Varför dröjer introduktionen av nya cancermediciner i Sverige?

På senare år har det skett en explosionsartad kunskapsutveckling när det gäller förståelsen av cancercellers biologi. Man har också sett en glädjande utveckling med ett flertal nya viktiga cancermediciner, med i vissa fall mycket tydliga behandlingseffekter.

Man kan dock notera att Sverige jämfört med andra europeiska länder, med jämförbar levnadsstandard, över tid har haft en väsentligen långsammare introduktion av viktiga cancermediciner. Det har också funnits stora regionala skillnader.

Sedan 2005 registreras alla mediciner för hela EU-området med en ansökan till Europeiska Läkemedelsverket (EMA)/EU. Efter att EMA har analyserat registreringsfilen och givit s.k. ”positive opinion”, sker det formella beslutet om användning av läkemedlet av kommissionen i Bryssel. Efter det beslutet är medicinerna i princip fria att användas. I flertalet europeiska länder, inklusive Sverige, har man olika strategier för hälsoekonomiska analyser för att få en så kostnadseffektiv användning av läkemedel som möjligt.

För att råda bot på den väsentligen långsammare introduktionen av viktiga cancermediciner i Sverige har nya hälsoekonomiska processer utarbetats. Har vi lyckats och hur är status diskuteras på Läkaresällskapet den 13 maj kl 18- 19.30.

Medverkande: Jonas Bergh (moderator), företrädare från Läkemedelsverket, TLV, SBU/SKL och den onkologiska professionen deltar i diskussionen på SLS den 13 maj 2014 kl. 18-19.30.

PROGRAM:
Introduktion.
Jonas Bergh (moderator), Professor Karolinska institutet, extern konsult/expert för LMV och EMA

Registrering av cancermediciner inom EU/Sverige. Vad fungerar väl och vilka förbättringsutrymmen finns?
Bertil Jonsson, Chairman Oncology Working Party EMA, Vice-Chairman Scientific Advice Working Party, EMA

Vilka är principerna för de hälsoekonomiska analyserna och vilka mediciner analyseras?
Sofia Walllström GD, TLV

Hur samverkar SKL, TLV och lanstingen i de hälsoekonomiska analyserna – Hur kan man göra processen snabbare och vilka är problemen?
Jan Liliemark, Professor SBU/SKL

Hur fungerar introduktionen av nya läkemedel på kliniknivå- Vad är bra och vad kan göras bättre?
Nils Wilking, Docent, verksamhetschef Region Skåne

En mycket erfaren klinisk cancerforskare som själv är drabbad av en cancersjukdom. Kan något göras  bättre vad det gäller tillgängligheten av bra cancermediciner?
Lars Påhlman, Professor em

Diskussion mellan panelmedlemmarna och frågor/interaktion med auditoriet