Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

100 miljoner kronor till stärkt cancervård

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att cancervården stärks genom en ökning med 100 miljoner kronor per år 2021–2023. Regeringens satsning för att stärka cancervården uppgår därmed till 600 miljoner kronor per år 2021–2023. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Cancervården är ett av många områden som har påverkats under hanteringen av covid-19. Flera verksamheter rapporterar lägre antal fall av nydiagnostiserad cancer och färre patienter som söker vård för symtom som kan bero på cancer. Regeringen ser därför behov av att ytterligare stärka cancervården.

Tillgängligheten, kvaliteten och jämlikheten i cancervården ska öka, och de regionala skillnaderna minska. Områden som särskilt ska prioriteras under 2021 är tidig upptäckt av cancer, exempelvis screening av livmoderhalscancer, tjock- och ändtarmscancer, barncancer samt rehabilitering. Vidare ska verksamheterna vid regionala cancercentrum och den statliga uppföljningen av cancervården prioriteras.

Regeringen har i budgetpropositionen även avsatt fyra miljarder kronor 2021 respektive 2022 för att stärka regionernas arbete med att möta det totala vårdbehovet efter covid-19, medel som förväntas komma även cancervården till del.

Läs pressmeddelandet i sin helhet

Liknande poster

Satsningar på cancervård måste innebära satsningar på kompetensförsörjning

Läs mer...

Regeringen och SKR överens om 809 miljoner till cancervården

Läs mer...

Socialstyrelsen ska samordna det nationella arbetet med att bekämpa cancer

Läs mer...