Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

21 miljoner från Cancerfonden till projekt om strålbehandling och immunterapi

Hälften av de sex projekt som Cancerfonden finansierar inom sin särskilda utlysning inom strålbehandling leds av forskare i Göteborg. I särklass störst bidrag, 21 miljoner kronor, får Jan Nyman för ett projekt som kombinerar strålbehandling och nya läkemedel, som exempelvis immunterapi.

Lungcancer är den cancerform som orsakar flest dödsfall i Sverige. Trots modern behandling har patienterna en hög återfallsrisk, och nya behandlingsstrategier är nödvändiga. Strålbehandling är en viktig hörnsten. Preliminära data visar på att man kan förbättra prognosen för dessa patienter genom att lägga till strålbehandling i flera situationer, i kombination med nya läkemedel, till exempel immunterapi. Men detta behöver studeras närmare.

Särklass största anslaget

Det i särklass största anslaget i hela denna ansökningsomgång tilldelas nu en specialsatsning på strålbehandling med ett projekt där onkologen Jan Nyman är huvudsökande. Han får 21,2 miljoner kronor för att ta fram nya behandlingsstrategier.

– Vår förhoppning är att kunna visa att en kombination av strål- och läkemedelsbehandling förbättrar prognos och livskvalitet för patienter med olika stadier av lungcancer. Vi vill genomföra kliniska studier där strålbehandling kombineras med nya behandlingar som immunterapi på ett innovativt sätt. Vi hoppas också genom studierna och de analyser av blod- och vävnadsprov som planeras kunna förbättra möjligheterna att förutse behandlingseffekt och på det sättet kunna individanpassa behandlingen ytterligare, säger Jan Nyman, forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper, verksam onkolog och universitetssjukhusöverläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare för lungcancer viid Regionalt cancercentrum väst.

Två delstudier redan igång

Projektet består av tre kliniska delstudier, där två redan är igång och utgår från Göteborg. Den ena är nationella och den andra skandinavisk med centra i Norge, Finland och Danmark. Den tredje studien är under planering fortfarande.

Jan Nyman leder projekten och i Göteborg är överläkaren Andreas Hallqvist en viktig samarbetspartner, och i Umeå finns docent Mikael Johansson, i Lund docent Maria Planck och i Stockholm professor Rolf Lewensohn.

Svenska planeringsgruppen för lungcancer genomför en nationell satsning på strålbehandlingsstudier vid lungcancer och Jan Nymans projekt är en del av denna satsning.

Titeln på projektet är: The addition and integration of radiotherapy to systemic therapy in non-small cell lung cancer (NSCLC) – a nationwide clinical and translational project for improved and individualized treatment. (Integrerad strål- och läkemedelsbehandling vid icke-småcellig lungcancer – nationella prospektiva kliniska studier)

Strålbehandling utvärderas i tre olika randomiserade studier där man undersöker:

  1. Kombinationen av stereotaktisk strålbehandling (precisionsstrålbehandling) och immunterapi vid tidiga stadier av lungcancer utan spridning
  2. Tillägg av strålbehandling mot primärtumören till cytostatika och immunterapi vid spridd sjukdom.
  3. Tillägg av stereotaktisk strålbehandling till alla kända tumörer vid lungcancer med begränsad spridning. I projektet undersöks också ett flertal faktorer i vävnad och blod för att se om man kan hitta markörer som hjälper oss att förstå och förutse vilka patienter som har nytta av en viss behandling eller inte.

Av: Susanne LJ Westergren, Göteborgs Universitet

Liknande poster

Är lungcancerscreening Sveriges nästa screeningprogram?

Ny guide ska bidra till ökat deltagande i cancerscreening

Missförstånd kring HPV-vaccination riskerar kvinnors hälsa