Två av tre patienter med mycket svårbehandlat Hodgkins lymfom svarade på pembrolizumab

Två av tre patienter med mycket svårbehandlat Hodgkins lymfom svarade på behandling med den immunonkologiska läkemedelskandidaten pembrolizumab

Vid den pågående årliga hematologiska kongressen American Society of Hematology (ASH) presenterades för första gången tidiga data från studien KEYNOTE-013 med PD-1-hämmaren pembrolizumab vid behandling av klassiskt Hodgkins lymfom.

I studien, som är en fas 1b studie, svarade 66 % (overall response rate) av patienterna på behandlingen med pembrolizumab (n=19/29). Patienterna i studien var refraktära, hade fått återfall efter transplantation eller var ej aktuella för en sådan. Patienterna skulle dessutom haft progress under eller efter behandling med brentuximab vedotin.

Komplett remission uppnåddes i 21 % av patienterna (n=6/29) i studien. Vid tidpunkten för analysen var responsen fortfarande pågående i 89 % av patienterna (n=17/19) och mediandurationen för respons hade ännu inte uppnåtts.

− Resultaten i den studie som presenterades är mycket lovande. Den patientgrupp med Hodgkins lymfom som ingick i studien har få behandlingsalternativ kvar, då de redan prövat de flesta, säger onkologen Daniel Molin, docent och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. I Sverige är det en liten grupp patienter men för dem är prognosen mycket dålig.

− MSDs immunonkologiprogram täcker över mer än 30 olika tumörtyper inklusive hematologiska maligniteter såsom Hodgkins lymfom, säger hematologen Anna Åleskog, medicinsk rådgivare på MSD. Den höga andelen patienter som i den här studien svarar på pembrolizumab påvisar PD-1-mekanismens roll vid hematologiska maligniteter. Vi ser fram mot att starta ytterligare studier, inklusive en fas 2 studie, på Hodgkins Lymfom i början av 2015.

För ytterligare information hänvisar vi till det amerikanska pressmeddelandet som du finner i sin helhet här.