Utlysning av forsknings- och reseanslag 2017

Utlysning av forsknings- och reseanslag 2017

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO) utlyser forsknings- och reseanslag ur Bröstcancerfonden. 
Utdelningsbart belopp ur Bröstcancerfonden baseras på 2016 års insamlade medel. Medel delas ut för forskningsprojekt/forskarsamarbete samt reseanslag. Utdelningsbeslut följer Bröstcancerfondens stadgar för forsknings- och reseanslag. Stadgarna finns att läsa på BRO:s hemsida. Beviljade medel som inte rekvirerats återförs till fonden.

Bedömning av ansökningarna görs av Bröstcancerfondens forskningskommitté.
I forskningskommittén ingår Professor Jan Frisell, Professor Mårten Fernö, Professor Yvonne Brandberg, Professor Per Karlsson, Överläkare och docent Barbro Linderholm, Överläkare och docent Henrik Lindman, Professor Malin Sund och BROs ordförande Elizabeth Bergsten Nordström, samt BROs 2:e vice ordförande Carin Tegefeldt.

BROs ordförande, Elizabeth Bergsten Nordström, är ordförande i forskningskommittén och utdelningsbeslut fattas av BROs styrelse.

Forskningsanslag

 1. Ansökan ska avse bröstcancerforskning med patientnära klinisk förankring. Ansökan får endast omfatta ett (1) projekt och ska omfatta maximalt 3 A4-sidor samt en populärvetenskaplig beskrivning av projektet (max 1 A4-sida).
 2. Anslaget kan disponeras för beviljat projekt i maximalt tre år.
 3. Hänsyn kommer att tas till forskningsprojektets kliniska nytta och dess vetenskapliga värde.
 4. Medel kan utdelas till läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och psykologer verksamma inom bröstdiagnostik, bröstkirurgi, onkologi, plastikkirurgi, lymfologi, omvårdnad och psykosocial omvårdnad. Huvudansökande ska vara disputerad.
 5. Ansökan kan utgöra delfinansiering av större projekt.
 6. Vid fördelning av anslag till fler än ett projekt kan forskningskommittén ta hänsyn till den geografiska fördelningen.
 7. Anslaget utbetalas till institution eller annan liknande huvudman.
 8. Etikansökan ska vara färdigbehandlad innan ansökan om forskningsanslag skickas in till BRO.
 9. Utgör ansökan fortsättning på tidigare ansökan ska detta anges med redovisning av nyttjade medel samt en kort beskrivning av projektets framskridande.
 10. Sökande ska på förfrågan från BRO skriva kortare artikel om projektet för BRO:s medlemstidning. BRO skall ha rätt att publicera populärvetenskapliga artiklar om projektet.
 11. Ansökan ska vara inkommen i rätt tid avseende av BRO senast angivet datum och klockslag samt vara fullständig vid inlämnandet.

För sent inkommen, inte undertecknad eller ofullständig ansökan beaktas inte.

Ansökan

Ansökan görs på ansökningsformulär med omnämnande av medsökande och kostnadsberäkning med förtydligande av OH-kostnader.

Undertecknad ansökan ska innehålla

 • Forskningsprogram beskrivande Bakgrund, Målsättning och Metodik/metod och
 • Tidsplan (max 3 A4-sidor) samt
 • en populärvetenskaplig beskrivning av projektet (max 1 A4-sida)
 • CV
 • Publikationslista

Om medel sökts från andra fonder, men besked ännu inte erhållits vid avsändande av ansökan till BRO, ska information om medel beviljats från angivna andra ansökningar lämnas till BRO, med hänvisning till gjord forskningsansökan, titel och datum.

Ansökan mailas som pdf till peter.winberg@bro.se 

Sista ansökningsdag: 2017-06-07 klockan 12.00. 

Meddelande om anslag lämnas skriftligt vecka 43 (23-27 okt), 2017.
Utlysningen publiceras på BROs hemsida, Svensk Bröstonkologisk Förening, Svensk Förening för Bröstkirurgi och Svenska Bröstcancergruppen.
Reseanslag

 1. Avser deltagande i konferens, studieresa eller auskultation vid bröstenhet.
 2. Syftet med resan skall vara att öka kunskapen om behandling av bröstcancer.
 3. Mottagaren av reseanslag skall vara yrkesverksam inom diagnostik, behandling, vård, omvårdnad eller rehabilitering av bröstcancerpatienter.
 4. Anslagsmedel avser sökt resa, vilken inte får påbörjas innan 1 (en) månad efter sista ansökningsdagen. Medel som inte utnyttjas 12 månader från beslutet återgår till BRO för att utdelas nästkommande år.
 5. Mottagaren av reseanslag skall avge reserapport som kan publiceras i BROs medlemstidning samt på BRO:s hemsida. för BRO.

Ansökan

Ansökan görs på ansökningsformulär.

Undertecknad ansökan ska innehålla

 • Beskrivning av planerad resa
 • Motivering (max 1 A4-sida)
 • Kostnadsberäkning
 • CV

Om medel sökts från andra fonder, men besked ännu inte erhållits vid avsändande av ansökan till BRO, ska information om medel beviljats från angivna andra ansökningar lämnas till BRO, med hänvisning till gjord forskningsansökan, titel och datum.

Ansökan mailas till peter.winberg@bro.se

Sista ansökningsdag: 2017-06-07 klockan 12.00. 

Meddelande om anslag lämnas skriftligt vecka 43 (23-27 okt), 2017.
Utlysningen publiceras på BROs hemsida, Svensk Bröstonkologisk Förening, Svensk Förening för Bröstkirurgi och Svenska Bröstcancergruppen.