Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Hur går det för den svenska cancerstrategin i skuggan av pandemin?

Tid 1200 – 1300

Det händer mycket inom cancervården inte minst i ljuset av precisionsmedicin där både bättre diagnostik och behandling räddar liv. Samtidigt visar färska siffror från Regionala cancercentrum (RCC) som har regeringens uppdrag att bidra till en mer jämlik, tillgänglig och patientfokuserad cancervård att antalet rapporterade tumörer har minskat med strax under 10 procent under perioden januari–oktober 2020 jämfört med samma period 2019.

Deltar i samtalet gör:
Hans Hägglund, ordförande RCC i samverkan. SKR, professor hematologi, Uppsala Universitet
Marie Morell (M), ordförande för Sjukvårdsdelegationen SKR, Regionråd, 2:e vice ordförande regionstyrelsen, Region Östergötland
Calle Waller, Vårdpolitisk talesperson på Prostatacancerförbundet
Mef Nilbert, professor i onkologi, Lunds universitet. Forskningsdirektör Danish Cancer Society Research Center
Anders Blanck, vd Lif

Mer information och anmälan

Erleada nu subventionerat som behandlingsalternativ för män som lever med prostatacancer

Erleada (apalutamid) beviljas subvention och finns tillgänglig för män med avancerad prostatacancer. Erleada är ett behandlingsalternativ som i studier visat sig signifikant fördröja progressionen till metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) – den mest dödliga fasen av prostatacancersjukdomen.2

Janssen, en del av Johnson & Johnson, meddelar att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att Erleada (apalutamid) ska ingå i läkemedelsförmånerna. Från och med den 1 maj 2021 gäller subventionsbeslutet för de båda indikationerna:1

  • behandling av patienter med icke metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC) som löper hög risk att utveckla metastaserad sjukdom
  • behandling av patienter med metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC)

I bägge indikationerna sker behandlingen i kombination med androgen deprivationsterapi (ADT). Subventionsbeslutet gäller endast indikationerna ovan.

”Det är glädjande att TLV nu fattat detta subventionsbeslut för män som lever med prostatacancer och där sjukdomen avancerat. Det är speciellt viktigt att kunna erbjuda denna behandling som ett tidigt tillägg till kastration för alla patienter med metastaserande hormonsensitiv prostatacancer, säger Anders Bjartell, professor i urologi vid Lunds universitet, prövare och medförfattare till studien TITAN.

TLV bedömer att både icke metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC) där patienten löper en hög risk att utveckla metastaserad sjukdom och metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC) är tillstånd med mycket hög svårighetsgrad som innebär stor påverkan på livskvalitet och livslängd.

Trepartsöverläggningar mellan TLV, regionerna och Janssen har genomförts och resulterat i en sidoöverenskommelse som bidragit till att TLV gjort bedömningen att Erleada (apalutamid) är ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ inom förmånen för de båda indikationerna. Kostnaden per vunnet QALY ligger under kostnaden som TLV bedömer som rimlig för behandling av tillstånd med mycket hög svårighetsgrad. Sidoöverenskommelsen innebär att kostnaderna för att använda Erleada minskar.

Om studierna SPARTAN och TITAN

Erleada (apalutamid) har utvärderats på effekt och säkerhet i studierna SPARTAN och TITAN som visar att det ger en livskvalitet som är stabil över tid och är jämförbar med enbart ADT. Inga nya säkerhetssignaler observerades vid de finala analyserna.

SPARTAN-studien, är en fas 3-studie på patienter med patienter med icke metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC) som löper hög risk att utveckla metastaserad sjukdom, vilket innebär att patienten har en PSA dubbleringstid ≤ 10 månader. Erleada (apalutamid) + ADT förskjuter tiden till metastaser eller död med 2 år samt förlänger medianöverlevnaden med 14 månader jämfört med enbart ADT, för män med högrisk nmCRPC.
MFS: 41 vs 16 månader (HR= 0,30; 95% KI: 0,24, 0,36; p < 0,0001), OS: 73,9 vs 59,9 mån (HR= 0,78; 95% KI: 0,64, 0,96; 2-sidigt p = 0,0161).2

TITAN-studien är en fas 3-studie på patienter med metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC). Erleada (apalutamid) + ADT halverar risken för rPFS (radiografiskprogressionsfri överlevnad) samt minskar risken för död med 35%, jämfört med enbart ADT, för män med (mHSPC).
rPFS: (HR= 0,48; 95% KI: 0,39–0,60; p <0,001), OS: (HR=0,65; 95% KI: 0,53–0,79; p<0,0001).3

Om prostatacancer

Prostatacancer drabbar över 10 000 män årligen och är Sveriges vanligaste cancerform.4

Icke metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC) betyder att cancern inte spridit sig till andra delar i kroppen och inte längre svarar på medicinsk eller kirurgisk kastration. Hög risk för metastasering definieras som PSA dubbleringstid ≤ 10 månader.

Metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC) betyder att cancern har spridit sig till andra delar i kroppen och fortfarande svarar på hormonbehandling.

Om Erleada

Erleada (apalutamid) är en oralt administrerad, selektiv androgenreceptorhämmare (AR). Apalutamid hindrar androgener från att binda till androgenreceptorer och bidrar därmed till att hindra tillväxt av cancerceller.

Erleada (apalutamid) godkändes av EU-kommissionen i januari 2019 för indikationen icke metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC), och i januari 2020 för indikationen metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC) i kombination med androgen deprivationsterapi (ADT).

Kontaktuppgifter: Anders Bjartell, professor i urologi vid Lunds universitet: anders.bjartell@med.lu.se, +46 70 5952683.

Kontaktuppgifter: Johan Dahlin, Sr Communications & Public Affairs Manager Janssen Sverige, jdahlin1@its.jnj.com, +46 72 553 92 30.

Janssen ansöker om marknadsföringstillstånd till EMA för ny CAR-T-behandling

I dagarna har Janssen, läkemedelsdivisionen inom Johnson & Johnson, lämnat in en ansökan till den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) om marknadsföringstillstånd för en ny CAR-T-behandling.

Ansökan handlar om BCMA CAR-T-behandling Ciltacabtagene Autoleucel (cilta-cel) för behandling av återfall och eller refraktärt multipelt myelom. I ansökan refereras till positiva resultat från fas 1b / 2-data från CARTITUDE-1-studien, som granskat säkerhet och effektivitet av cilta-cel.

Janssen har forskat inom onkologi i mer än 30 år och vi ser stora möjligheter inom cellterapi och våra innovativa plattformar”, säger Mathai Mammen, MD, Ph.D., globalt chef, Janssen Research and Development, Johnson & Johnson.

Läs mer i Janssen EMEAs pressmeddelande här.

Färre prostatacancerdiagnoser till följd av pandemin

Under coronapandemins första våg diagnosticerades 36 procent färre män med prostatacancer jämfört med tidigare år. Antalet patienter som fick behandling för prostatacancer påverkades däremot inte. Det här visar en ny registerstudie som letts av forskare vid Uppsala universitet. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Urology.

– Vi tror att minskningen av diagnosticerade fall beror på att Folkhälsomyndigheten tidigt uppmanade äldre personer att minimera sina sociala kontakter och att därför avstå från sjukvård som inte var akut. Samtidigt rekommenderade Nationella vårdprogramgruppen för prostatacancer att endast män som hade symptom på prostatacancer skulle söka vård. Resultaten i studien tyder på att rekommendationerna hörsammades, säger Pär Stattin, professor i urologi vid Uppsala universitet och registerhållare för NCPR, Nationella prostatacancerregistret.

Studien baseras på uppgifter från Nationella prostatacancerregistret (NCPR), där 98 procent av de 10 000 män som årligen diagnostiseras med prostatacancer i Sverige registreras. I registret görs noggranna beskrivningar av cancerns typ och vilken behandling patienterna fått.

När forskarna jämförde perioden för den första pandemivågen, mars-juni 2020, med motsvarande period under åren 2017-2019, såg de en markant nedgång i antalet registrerade prostatacancerfall under våren 2020. Mest uttalad, 51 procent, var minskningen hos män över 75 år. Hos män under 70 år var motsvarande siffra 28 procent. Preliminära, ännu inte publicerade data från hösten 2020 visar att nedgången under andra pandemivågen var mindre uttalad än under första vågen.

– Vilken inverkan nedgången kommer att ha på prognosen för män som inte fick sin cancer diagnostiserad under 2020 beror nu till del på om vården får chans att ’hinna ikapp’ att diagnostisera dem. Eftersom prostatacancer utvecklas långsamt är det rimligt att tro att en viss försening kommer att ha en liten effekt, säger Pär Stattin.

Studien visar samtidigt att det inte skedde någon förändring i hur många män som opererades för sin cancer, vilket delvis kan förklaras med att vårdköer kunde kortas när färre diagnoser ställdes. Antalet män som fick radikal strålbehandling i syfte att bota prostatacancern var till och med 32 procent högre än tidigare år. Enligt forskarna speglar det en fortsättning på senare års uppåtgående trend där strålbehandling allt oftare används vid prostatacancer.

– Vår studie tyder på att svensk sjukvård prioriterade behandling av cancer under pandemin och att prostatacancervården i Sverige påverkades mindre av pandemin jämfört med vad som rapporterats från andra länder i Europa, säger Pär Stattin.

För mer information kontakta:

Pär Stattin, professor vid institutionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala universitet, telefon: 073-620 52 51, e-post: par.stattin@surgsci.uu.se

Referens: G. Fallara et al. (2021), Prostate cancer diagnosis, staging, and treatment in Sweden during the first phase of the COVID-19 pandemic, Scandinavian Journal of Urology. DOI: 10.1080/21681805.2021.1910341

Nationella vårdprogrammet för prostatacancer tas fram av en arbetsgrupp bestående av experter på prostatacancervård på uppdrag av Regionala Cancercentrum i samverkan. Målet är att alla patienter ska få samma vård, oavsett vilken region de bor i.

Webinar, Behandling av patienter med avancerad NSCLC- fokus på äldre och patienter i dålig funktionsstatus

Föreläsningen sker på engelska

Fredag 21 maj kl 12.00-13.00

Cesare Gridelli, MD, Chief of Division of Medical Oncology at the “S.G. Moscati” Hospital, Avellino (Italy) & Moderator, Johan Isaksson, överläkare och sektionschef på Lungenheten Gävle Sjukhus

Cesare Gridelli är en internationellt erkänd onkolog och chef för Onkologiska enheten på “S.G. Moscati” sjukhuset i Avellino, Italien. Han är specialiserad inom lungcancer och cancer hos äldre. Den 21 maj kommer han ge sin föreläsning “Treatment approaches in patients with advanced NSCLC: focus on elderly and patients with poor performance status”.

Föreläsningen avslutas med Q&A- du kan ställa din fråga under webinaret eller direkt vid registrering