Varje dag räknas – korta väntetiderna för prostatacancerpatienter nu!

Världscancerdagen 4 februari som uppmärksammas runt om i hela världen finns för att öka kunskapen om cancerpatienters och deras närståendes situation hos allmänhet, profession och beslutsfattare, samt påverka beslutsfattare att ge mer resurser till cancervården. I förra veckan beslutade regeringen att tillföra två miljarder för att korta väntetiderna inom cancervården, minska de regionala skillnaderna samt skapa en mer jämlik vård med ökad kvalitet och med mer nöjda patienter.

Prostatacancer som är Sveriges vanligaste cancersjukdom har den avgjort längsta väntetiden av alla cancersjukdomar. Inom flertalet diagnoser är medianväntetiden mellan remiss och behandlingsstart 20-60 dagar medan medianväntetiden för prostatacancerpatienter är oacceptabelt lång och ligger på 172 dagar. Dessutom är det för prostatacancerbehandling orimligt stora skillnader i väntetider mellan de olika länen. Män som bor i Blekinge får vänta 110 dagar medan män som bor i Dalarna får vänta 237 dagar. Det är inte rimligt att män i Dalarna ska behöva vänta fyra månader längre än män i Blekinge.

Förutom den uppenbara risken att sjukdomen förvärras medför väntetiderna en stark psykisk påfrestning på den som är drabbad och hans närstående. Regeringens nya projekt kan innebära stora förbättringar för cancersjuka i allmänhet och de med prostatacancer i synnerhet. Men då måste också åtgärder vidtas som verkligen påverkar väntetiderna. Det handlar om nya resurser, bättre organisation och ett skarpare krav på vårdhuvudmännen att genomföra nödvändiga förbättringar.

Prostatacancerförbundet har formulerat en vision för en effektiv prostatacancervård. Vi föreslår att:

1. Det upprättas lokala och tillgängliga prostatamottagningar för diagnostik, vårdplanering samt uppföljning och rehabilitering.

2. Den avancerade diagnostiken och radikala behandlingen koncentreras till ett fåtal kvalitetssäkrade multiprofessionella enheter med stor genomströmning.

3. De standardiserade vårdförlopp som regeringen nu tagit initiativ till införs för samtliga cancerpatienter. Standardiserade vårdförlopp innebär att av varje steg i vårdförloppet från remiss fram till behandling anges med angivande av maxtider för varje förlopp vilket kommer bidra till att minska ojämlikheten mellan länen. Prostatacancer hör till en de fem första diagnoserna som det nu utvecklas standardiserade vårdförlopp för.

4. Satsning görs för att öka antalet urologer, onkologer, patologer och kontaktsköterskor.

5. Sanktionssystem införs som ökar landstingens motivation att följa gällande riktlinjer och vårdprogram.

–       Vi på Prostatacancerförbundet tackar självklart för denna satsning och vi vill se ett helt annat omhändertagande av prostatacancerpatienter. Jag vill ha korta eller inga väntetider, ett professionellt bemötande av ett multidisciplinärt team, individuella vårdplaner, fasta vårdkontakter och individuellt anpassade återbesök och kontroller. Säger Torsten Tullberg, förbundsdirektör på Prostatacancerförbundet.