kommenterar Christina Backman, ordförande i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.

”Dagens forskning är morgondagens sjukvård. Vi ser en väldigt god utväxling på den forskning som görs. Patienterna får bättre och ibland till och med billigare behandlingar. Möjligheterna att behandla cancer har till exempel utvecklats enormt under de senaste årtiondena, allra mest när det gäller cancer som drabbar barn”, säger Olle Larkö, professor i dermatologi och venereologi och styrelseledamot i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.

Det är ofta svårt för forskare att få resurser till investeringar i teknisk utrustning, därför har Lundbergs Forskningsstiftelse valt att låta sitt stöd gå främst till det. I år har man dessutom, för att markera sitt 40-årsjubileum, anslagit 15 miljoner kronor till ett forskningsprojekt som ska analysera det samhällsekonomiska värdet av medicinsk teknologi ur ett flertal perspektiv. Projektet drivs vid Centre for Health Governance på Göteborgs universitet.

Årets anslag fördelas till de olika disciplinerna enligt följande: 15 miljoner kronor till fem projekt inom ortopedi, 11,2 miljoner kronor till åtta projekt om cancer, 5,1 miljoner kronor till ett projekt gällande njursjukdom och 2,9 miljoner till två projekt inom andra discipliner.

2022 års mottagare av bidrag från IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse:

  • Cancer
  • Volkan Sayin, Utrustning för storskalig karakterisering av nya individanpassade precisionsmediciner mot cancer 3 000 000 kr, Göteborgs universitet
  • Georg Birchenough, In vivo avbildning för att identifiera skyddande faktorer mot kolorektalcancer 2 300 000 kr, Göteborgs universitet
  • Kenny Rodriguez-Wallberg, Fertilitet efter cancer: Ett translationellt projekt för onkofertilitet in vitro 1 800 000 kr, Karolinska Institutet
  • Kristina Lundberg, Nästa generation av immuno-onkologiska strategier för förbättrad cancerbehandling 1 500 000, Lunds universitet
  • Eva Angenete, Skräddarsydd behandling för att förbättra utfallet hos patienter med ändtarmscancer 1 100 000 kr, Göteborgs universitet
  • Hana Dobsicek Trefna, Hypertermihjälm; en förbättrad vård för barn md hjärncancer 1 000 000 kr, Chalmers tekniska högskola
  • Herwig Schüler, Apparatur för forskning inom cellsignalering i lymfom och andra cancrar 400 000 kr, Lunds universitet
  • Johanna Mattsson, Molekylär karakterisering av lungcancer i förhållande till immunmarkörer samt svar på immunterapi 65 000, Uppsala universitet

Liknande poster

Ny teknik för forskning om enzymers roll vid cancerutveckling

Värme från mikrovågor mot hjärntumörer hos barn

Forskning kring fertilitet efter cancerbehandling får stöd