Nya data för Yervoy (ipilimumab) presenterades på ESMO

  • Yervoy minskade risken för dödsfall jämfört med placebo med 28 procent, enligt de första resultaten av överlevnadsdata från den pivotala fas III-studien CA184-029 (EORTC 18071).
  • Risken för utveckling av fjärrmetastaser minskade med 24 procent vid behandling med Yervoy jämfört med placebo.
  • Fördelen i återfallsfri överlevnad och säkerhetsprofilen var vid denna uppföljning jämförbar med resultaten som rapporterades i den första primära analysen.

Bristol-Myers Squibb presenterar resultat som visar att Yervoy 10 mg/kg jämfört med placebo ger en fördel avseende alla effektmått för överlevnad i den kliniska fas III-studien CA184-029 (EORTC 18071), vid behandling av patienter med malignt melanom i stadium III, efter radikal operation. Resultat från studien visar att Yervoy signifikant förbättrade den totala överlevnaden (OS) (HR=0,72 (95,1% KI: 0,58-0,88; p=0,001)). Sekundära effektmått i studien var fem års totalöverlevnad, och resultaten visar att efter fem år levde 65,4 procent av patienterna som fick behandling med Yervoy jämfört med 54,4 procent i placebogruppen. Fjärrmetastasfri överlevnad (DMFS), ett sekundärt effektmått, var också signifikant bättre vid behandling med Yervoy jämfört med placebo (HR=0,76 (95,8% KI: 0,64-0,92; p=0,002)). Den fjärrmetastasfria överlevnaden (DMFS) efter fem år var 48,3 procent i Yervoygruppen, jämfört med 38,9 i placebogruppen. Denna uppdaterade femårsanalys visar att det primära effektmåttet, återfallsfri överlevnad, (RFS) som observerats i tidigare studier med Yervoy bibehölls (HR=0,76 (95% KI: 0,64-0,89; p<0,001). Säkerhetsprofilen var jämförbar med den initiala analysen, inga nya dödsfall eller nya biverkningar rapporterades. De vanligaste immunrelaterade biverkningarna, grad 3 och grad 4, i Yervoygruppen var mag/tarm (16,1%), leverrelaterade (10,8%), och endokrina (7,9%).

Dessa resultat presenterades den 8 oktober på ett ”Presidential Symposium” på den europeiska cancerkongressen ESMO (European Society for Medical Oncology) (Abstract # LBA2_PR). Resultaten publicerades samtidigt i New England Journal of Medicine.

Vid malignt melanom i stadium III har sjukdomen ännu inte spridit sig till andra delar av kroppen, och kirurgisk behandling av den primära tumören såväl som påverkade lymfkörtlar, är nödvändig. Patientpopulationen vid stadium III är heterogen och den sjukdomsspecifika överlevnaden för malignt melanom i stadium IIIA, IIIB och IIIC är 78, 59 respektive 40 procent.

– Resultaten från studie -029 är viktiga ur ett vetenskapligt perspektiv och det är ännu ett tydligt bevis på BMS strävan efter att förbättra överlevnaden för patienter med malignt melanom. Yervoy är den första immuncheckpointhämmare som visar statistiskt signifikant överlevnadsfördel för högriskpatienter med malignt melanom i stadium III som genomgått operation. Vi fortsätter att utvärdera våra immunonkologiska läkemedel och olika doseringsalternativ, och vi är fast beslutna att fortsätta bedriva forskning vad gäller hela spektrumet av behandling vid malignt melanom, säger Annette Alaeus, medicinsk direktör, Bristol-Myers Squibb Sverige

Om CA184-029 (EORTC 18071

Studien CA184-029 (EORTC 18071) som startades år 2008 av European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC), är en dubbelblind, placebokontrollerad randomiserad fas III-studie som utvärderar effekten och säkerheten av Yervoy 10 mg/kg som adjuvant behandling för högriskpatienter med malignt melanom i stadium III. Studien genomfördes på 99 kliniker i 19 olika länder inom EORTC’s pan-europeiska nätverk och specialiserade infrastruktur. Studien inkluderade vuxna patienter (18 år eller äldre) som genomgått kirurgisk behandling av malignt melanom i huden i stadium III (patienter med lymfkörtelmetastas 1 mm eller större eller med in-transit metastas inkluderades inte). I studien randomiserades patienter till att få Yervoy 10 mg kg (n=475) eller placebo (n=476) som en intravenös infusion var tredje vecka i fyra doser, följt av Yervoy 10 mg/kg eller placebo var tolfte vecka från vecka 24 till vecka 156 (under tre år) eller tills dokumenterat återfall i sjukdom eller oacceptabel toxicitet. Yervoy studerades hos ett brett spektrum av patienter med följande profil; patienter med stadium IIIA med lymfnod 1 mm eller större (20%), IIIB (44%) eller IIIC med inga in-transit metastaser (36%); 42 procent av patienterna hade såriga primära lesioner (skada eller sjuklig förändring) och 58 procent hade makroskopiska (synliga) lymfkörtlar.

Det primära effektmåttet var återfallsfri överlevnad (Recurrence Free Survival, RFS), definierat som tidpunkten för randomisering till första återfall eller dödsfall, enligt bedömning av en oberoende granskningskommitté. Dessa resultat ligger till grund för godkännandet av Yervoy i USA i oktober 2015, som adjuvant behandling av patienter med malignt melanom med en dos av 10 mg/kg. Sekundära effektmått var bland annat total överlevnad (OS), fjärrmetastasfria överlevnaden (DMFS), säkerhet och hälsorelaterad livskvalitet.

Studieresultaten visar att Yervoy avsevärt förbättrade det primära effektmåttet återfallsfri överlevnad (RFS), jämfört med placebo i alla patientgrupper. De uppdaterade femårsresultaten visar att patienterna som fick Yervoy levde signifikant längre utan återfall (RFS), mediantiden var 27,6 månader (95% KI: 19,3-37,2) jämfört med mediantiden för placebogruppen 17,1 månader (95% KI: 13,6-21,6), (H=0,76; 95% KI: 0,64-0,89; p <0,001).

Yervoy visade sig också en signifikant fördel avseende totalöverlevnad (OS) jämfört med placebo, ett av de sekundära effektmåtten i studien. Risken för att avlida minskade med 28 procent jämfört med placebo (HR=0,72 (95% KI: 0,58-0,88; p = 0,001)) och 65,4 procent levde fem år efter påbörjad behandling (95% KI: 60,8-69,6) jämfört med 54,4 procent (95% KI: 49,7-58,9) av patienterna som behandlats med placebo. Dessutom visade behandling med Yervoy minskad risk för att patienterna skulle utveckla fjärrmetastaser med 24 procent jämfört med placebo (HR=0,76 (95,8% KI: 0,64-0,92; p=0,002)). Den fjärrmetastasfria överlevnaden (DMFS) efter fem år var 48,3 procent för patienterna som fick Yervoy, jämfört 38,9 procent för patienterna i placebogruppen. Mediantiden utan återfall enligt effektmåttet DMFS var 48,3 månader för patienterna som behandlades med Yervoy, jämfört 27,5 månader för de patienter som behandlades med placebo.

Säkerhetsprofilen för Yervoy i denna studie, överensstämde med tidigare rapporterade resultat från studien CA184-029 (EORTC 18071). Tidigare resultat visade att fem dödsfall inträffade på grund av behandlingsrelaterade biverkningar; därefter har inga nya dödsfall rapporterats. Av de 471 patienter som fick Yervoy upplevde 465 stycken (98,7%) en biverkan av någon grad, och 255 av dessa patienter (54,1%) upplevde en biverkan av grad 3 eller grad 4. Av de 474 placebobehandlade patienterna upplevde 432 (91,1%) en biverkan av någon grad och 124 patienter (26,2%) upplevde en biverkan av grad 3 eller grad 4. Immunrelaterade biverkningar var vanligare med Yervoy än vid placebobehandling.

De vanligaste immunrelaterade biverkningarna av grad 3 eller grad 4 i Yervoy-gruppen var gastrointestinala (16,1%), leverrelaterade (10,8%) och endokrina (7,9%). Mediantiden för uppkomst av immunrelaterade biverkningar i grad 2 till grad 5 varierade från 4,0 veckor (hudrelaterade biverkningar) till 13,1 veckor (neurologiska allvarliga immunrelaterade biverkningarna) under studien. Endokrina immunrelaterade biverkningar av grad 2 till grad 4 upphörde för 51,5 procent av patienterna och mediantiden till övergående var 54,3 veckor. Majoriteten (82-97%) av alla andra immunrelaterade biverkningar grad 2 till grad 4 upphörde och mediantiden till övergående var mellan fyra till åtta veckor.