Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nationell prostatacancerscreening bör införas så snart som möjligt!

– Om prostatacancerscreening införs och vården effektiviseras så uppskattar Prostatacancerförbundet att 1 000 liv kan räddas varje år och mycket onödigt lidande skulle kunna förbyggas. Nu dör 2 300 män varje år, så det är fråga om en viktig förbättring, säger Kjell Brissman, ordförande i Prostatacancerförbundet.

För bröstcancer finns ett nationellt screeningprogram där kvinnor i åldrarna 40 till 74 år erbjuds mammografi. Detta har bidragit till att många upptäckts tidigt och fler liv kunnat räddas. För prostatacancer finns ännu inte något nationellt program. Orsaken är att metoderna att upptäcka allvarlig prostatacancer hittills varit för osäkra. Socialstyrelsen har rekommenderat regionerna att se över sin diagnostik och inleda försöksverksamhet med att informera alla män i åldrarna 50-75 om sjukdomen och möjligheten att testa sig. Metoderna kan vara olika men ska utvärderas som underlag för ett senare beslut om nationell screening.

PSA-prov med kompletterande tester kan minska dödligheten med 40 procent
Flera stora internationella studier visar att screening långsiktigt skulle kunna minska dödligheten med 30-40 procent. Ett exempel är en nyligen avslutad studie vid Göteborgs universitet baserad på 20 000 män som följts under två decennier. Ett annat är Prostatacancercentrum vid S:t Görans sjukhus i Stockholm som har lyckats förbättra diagnostiken av prostatacancer avsevärt genom användning av MR-kamera i kombination med det så kallade Sthlm3-testet. Fler behandlingskrävande cancerfall upptäcks. Väsentligt färre behöver utsättas för vävnadsprov och överdiagnostik minskas med 40 procent.

– Prostatadiagnostik förändras i grunden. Magnetkamera införs nu som initial diagnostik vid misstanke om prostatacancer. Då kan runt tusen svenska män årligen komma att slippa få en onödig diagnos på cancersjukdomen, enligt professor Ola Bratt, som är ordförande i Nationella vårdprogramgruppen för prostatacancer. Genom åren har runt 50 000 svenskar blivit överdiagnostiserade med prostatacancer på detta sätt, vilket är förfärligt. Nu kan vi till stor del stoppa denna utveckling, säger Ola Bratt, professor i urologi, Sahlgrenska akademin Göteborg.

EU-kommissionen uppmanas rekommendera sina medlemsländer att införa prostatacancerscreening
European Association of Urology, EAU har lämnat förslag att EU-kommissionen ska uppmana medlemsländerna att införa prostatacancerscreening. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen för män inom EU med 450 000 män som varje år får prostatacancer och 107 000 män avlider (2018).

EAU förordar att diagnostiken görs mer strukturerad, säker och jämlik. PSA-värdet bör kombineras med nya mer träffsäkra metoder som till exempel magnetkamera (MR) och vägas samman med andra riskfaktorer. På så vis kan man med större säkerhet avgöra hur allvarlig sjukdomen är och om behandling är nödvändig. Ingen ska behandlas i onödan, eftersom operation och strålbehandling ofta för med sig skador som nedsatt sexuell förmåga och urinläckage.

Om ett screeningprogram införs kommer fler patienter med prostatacancer upptäckas och botas och därmed kommer antalet med spridd cancer att minska. EAU anser att PSA-screening är mer effektiv än bröst- och koloncancerscreening. De anser dessutom att patientens livskvalitet inte vägts in när argument för och mot screening diskuterats.

Om prostatacancer upptäcks tidigt går den att bota och liv kan räddas!
Prostatacancerförbundet rekommenderar alla män över 50 år att ta PSA-prov. Det är viktigt eftersom sjukdomen går att bota om den upptäcks tidigt. PSA-testet är ett enkelt blodprov som tas på vårdcentralen. Varje år upptäcks 10 000 män med prostatacancer i Sverige, vilket blir 27 män per dag och de flesta av dessa män kände sig helt friska innan diagnosen. Orsakerna till prostatacancer är inte klarlagda men viss ärftlighet finns. Om det finns två eller fler som har prostatacancer i släkten bör PSA-prov därför tas från 40 år.

– Kombinationsbehandling i tidigt skede är effektivt. Trots våra ambitioner att upptäcka prostatacancer i tidigt skede ser vi fortfarande många fall med spridd sjukdom redan vid diagnos. De senaste årens kliniska prövningar visar tydligt att kombinationsbehandling förlänger överlevnaden i aggressiv prostatacancer. Min åsikt är att alla patienter med aggressiv prostatacancer ska få tillgång till dessa nya och effektiva behandlingar utan onödigt dröjsmål, säger Anders Bjartell, professor och överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Om prostatacancer upptäcks sent hinner cancern sprida sig i kroppen
Varje år får runt 2 000 män beskedet att de har en redan spridd prostatacancer och att sjukdomen utvecklats för långt för att botande behandling ska vara möjlig. Det beskedet vill ingen få och ingen vill heller lämna budskapet vidare till sina barn, sin partner eller sina vänner. Vad som återstår är bromsande behandling och för många en för tidig död. Drygt fem procent av alla svenska män dör i prostatacancer, ofta efter lång tids lidande.

Prostatacancer har en mycket plågsam sista obotlig fas, när den vanliga hormonbehandlingen inte längre hämmar sjukdomen. Majoriteten av dessa män utvecklar metastaser i skelettet vilket kan resultera i frakturer, svåra smärtor och kraftigt försämrad livskvalitet.

I väntan på nationellt införande av screening startar regionerna egen testverksamhet
För några år sedan började regionerna planera för att börja med organiserad prostatacancertestning. Region Värmland inledde för några år sedan med att informera männen och inbjöd till testning. Blekinge startade testning våren 2020. Västra Götaland och Region Skåne erbjuder sedan 1 september 2020 män att testa sig. Sjukvårdsregion Region Syd Öst har beslutat att testning ska genomföras och genomförandeansvar har lagts på Region Jönköpings län från och med 2021. I Stockholm och Sjukvårdsregion Nord finns långt gångna planer men ännu inga politiska beslut. Inom flera andra regioner pågår diskussioner om hur projekt ska läggas upp och om finansiering men de har bett att få avvakta nya råd från Socialstyrelsen. Ett program med nationell prostatacancerscreening med samordning skulle öka effektiviteten.

Varför kommer testning igång 2020?
Den främsta anledningen till att prostatacancertestningen kommer igång nu är att det utvecklats nya metoder att upptäcka prostatacancer. Förr var det PSA-prov och biopsier. Nu förändras prostatadiagnostiken i grunden genom att magnetkamera införs för att minska överbehandlingen. Regionernas införande skapar den evidens som behövs för ett nationellt införande av prostatacancerscreening.

Liknande poster

Ny guide ska bidra till ökat deltagande i cancerscreening

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder

1 500 västerbottningar testade sig för prostatacancer