Xarelto (rivaroxaban) visar signifikant färre återkommande VTE-fall hos cancerpatienter jämfört med nuvarande standardbehandling

Xarelto (rivaroxaban) visar signifikant färre återkommande VTE-fall hos cancerpatienter jämfört med nuvarande standardbehandling
Resultaten från den kliniska studien Select-D har publicerats i Journal of Clinical Oncology. De visar att 4 % av patienterna som fick rivaroxaban drabbades av återkommande venös tromboembolism (VTE) under en sexmånadersperiod jämfört med 11 % bland de som fick dagens standardbehandling.

Resultaten från den kliniska studien Select-D har punblicerats i Journal of Clinical Oncology[i]. Studien undersökte effekten av Bayer´s orala Factor Xa-hämmare rivaroxaban (Xarelto) på venös tromboembolism hos patienter med aktiv cancer. Forskarna fann en signifikant lägre risk för återkommande VTE hos de patienter som fick rivaroxaban jämfört med de som fick dagens standardbehandling, vilket är dalteparin, ett lågmolekylärt heparin (LMWH).

Under studiens sex månader var andelen patienter som drabbades av återkommande VTE 11 % för dalteparin och 4 % för rivaroxaban. Risken för större blödningar var relativt låg i båda studiegrupperna och överensstämde med tidigare observerationer[ii],[iii].Kliniskt relevanta mindre blödningar ökade trefaldigt för rivaroxaban jämfört med dalteparin. Resultaten från den kliniska studien Select-D presenterades vid American Society of Hematology (ASH) årliga möte i december 2017.

VTE är en stor utmaning inom cancerområdet eftersom risken för trombos ökar fyra till sju gånger för patienter med cancer jämfört med de som inte har cancer. Cancerassocierade tromboser står för nära en femtedel av alla VTE-fall och för att kunna ge dessa patienter rätt behandling krävs stora resurser inom sjukvården[iv].

Total överlevnad vid sex månader i Select-D var högre bland patienter som fick rivaroxaban (75%) jämfört med de som fick dalteparin (70%).

– Resultaten ger oss ytterligare stöd för hur vi bäst kan ta hand om patienter med aktiv cancer och som fått blodproppar i ben eller lunga. Vi söker hela tiden efter att finna bästa möjliga behandling för dessa patienter. Select-D ingår i det större CALLISTO-programmet där vi fortsätter ta oss an utmaningarna kring cancerassocierade tromboser, säger docent Peter Båvenholm, medicinsk rådgivare på Bayer.

Om Select-D studien

Select-D är en prövarinitierad vetenskaplig studie som samordnas av Warvick University Clinical Trials Unit i Storbritannien där antikoagulationsbehandling hos cancerpatienter med VTE och som löper risk att få återkommande VTE undersöks. Det är en del av det kliniska forskningsprogrammet CALLISTO, som består av flera studier där man vill undersöka potentialen för rivaroxaban för att förebygga och behandla lungemboli (PE) och djup ventrombos (DVT), som tillsammans kallas venös thromboembolism (VTE) hos patienter med olika typer av cancer i syfte att hitta nya behandlingsmöjligheter vid cancerassocierad trombos (CAT).

Denna brittiska multicenter, randomiserade, öppna pilotstudien rekryterade patienter med aktiv cancer som hade VTE. Totalt ingick 406 patienter som lottades till att antingen få rivaroxaban (15 mg två gångger dagligen i tre veckor, därefter 20 mg dagligen) under sex månader eller dalteparin, ett lågmolekylärt heparin (200 IU/kg dagligen i 1 månad, därefter 150 IU/kg under månad 2 – 6). Dalteparin administreras genom daglig injektion under huden och rivaroxaban tas oralt.

Studiens syfte var att bedöma om rivaroxaban kan ge effektiv alternative behandling mot VTE hos canserpatienter. Det primära utfallet avsåg återkommande VTE under sex månaders studier. Sekundärt utfall var större blödning och kliniskt relevant mindre allvarlig blödning (CRNMB).

Select-D effektutfall

26 patienter fick återkommande VTE (18 dalteparin, 8 rivaroxaban). Andelen återkommande VTE var 11% (95% CI 7-16%) för dalteparin och 4% (95% CI 2-9%) för rivaroxaban med en riskratio (HR 0.43, 95% CI 0.19-0.99).

Total överlevnad vid sex månader var högre hos de patienter som behandlades med rivaroxaban jämfört med de som behandlades med dalteparin, 75% (95% CI 69-81%) respektive 70% (95% CI 63-76%).

Select-D säkerhetsutfall

Säkerheten bedömdes avseende stor blödning och CRNMB.

Sekundärutfall var stor blödning och kliniskt relevant mindre allvarlig blödning. Den kumulativa incidensen för allvarlig blödning vid sex månader var 4% (95% CI 2-8%) for dalteparin och 6% (95% CI 3-11%) för rivaroxaban, (HR 1.83, 95% CI 0.68-4.96).

Andelen större blödningar I båda studiearmarna var relativt låg och överensstämde med tidigare observationer2,3. Sex dalteparinpatienter fick större blödningar jämfört med 11 patienter som behandlades med rivaroxaban. Därutöver fick 7 dalteparinpatienter CRNMB jämfört med 25 patienter på rivaroxaban. De flesta större blödningarna var gastrointestinala eller urologiska och det var inga CNS-blödningar.

Dödstalen under studien var höga till följd av patienternas cancer. 104 patienter avled under de sex månaderna.(56 på dalteparin, 48 på rivaroxaban) med total överlevnad 70% (95% CI 63-76%) på dalteparin och 75% (95% CI 69-81%) på rivaroxaban.

[i]Young AM, Marshall A, Thirlwall J et al.Comparison of an Oral Factor Xa Inhibitor with Low Molecular Weight Heparin in Cancer Patients with Venous Thromboembolism: Results of a Randomized Trial (SELECT-D). J Clin Oncol 2018

[ii] Lee AY, Levine MN, Baker RI, et al: Low-molecular-weight heparin versus a coumarin for the prevention of recurrent venous thromboembolism in patients with cancer. N Engl J Med. 2003 349:146-53

[iii] Lee AYY, Kamphuisen PW, Meyer G, et al: Tinzaparin vs Warfarin for Treatment of Acute Venous Thromboembolism in Patients With Active Cancer: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2015 314:677-686

[iv] Khorana AA et al. Health care costs associated with venous thromboembolism in selected high-risk ambulatory patients with solid tumors undergoing chemotherapy in the United States. Clinicoecon Outcomes Res. 2013;5:101-8