Nivolumab får positivt CHMP-utlåtande i EU för avancerat melanom

 • Nivolumab är den första och enda PD1 (programmed death receptor -1) immuncheckpoint-hämmaren för behandling av melanom som har fått accelererad bedömning av CHMP.
 • Utlåtandet baseras på resultat från två fas 3-studier, CheckMate -066 som visar överlägsen överlevnad hos obehandlade patienter samt CheckMate -037 som visar förbättrat tumörsvar hos tidigare behandlade patienter1.
 • Ansökan stödjer användning av nivolumab hos patienter med melanom av både muterad och icke-muterad (vildtyp) BRAF1.

Bristol-Myers Squibb meddelar idag att den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP (the Committee for Medicinal Products for Human Use), har gett ett positivt utlåtande och rekommenderar att nivolumab, en PD1-immuncheckpoint-hämmare, får godkännande för användning till obehandlade och tidigare behandlade patienter med avancerat (icke-resektabelt eller metastaserande) melanom. Detta är CHMP:s första positiva utlåtande för en PD1-behandling, och den ska nu granskas av den Europeiska kommissionen, som är den godkännande myndigheten för läkemedel i den Europeiska unionen (EU).

EMA gav Bristol-Myers Squibb accelererad bedömning av nivolumab baserat på nuvarande bestämmelser som följer riktlinjerna angående ”läkemedel som är av stort intresse för folkhälsan, särskilt när det rör sig om terapeutiska innovationer”. 3

– Vi är glada över dagens positiva CHMP-utlåtande, eftersom det för oss ett steg närmare att kunna förse de patienter i Europa som behöver nya alternativ med denna viktiga behandlingsmöjlighet. Vår vision är att förändra hur vi ser på och behandlar cancer – från klinisk praxis till förbättrade patientutfall. Vi fortsätter att bredda och fördjupa vår immunonkologiportfölj över hela melanomspektrumet samt för många andra cancertyper, med målet att kunna ge fler patienter möjligheten till långsiktig överlevnad, säger Ulrika Brunell Abrahamsson, Medicinsk Rådgivare på Bristol-Myers Squibb Sverige.

Positivt utlåtande baserat på CheckMate -066 och -037

CHMP:s accelererade bedömning bygger på data från två fas 3-studier (CheckMate 066 och 037) som påvisade effektivitet och säkerhet för nivolumab hos patienter med avancerat melanom.1 I båda studierna gavs nivolumab genomgående med doseringen 3 mg/kg varannan vecka.
CheckMate -066 är en randomiserad, dubbelblind fas 3-studie där nivolumab jämfördes mot kemoterapi med dakarbazin (DTIC) för behandlingsnaiva patienter med avancerat melanom. Det är den första fas 3-studien av en experimentell PD1- immuncheckpointhämmare som visat förbättrad överlevnad hos patienter med avancerat melanom. Studien visar en ettårig överlevnad på 73 % för nivolumab jämfört med 42 % för DTIC och patienterna som gavs nivolumab hade 58 % minskad risk att dö till följd av malignt melanom (Hazard Ratio for death [HR]: 0.42, P<0,0001). Förbättring av tumörsvar var också signifikant högre i gruppen som behandlades med nivolumab jämfört med DTIC (40% vs.14%, p<0.0001). 1,4

CheckMate -037 är en randomiserad, kontrollerad öppen studie i fas 3 där nivolumab jämförs med prövarens val av kemoterapi (antingen dakarbazin eller karboplatin tillsammans med paklitaxel) till patienter med avancerat melanom som tidigare behandlats med Yervoy (ipilimumab). Studien visade förbättring av objektiv respons med 32 % i nivolumab-gruppen, med en majoritet av svaren (95 %) pågående. 5 Svaren på nivolumab påvisades hos patienter både med och utan BRAF-mutation och oavsett PD-L1-uttryck. Dessa data stöds av en fas 1b-studie (studie -003) med patienter med avancerat eller metastaserat melanom där vissa har återinsjuknat efter tidigare behandling. Detta är den första studien som visar på nivolumabs nytta/risk för patienter med avancerat melanom. 1

Säkerhetsprofilen för nivolumab har utvärderats hos tusentals patienter som har deltagit i det breda kliniska programmet och behandlingsrelaterade biverkningar (AEs) hanterades i allmänhet med hjälp av etablerade säkerhetsalgoritmer.

Om Nivolumab

Bristol-Myers Squibb har ett brett, globalt utvecklingsprogram bestående av mer än 50 studier för att studera nivolumab på flera olika tumörtyper – som monoterapi eller i kombination med andra behandlingar – i vilka mer än 7 000 patienter har rekryterats världen över.

Den 4 juli 2014 blev nivolumab den första PD1-immuncheckpointhämmaren i världen som fick myndighetsgodkännande när Ono Pharmaceutical Co. meddelade att de fått tillverknings- och försäljningsgodkännande i Japan för behandling av patienter med icke-resektabelt melanom.

Den 22 december 2014 godkände amerikanska läkemedelsmyndigheten (U.S. Food and Drug Administration, FDA) för första gången nivolumab för behandling av patienter med icke-resektabelt eller metastaserande melanom som progredierat efter behandling med Yervoy (ipilimumab) och, om patienterna var BRAF V600-mutationspositiva, en BRAF-hämmare.5 Den 5 mars 2015 fick nivolumab sitt andra FDA-godkännande för behandling av patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av skivepiteltyp med progress under eller efter platinabaserad kemoterapi.6

Referenser

 1. Opdivo (nivolumab). Request For Accelerated Assessment Pursuant To Article 14(9) Of Regulation (EC) NO 726/2004. 5 September, 2014.
 2. Opdivo (nivolumab). Request For Accelerated Assessment Pursuant To Article 14(9) Of Regulation (EC) NO 726/2004. 5 September, 2014.
 3. Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004
 4. Robert, C. et al. Nivolumab in previously untreated melanoma without BRAF mutation. The New England Journal of Medicine. 372:320-330. 22 January, 2015.
 5. Weber, J. S., et al. A phase 3 randomized, open-label study of nivolumab (anti-PD-1; BMS-936558; ONO-4538) versus investigator’s choice chemotherapy (ICC) in patients with advanced melanoma after prior anti-CTLA-4 therapy. European Society for Medical Oncology 2014 Congress, Madrid. 2014.
 6. Opdivo U.S. Product Information. Last Updated: March 5, 2015.
 7. American Cancer Society Web site. “Melanoma Skin Cancer.” Available at: http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003120-pdf.pdf. Accessed March 12, 2015.
 8. Globocan 2012 Fact Sheets by Population. Available at http://globocan.iarc.fr/pages/fact_sheets_population.aspx.. Accessed March 12, 2015.
 9. Korn, E., et al. “Meta-Analysis of Phase II Cooperative Group Trials in Metastatic Stage IV Melanoma to Determine Progression-Free and Overall Survival Benchmarks for Future Phase II Trials.” Journal of Clinical Oncology. 2008;26(4):527-34.
 10. www.cancerfonden.se/sv/cancer/Cancersjukdomar/Hudcancer/