Xtandi förbättrar signifikant radiografisk progressionsfri överlevnad vid prostatacancer

Xtandi (enzalutamid) förbättrar signifikant radiografisk progressionsfri överlevnad hos patienter med metastaserad hormonkänslig prostatacancer enligt fas III-studien ARCHES

Astellas meddelar resultat från fas III-studien ARCHES som studerat Xtandi (enzalutamid) som behandling av patienter med metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC) (1). Metastaserad prostatacancer innebär att cancern har spridit sig utanför prostatakörteln till andra delar av kroppen (1, 2). Män anses vara hormon- eller kastrationskänsliga om deras sjukdom fortfarande reagerar på medicinsk eller kirurgisk behandling för att sänka testosteronnivåerna (2).

Resultaten från studien visar att enzalutamid i kombination med dagens standardhandling med hormoner (ADT) uppnådde sitt primära effektmått och visar att risken för radiografisk progression eller död minskade med 61 procent jämfört med enbart hormonbehandling
(n=1 150; HR=0,39 (95% KI: 0,30-0,50); p<0,0001).

Dessa nya data presenterades under en muntlig presentation (Abstract #687) på det vetenskapliga mötet 2019 Genitourinary Cancers Symposium i San Francisco.

– ARCHES-studien visar att enzalutamid i kombination med dagens standardhandling med hormoner fördröjer sjukdomsprogression. Ett godkännande om utvidgad indikation baserad på dessa studiedata skulle innebära ett viktigt behandlingsalternativ för patienter med spridd prostatacancer, som ännu ej utvecklat resistens mot dagens hormonbehandling, säger Andrew Armstrong, professor i medicin, kirurgi, farmakologi och cancerbiologi samt forskningschef vid Duke Cancer Institute’s Center for Prostate and Urologic Cancers.

Mediantiden för radiologiskt verifierad progressionsfri överlevnad (rPFS) hade inte uppnåtts i patientgruppen som fick enzalutamid, medan mediantid för rPFS-händelser (radiografisk progression eller död) hos patienterna som enbart fick hormonbehandling (ADT) var 19,4 månader.

Det observerades även signifikant förbättring av rRPFS hos alla fördefinierade undergrupper oavsett sjukdomens svårighetsgrad, sjukdomens karaktär vid studiestart, tumörens placering eller om patienten tidigare fått docetaxel (HR-värden=0,24-0,53) (1). Sekundära effektmått som rapporterades i detta abstract visade att kombinationen av enzalutamid och hormoner (ADT) minskade risken för PSA-progression (HR=0,19 (95% KI: 0,13-0,26), p<0,0001) och minskade risken för att behöva starta ny antineoplastisk terapi (HR=0,28 (95% KI: 0,20-0,40); p <0,0001), jämfört med enbart hormonbehandling (1). Icke påvisbar PSA och objektiv svarsfrekvens var också högre hos patienter som fick kombinationen av enzalutamid och hormoner (ADT) jämfört med patienter som fick enbart hormonbehandling (68,1% jämfört med 17,6%, p <0,0001 och 83,1% jämfört med 63,7%, p<0,0001). Skillnad avseende total överlevnad (OS) kunde inte visas vid tiden för denna analys.

Säkerhetsprofilen i ARCHES-studien var likvärdig med vad som tidigare rapporterats i andra studier med enzalutamid hos patienter med kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) (1). Biverkningar av grad 3 och grad 4 (svåra och/eller livshotande eller invalidiserande) rapporterades hos 23,6 procent av patienterna som fick enzalutamid i kombination med ADT, jämfört med 24,7 procent för patienter som fick enbart hormonbehandling (1).

En ansökan om ny indikation för enzalutamid, som behandling av patienter med metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC), baserade på dessa resultat planeras nu inlämnas till läkemedelsmyndigheterna.

Om ARCHES-studien

Fas III-studien ARCHES är en internationell, randomiserad och placebokontrollerad multicenterstudie där 1 150 patienter med metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC) från USA, Kanada, Europa, Sydamerika och Asien-Stillahavsregionen deltar. Patienterna i ARCHES-studien behandlades antingen med enzalutamid 160 mg dagligen eller placebo och fortsatte med behandling med LHRH-agonist (luteiniserande hormonfrisättande hormonagonist), alternativt antagonist eller hade en sjukdomshistoria av kirurgisk kastration (bilateral orkidektomi).

Patienterna som inkluderades i studien hade både hög och låg sjukdomsaktivitet, och kunde vara båda nyligen diagnostiserade patienter med mHSPC eller patienter som tidigare hade fått behandling och senare utvecklat metastaserad sjukdom. Studien omfattade också några patienter som nyligen fått docetaxelbehandling för mHSPC, men vars sjukdom inte var progressiv. Det primära effektmåttet för studien var radiografisk progressionsfri överlevnad (rPFS), definierad som tiden från randomisering till det första (objektiva) beviset på radiografisk sjukdomsprogression (som bedömts genom en central revision) eller död inom 24 veckor efter behandlingens avbrott. För mer information om ARCHES-studien (NCT02677896), se www.clinicaltrials.gov.

Om metastaserad hormonkänslig prostatacancer

Hos män med prostatacancer anses sjukdomen vara metastaserad när cancern spridit sig utanför prostatakörteln till andra delar av kroppen, som skelett, lymfkörtlar, urinblåsan och rektum (2). Män anses vara hormon- eller kastrationskänsliga om deras sjukdom fortfarande reagerar på medicinsk eller kirurgisk behandling för att sänka testosteronnivåerna (3). 10 000 svenska män utvecklar metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC) varje år (4).

 

Om enzalutamid

Enzalutamid är en peroral androgenreceptorsignalhämmare. Enzalutamid riktar sig mot androgenreceptorer (AR) och verkar i tre steg i androgenreceptorsignaleringen:

  • hämmar bindningen av androgener: Androgenbindning inducerar en konformationsförändring som utlöser aktivering av receptorn (5)
  • hämmar translokering till kärnan för aktiverade receptorer och hämmar föreningen av den aktiverade androgenreceptorn med DNA vilket är ett viktigt steg i AR-medierad genreglering (5)
  • hämmar föreningen av den aktiverade androgenreceptorn med DNA: bindning av AR till DNA är avgörande för modulering av genuttryck (5).

 

Viktig säkerhetsinformation

För mer information om enzalutamid, se fullständig produktresumé: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2016/20161212136636/anx_136636_sv.pdf

Referenser

  1. Armstrong et al. American Society of Clinical Oncology Genitourinary Cancer Symposium (ASCO-GU) Abstract. Phase 3 study of androgen deprivation therapy (ADT) with enzalutamide (ENZA) or placebo (PBO) in metastatic hormone-sensitive prostate cancer (mHSPC): the ARCHES trial. https://meetinglibrary.asco.org/record/170727/abstract. Last accessed February 2019.
  2. American Society of Clinical Oncology. ASCO Answers: Prostate Cancer (2018). http://www.cancer.net/sites/cancer.net/files/asco_answers_guide_prostate.pdf. Accessed 11-13-2018.
  3. Cancer.net. Prostate Cancer: Types of Treatment (03-2018). https://www.cancer.net/cancer-types/prostate-cancer/types-treatment. Accessed 11-7-2018.
  4. Nordcan: http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/DK/StatsFact.asp?cancer=261&country=752

Last accessed February 2019

  1. European Medicines Authority. Summary of Product Characteristics: Xtandi 40 mg soft capsules. Available at: https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/xtandi-epar-product-information_en.pdf. Last accessed February 2019.