Utan patientnära forskning hotas den framtida cancervården

Om fler patienter ska kunna överleva cancer i framtiden måste forskningen få plats inom vården. I anslutning till årets Rosa Bandet-kampanj föreslår Cancerfonden därför ett nationellt mål om att minst 20 procent av alla cancerpatienter ska ingå i kliniska studier 2018.

– Alldeles för få patienter ges möjlighet att delta i studier i dag. I fjol fick närmare 60 000 personer i Sverige ett cancerbesked. Under samma period fick endast 2 519 cancerpatienter möjlighet att gå med i en klinisk behandlingsstudie på onkologklinikerna vid Sveriges universitetssjukhus, säger Stefan Bergh, generalsekreterare på Cancerfonden.

Avsaknaden av mål är den enskilt största orsaken till att det bedrivs så få kliniska studier i Sverige. Därför utmanar Cancerfonden beslutsfattare på riks- och landstingsnivå att ge vården ett tydligt forskningsmål.

Cancerfonden presenterar i dag ett fyrapunktsprogram för den nödvändiga integreringen av forskning i svensk sjukvård.

Ju fler patienter som deltar i kliniska studier, desto fler patienter överlever cancer i framtiden. Därför behövs ett mål som ökar patientdeltagandet radikalt, samtidigt som det är realiserbart. Vi föreslår därför ett nationellt mål om att minst 20 procent av alla cancerpatienter ingår i kliniska studier 2018.

För att Sverige ska lyckas med 20-procentsmålet måste landsting och regioner ha en plan för sin forskning, en strategi för klinisk forskning, senast 2017. Den ska innehålla tydliga mål som mäts och följs upp årligen.

Sveriges kommuner och landsting måste senast 2017 inrätta en nationell öppen jämförelse med forskningsbokslut för hur regionerna/landstingen bedriver klinisk forskning

De landsting och regioner som når målet om att minst 20 procent av alla cancerpatienter ingår i kliniska studier ska få en extra ersättning i form av en klinisk forskningsbonus, via den kommande forsknings- och innovationspropositionen.
– Utan forskning stannar vården. Det är hög tid att forskningsminister Helene Hellmark Knutsson och ansvariga politiker inom landstingen tar frågan på högsta allvar och prioriterar dessa åtgärder som är en förutsättning för en cancervård i världsklass, avslutar Stefan Bergh.