Zykadia vid ALK+ lungcancer visar dubbelt så lång progressionsfri överlevnad

Första linjens behandling med Zykadia vid ALK+ lungcancer visar dubbelt så lång progressionsfri överlevnad jämfört med cytostatika

Data från fas III-studien ASCEND-4 visar att behandling med ceritinib gav genomgående bättre effekt än cytostatikabehandling. Hos patienter där cancern inte spritt sig till hjärnan var den progressionsfria överlevnaden 26,3 månader, vilket är det längsta som observerats i en global fas III-studie på ALK+ icke småcellig lungcancer (NSCLC)1.

Resultaten presenterades på den årliga lungcancerkonferensen 17th World Conference on Lung Cancer (WCLC) i Wien 4-7 december, och är positiva både när det gäller patienter där cancern spritt sig till hjärnan och patienter utan spridning (metastaser) till hjärnan.

I studien ASCEND-4 som är en randomiserad, öppen multicenterstudie och omfattar totalt 376 patienter runt om i världen, utvärderas ceritinib som första linjens behandling vid anaplastiskt lymfomkinas-positiv, ALK+, NSCLC jämfört med underhållsbehandling med cytostatika.

Resultaten visar att patienter som fått ceritinib, har dubbelt så lång progressionsfri överlevnad i genomsnitt, 16,6 månader (95% konfidensintervall [CI]: 12.6, 27.2), jämfört med patienter som fått cytostatika 8,1 månader (95% CI: 5.8, 11.1). Detta innebär att risken för sjukdomsprogression minskade med 45 procent vid behandling med ceritinib (hazard ratio [HR] = 0.55, P<0,001) jämfört med cytostatika1.

Patienter som fick ceritinib hade en overall response rate (ORR) på 72,5 procent (95% CI:65.5, 78,7) jämfört med 26,7 procent (95% CI:20.5, 33.7) för patienterna som fick standardbehandling med cytostatika. Denna effekt sågs även hos patienter som hade mätbara hjärnmetastaser; overall intracranial response rate (OIRR) var 72,7 procent för patienter som fick behandling med ceritinib jämfört med 27,3 procent för cytostatika. Studieresultaten utvärderades av en oberoende kommitté (blinded independent review committee, BIRC). Patienter som behandlats med ceritinib upplevde att de hade bättre allmäntillstånd och mindre lungcancerspecifika symtom jämfört med patienter som behandlats med cytostatika2.

De nya resultaten innebär att Novartis kommer att skicka in ansökningar till regulatoriska myndigheter om godkännande för ceritinib som behandling i första linjen vid spridd ALK+ NSCLC.

Säkerhetsprofilen för ceritinib låg i linje med vad som tidigare rapporterats, några av de vanligaste biverkningarna var: diarré, illamående, kräkningar, trötthet, onormala leverfunktionsvärden i blodprover, buksmärtor, nedsatt aptit, förstoppning och hudutslag1,4.

Inga nya biverkningar observerades1. Ytterligare information finns att läsa på Fass4.

Om ASCEND-4
ASCEND-4 är en global, randomiserad, öppen (open-label) fas III-studie. Studien är en multicenterstudie där även svenska kliniker deltagit. Syftet är att utvärdera effekt och säkerhet hos Zykadia (ceritinib) jämfört med standardterapi med cytostatika. Patienterna som ingår i studien är vuxna med avancerad ALK+ NSCLC i stadierna IIIB och IV, som inte fått någon tidigare behandling mot sin spridda sjukdom. Patienterna fick antingen 750 mg ceritinib peroralt dagligen eller standardbehandling med fyra cykler platinabaserad dubbel cytostatika följt av underhållsbehandling med pemetrexed. Av 376 patienter var 189 (59 med hjärnmetastaser) randomiserade till gruppen som fick ceritinib och 187 (62 med hjärnmetastaser) till gruppen som fick cytostatika. 105 (60%) av patienterna som randomiserades till cytostatikagruppen behandlades senare med en ALK-inhibitor som första behandling efter cytostatikabehandling.