Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nya kliniska kännetecken vid aggressiv bröstcancer

Bilden är tagen i mikroskop och föreställer bröstcancerceller som uttrycker en stamcellsmarkör (i grönt) och ett tätt sammanvuxet mitokondrielt nätverk (i rött). Foto.

Bilden föreställer bröstcancerceller som uttrycker en stamcellsmarkör (i grönt) och ett tätt sammanvuxet mitokondrielt nätverk (i rött). Foto: Maciej Ciesla

 

Forskare från Lunds universitet har upptäckt en ny mekanism där cancerceller kapar metabolismen hos ribonukleinsyra (RNA) för att påverka sin egen ämnesomsättning. Studien, nu publicerad i Molecular Cell Journal, förklarar aggressiva kliniska kännetecken i trippelnegativa bröstcancerformer.

Forskarna bakom studien; Cristain Bellodi, Maciej Ciesla och Ana Bosch. Foto.

Forskarna bakom studien; Cristian Bellodi, Maciej Ciesla och Ana Bosch. Foto: Helena Fritz

RNA-splicing är ett viktigt steg i genuttryck som formar cellens identitet under utveckling och som ofta ändras vid cancer hos människor. Processen utförs av ett komplext maskineri som kallas spliceosom och möjliggör produktion av flera proteiner från enskilda gener. Genom att titta på proteinnivåerna för RNA-splitsfaktorn SF3A3 har forskarna kunnat identifiera olika typer av bröstcancer med hög återfallsrisk och dålig prognos.– RNA-splicing förändras ofta vid cancer och vi ville därför förstå de grundläggande mekanismerna genom vilka cancerceller kapar spliceosomen för att främja tumörutveckling, förklarar Maciej Ciesla, biträdande forskare och försteförfattare till artikeln.Hämmar cellernas tumörogena aktivitet

Forskarteamet fann att förhöjda univår av proteinet SF3A3 ledde till splitsförändringar som påverkade gener som är involverade i regleringen av mitokondrier – cellernas energikraftverk.

– Eftersom avreglerad energiproduktion är ett kännetecken för cancer, antog vi att påverkan på SF3A3 skulle hämma metabolismen och bröstcancercellernas tumörogena aktivitet, förklarar forskningsledare Cristian Bellodi.

Oväntat nog såg de att om proteinet SF3A3 blockerades i bröstcancercellerna, påverkades inte bara cellernas ämnesomsättning, utan cellerna uttryckte även gener som var specifika för vissa cancerceller.

– Dessa cancerceller liknar genetiskt de stamceller som initierar cancerutvecklingen, fortsätter Cristian Bellodi.

Förklarar specifika kliniska kännetecken vid svårbehandlade bröstcancerformer

Tillsammans med Ana Bosch läkare på Skånes universitetssjukhus, analyserade forskarna information från Sweden Cancerome Analysis Network – Breast (SCAN-B), den största populationsbaserade databasen från bröstcancerpatienter i världen. Påfallande nog fann de att SF3A3-proteinnivåer kunde identifiera distinkta typer av bröstcancer, som kännetecknas av en hög risk för återfall och dålig prognos.

– Detta kan förklara specifika kliniska kännetecken vid svårbehandlade bröstcancerformer och ger viktiga insikter om de molekylära mekanismer som anpassar genetisk information som bidrar till tumörutveckling, säger Ana Bosch, som är medförfattare till studien.

Publikationen är ett samarbete mellan Stem Cell Center och Lund cancer center vid Lunds universitet. 

Projektet finansieras av Cancerfonden, The Swedish Foundations’ Starting Grant (SFSG), StemTherapy & Vetenskapsrådet. Cristian Bellodi är Ragnar Söderberg Fellow i Medicine och en Cancerfonden Young Investigator. Maciej Cieśla stöds av ett Cancerfonden postdoktoralt stipendium. Ana Bosch stöds av den statliga finansieringen för unga kliniska forskare i Sverige (ALF) och Fru Berta Kamprad Foundation.

Länk till publikationen i Molecular Cell Journal:

Oncogenic translation directs spliceosome dynamics revealing an integral role for SF3A3 in breast cancer

Färre cancerfall upptäcks under pandemin

Antalet personer som upptäcks och diagnostiseras med cancer har minskat under covid-19-pandemin. Antalet rapporterade tumörer har minskat med strax under 10 % under perioden januari-oktober 2020 jämfört med samma period 2019. Det framgår av Regionala cancercentrum i samverkans tredje rapport om pandemins effekter på cancervården.

Covid-19 pandemin har påverkat stora delar av hälso-och sjukvården. På många håll har resurser på kort tid ställts om till vård av patienter med covid-19-diagnos. Även människors sökmönster till vården har påverkats. Många invånare har avstått från att söka vård för nytillkomna symptom, på grund av oro för smitta eller för att undvika att belasta vården. Inom hjärtkärlsjukvården minskade antalet patienter som sökte för akuta tillstånd, t ex bröstsmärtor, kraftigt i början av pandemin.

Även på cancerområdet har förändringar setts i form av nedgångar i antal nydiagnostiserade tumörer. RCC i samverkans tredje rapport om covid-19-pandemin och cancervård fokuserar på tumörer och förstadier samt nydiagnostiserade fall och återfall som rapporterats till cancerregistret. Jämförelsen gäller mellan åren 2019 och 2020.

Rapporten visar tydlig nedgång i antalet rapporterade tumörer, med vissa skillnader mellan diagnoser och regioner. Antalet rapporterade tumörer har minskat med 9.3% under perioden januari-oktober 2020 jämfört med samma period 2019. Minskningen avviker inte från det som rapporterats från andra länder, Norge rapporterar också en nedgång på ca 9 %, medan andra länder rapporterar ännu fler odiagnostiserade cancerfall, t ex Nordirland (19 %) och Spanien (40 %).

Cancervården prioriterad och välfungerande under pandemin
Cancervården har varit prioriterad och välfungerande under den pågående pandemin, och väntetiderna för cancerkirurgin har till och med minskat i landet. En förklaring är dock att invånarna har tvekat att söka vård.

-Invånarna har både tvekat att söka vård och att delta i screening, på grund av oro att bli smittade eller för att inte belasta vården. Färre har sökt vård och färre har genomgått screening, men det har även varit tillfälliga neddragningar och stängning av screeningverksamheterna, säger Hans Hägglund, nationell cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och regioner och ordförande för RCC i samverkan.

Antalet nyregistrerade tumörer under perioden har minskat med totalt 8 938 jämfört med samma period året innan, men det kan inte översättas direkt till antalet patienter som nyinsjuknat i cancer, eftersom en person kan ha flera tumörer. Uppskattningsvis rör det sig om minst 5 000 patienter. Det exakta antalet fastställs i juni med säkra helårsdata för 2020. Störst påverkan syns under första vågen i perioden mars – augusti. I början av hösten ses en återhämtning.

Möjliga konsekvenser
En konsekvens av en fördröjd upptäckt och diagnostiserad cancer är att patientens prognos kan försämras. Patienter kan också komma att behöva en mer intensiv behandling med kombination av operation, cellgifter och strålbehandling på grund av mer avancerad cancersjukdom.

– Dess värre riskerar vi troligen att få se en viss ökad sjuklighet och dödlighet i cancer framöver. Hur stor denna blir vet vi inte ännu, säger Hans Hägglund. Vi vet att tidig diagnostik är särskilt viktig för till exempel hals- och nackpatienter och patienter med lung- och tjocktarmscancer men också olika blodsjukdomar, där tumörerna växer snabbt. Därför är det nu viktigt att söka vård om man får symtom, och att gå på screening när man blir kallad.

Bedömningen är att cancervården kommer att klara av detta, men det blir en utmaning för vården att komma ifatt när det gäller både utredning och behandling.

Regionerna kommer nu att vidta åtgärder som att prioritera screeningverksamheterna och införa självprovtagning/hemtest som en del i livmoderhalsscreening, och informera om symtom vid cancer och när invånarna ska söka. Cancerverksamheterna inom och mellan regionerna kommer att samordnas och man fortsätter att ha god följsamhet till standardiserade vårdförlopp och vårdprogram för jämlik och god vård.

– Sjukvården fortsätter nu att prioritera. Den som har störst behov av vård ska få vård först, enligt hälso- och sjukvårdslagen, avslutar Hans Hägglund.

Uppskjuten cancervård, delrapport 3 – Inrapporteringsstatistik till cancerregistret jämförelseår 2020 och 2019

Fakta

Diagnosspecifika uppgifter

1. Prostatacancer

a. -20 % nyregistrerade i riket (-9.4% Sydöst till -28.7% Väst)

b. Färre söker, gäller framförallt äldre (äldre färre diagnoser)

c. Förändringar i rekommendationer, april – juni, ingen PSA testning till på patienter utan symtom

d. Antalet behandlingar med syfte att bota patienterna har inte minskat

2.Bröstcancer

a. -10.7% nyregistrerade i riket (0.8 väst – 19.0% SG)

b. Färre deltar i screening

c. Antalet screeningupptäckta fall har minskat

3.Lunga

a. -11.9% nyregistrerade i riket (2.7 Norr – 16.3% Väst)

b. Svårigheter på grund av samma symtom som covid-19 (hosta, andnöd, förkylningssymtom, smärta i bröstkorgen, senare avmagring, trötthet och aptitlöshet)

4.Livmoderhalscancer (få fall)

a. -4.9% nyregistrerade i riket (ökat i Sydöst 30.6% till – 30.4 (Syd)

b. Få regioner är igång med självtest (Syd, Stockholm-Gotland, Dalarna, Östergötland)

Regionala skillnader

1. Skillnaderna i regionerna varierar mellan 7.6 till 12.4% fler oupptäckta fall

2. Regionerna varierar i avstånd till vård och andra förutsättningar. De har också drabbats olika hårt och i olika tidsperioder av pandemin

3. Sannolikt också på grund av tillfälliga regionala och lokala förändringar i rutiner för cancerutredning

Från melanom till lungcancer – en dialog om dubbel immunterapi i kliniken

NU KAN DU ANMÄLA DIG till denna webbföreläsning som belyser förhoppningar och farhågor med att behandla med dubbel immunterapi.

Glädjande blir fler och fler olika behandlingsalternativ tillgängliga för behandling av cancer. Ett av dem är behandling med checkpointhämmare där nu behandling med dubbel immunterapi är ett alternativ för allt fler patienter.

Under detta webinar kommer onkologerna Max Levin och Andreas Hallqvist från Jubileumskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg föra en dialog om förhoppningar, farhågor och erfarenheter, samt ge handfasta råd kring behandling med dubbel immunterapi i kliniken.

Du har också möjlighet att ställa just dina frågor via live-chat under mötet.

För mer information och anmälan klicka här

Implementering av ”Bedömningsstöd för biverkningar vid behandling med immunterapi” – hur ska man tänka?

NU KAN DU ANMÄLA DIG till denna webbföreläsing om bedömningsstöd för biverkningar vid behandling med immunterapi.

ONSDAG 24 MARS 12.00 – 12.45 (SV)

Dokumentet ”Bedömningsstöd för biverkningar vid behandling med immunterapi”, som finns att hitta på Nationella regimbiblioteket – stöddokument, är framtaget av Helena Hansson, specialistsjuksköterska vid Onkologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping, i samarbete med sjuksköterskor i vårdprogramgruppen för Malignt melanom. Dokumentet är tänkt att vara en hjälp vid bedömning av eventuella biverkningar relaterade till immunterapi, både vid telefonrådgivning och när patienten kommer på ett fysiskt besök.

Under detta webinar kommer Helena Hansson berätta om sina tankar hur man kan implementera detta dokument på kliniken, övriga sjukhuset och inom regionen. Anna-Karin Ax leder diskussionen.

För mer information och anmälan klicka här

Precisionsmedicin med fokus på NTRK-fusionscancer hos barn

Torsdag 11 mars, kl 16.00 – 17.15

Med anledning av att TLV har godkänt subventionering av Vitrakvi (larotrectinib) för patienter som startar behandling före 18 års ålder vill vi bjuda in till följande webinar.

Fokus kommer att ligga på identifiering av TRK-fusionsprotein som drivande onkogen vid pediatrisk cancer samt klinisk erfarenhet från fas II studier med Vitrakvi® (larotrectinib).

Vi ser fram emot intressanta föredrag och hoppas att ni vill delta.

Program

16.00 Välkommen

Bayer

16.05 Hur identifiera och testa för NTRK-genfusion i klinisk praxis?

-David Gisselson Nord, MD, PhD, Professor- Lunds Universitet, avdelningen för Klinisk Genetik

16.35 Diskussion

16.40 Larotrectinib for children with chemotherapy resistant cancer, experience from Clinical Trials

-Karsten Nysom, MD, PhD, Senior Consultant/ Department of Paediatrics and Adolescent Medicine – Copenhagen University Hospital

17.10 Diskussion

17.15 Avslut

För mer information och anmälan klicka här

PP-VIT-SE-0052-1 February 2021