Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Så ska andra hälsoproblem minskas vid cancerbehandling

Cancerbehandlingar leder ofta till fysisk inaktivitet och en frekvent stillasittande livsstil. Det ökar risken för andra hälsoproblem. Forskare vid MDH ska nu utveckla ett digitalt stöd som ska underlätta för cancersjuka att minska sitt stillasittande och på så sätt även minska risken för livsstilsrelaterade sjukdomar.


Anne Söderlund, projektledare och professor i fysioterapi vid MDH.

Projektet handlar om att minska det stillasittande beteendet hos personer med bröst-, prostata- eller kolorektalcancer som genomgår en cancerbehandling, säger Anne Söderlund, projektledare och professor i fysioterapi vid MDH.

Tidigare forskning visar att stillasittande beteende, där personen sitter eller ligger ner mer än sex timmar under dagtid, kan öka drastiskt vid en cancerdiagnos och dess behandling.

− Det finns därför ett stort behov av hälsofrämjande insatser som minskar risken för livsstilsrelaterade sjukdomar, som exempelvis diabetes och högt blodtryck säger Anne Söderlund.

Tvärvetenskapligt projekt

I projektet, där forskare från flera olika inritningar vid MDH och från Uppsala universitet samverkar, ska ett digitalt självhanteringsprogram utvecklas. Programmet ska underlätta för cancersjuka att minska tiden de sitter eller ligger på dagtid, vilket förväntas öka individernas hälsa på lång sikt.

− I projektet kommer teknikutvecklingen att ske i samråd med målgruppen och forskare inom fysioterapi. Detta kommer förhoppningsvis att öka användaracceptansen och nyttan med det utvecklade systemet, säger Maria Lindén, professor i hälsoteknik vid MDH.

Uppföljande studier kommer sedan att genomföras, där bland annat programmets effekter kommer att utvärderas.

Cancerfonden finansierar

Projektet, som löper över tre år, finansieras med 600 000 kronor årligen av Cancerfonden.

Liknande poster

Bortom återvinning: ny roll för autofagiprotein i membranreparation upptäckt

Ny metod räknar hur många RNA-molekyler som tar sig in i cellen

Aquaporin – vattenkanal i cellmembranet kartlagd