Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Pseudoprogress vid lungcancer

Pseudoprogress vid lungcancer
Behandling med immunterapier kan ge en så kallad pseudoprogress som i själva verket är en tumörrespons. Nya riktlinjer för att utvärdera immunterapier har därför införts. Jonas Nilsson, doktorand på institutionen för strålningsvetenskaper & onkologi, Umeå Universitet, ST-läkare radiologi, Gävle sjukhus har tillsammans med kollegor skrivit en utredande text om vikten av att känna till vad pseudoprogress innebär.

Lungcancer uppdelas histologiskt i småcellig lungcancer (SCLC) och icke-småcellig lungcancer (NCSLC). NSCLC utgör ca 85 procent av all lungcancer och de vanligaste histologiska subtyperna av NSCLC är adenocarcinom och skivepitelcancer. Lungcancer är en malignitet med diffusa symtom initialt vilket resulterar i att en majoritet av patienterna vid diagnos uppvisar spridd sjukdom. Detta resulterar i att lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige, men den vanligaste cancer-relaterade dödsorsaken. Vid lokaliserad sjukdom eftersträvas kirurgisk borttagande av tumören, men även kurativt syftande strålbehandling är en effektiv behandlingsmetod. Vid spridd sjukdom används ofta kemoterapi och där har de moderna behandlingsalternativen resulterat i kraftigt förbättrad överlevnad.1, 2 En del av detta beror på den molekylärbiologiska revolutionen där nu samtliga patienter med främst NSCLC karaktäriseras avseende biologiskt prediktiva faktorer. Till följd av detta har man på senare tid börjat skräddarsy behandlingsalternativen mot målinriktade terapier, vilket har resulterat i en förlängd överlevnad med terapier såsom erlotinib, afatinib och crizotinib.3 Under det senaste året har nya data framkommit som påvisar effekten av PD-1 hämmare (Programmed Cell Death Protein -1) vid olika maligniteter. Detta kan nu komma att förändra den onkologiska behandlingsrutinen för patienter med NSCLC och även resultera i ett nytt biverkningspanorama. I denna artikel kommer vi att närmare belysa problematiken runt pseudoprogress och behandling med immunhämmande läkemedel.

Läs hela artikeln som PDF

Liknande poster

Framgångsrikt arbete med Min vårdplan lungcancer i Sörmland

Läs mer...

Ett steg mot AI-stödd precisionsmedicin

Läs mer...

Allt snabbare utveckling av målinriktade behandlingar inom lungcancerområdet

Läs mer...