Vargatef subventionerat vid NSCLC

Vargatef är indicerat i kombination med docetaxel för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad, metastaserande eller lokalt recidiverande icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med en tumörhistologi av typen adenokarcinom, efter första linjens kemoterapi.

Vargatef är en trippel angiokinashämmare som i kombination med docetaxel ger en överlevnad på 12,6 månader i andra linjens behandling av adenokarcinom (jämfört med 10,3 månader för docetaxel i monoterapi)¹. Vargatef är en TKI och ges peroralt.

Indikation:

Vargatef är indicerat i kombination med docetaxel för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad, metastaserande eller lokalt recidiverande icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med en tumörhistologi av typen adenokarcinom, efter första linjens kemoterapi².

Kostnad per cykel (21 dagar) är cirka 12 500 kronor. Docetaxel tas en gång var tredje vecka och ger en kostnad på cirka 1 000 kronor per cykel. Den totala läkemedelskostnaden blir cirka 13 500 kronor per cykel.

Rekommenderad dos av nintedanib är 200 mg två gånger dagligen administrerat med cirka 12 timmars mellanrum, på dag 2 till 21 i en 21-dagars behandlingscykel med docetaxel. Patienterna kan fortsätta behandlingen med nintedanib efter att docetaxel har satts ut, så länge klinisk nytta ses och patienten tolererar behandlingen.